Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 355
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic compatibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 54 221-224
EN The paper presents educational initiatives related to electromagnetic compatibility (EMC) in the Faculty of Electronics of Wroclaw University of Technology. Teaching methodology is discussed.
2
100%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 5 158--161
EN The paper deals with technical aspects of immunity tests of vehicle on-board electronic devices against selected conducted disturbances. The generation process of standard disturbances in 12 VDC and 24 VDC power lines is analyzed (Section 2). The structure (Fig. 5) and properties of a new prototype [...]
3
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Omówiono zagadnienia związane z badaniem kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń w pasmach częstotliwości powyżej 1 GHz. Specyfika badań i zróżnicowanie wymagań stawianych stanowiskom pomiarowym wynika ze skomplikowanej charakterystyki przestrzennej promieniowania i wrażliwości urządzeń na pola[...]
EN In the paper some problems connected with electromagnetic compatibility testing of electronic devices above 1 GHz have been discussed. Testing methods peculiarity and varieties of requirements defined for test set-ups result from very complicated and multi-directional radiation and susceptibility ch[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 121--128
PL W artykule przedstawiono komputerowy program doradczy „Analiza EMC systemu" analizujący działanie systemu pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Program został napisany z przeznaczeniem do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej jako ćwiczenie laboratoryjne i będzie wykorzystany [...]
EN In the paper, computer software "EMC ANALYSIS OF SYSTEM", which analyses working of system at electromagnetic compatibility, has been presented. The software has been written as laboratory exercise to the students' ; EMC laboratory, but it can be used also in industrial practice to identify sources [...]
5
80%
Journal of KONES
EN In the paper have been discussed project of the system of evaluation and classification of vehicles and automobile devices in aspect of electromagnetic compatibility (EMC). There have been presented additional criteria concerning emission of electromagnetic disturbances and immunity to the disturban[...]
6
80%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2007 nr 1-2 85-95
PL Opisano metodę pomiaru zaburzeń promieniowanych EMI wykonywanych w komorze GTEM. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Omówiono źródła promieniowania elektromagnetycznego.
EN Measurement method of radiated disturbance EMI in GTEM chamber is described in this paper. Measurement results examples of levels of radiated electromagnetic disturbances generated by equipment are presented herewith. Sources of radiated disturbance are described too.
7
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 9 666-669
PL W pracy przedstawiono procedury badań odporności niskonapięciowych zasilaczy napięcia stałego na zaburzenia typu BURST i SURGE. Analizie pomiarowej poddano trzy przykładowe, komercyjne zasilacze: impulsowy w wersji przemysłowej, zasilacz komputerowy oraz liniowy bez stabilizacji. Badania wykonano zg[...]
EN The paper deals with the immunity research of low power supply units and the tests of some surge limiters. The problems of immunity of low DC power supply units on disturbances BURST and SURGE are presented in the chapters of paper. Three exemplary AC/DC power supply adaptors (industry unit, compute[...]
8
80%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 11 1359--1361
PL Przedstawiono wyniki badania i analizy czynników wpływających na mierzone poziomy zaburzeń przewodzonych dla dużych urządzeń AGD z zastosowaniem technik Six Sigma oraz metod projektowania eksperymentu (DOE) Przeanalizowano wpływ różnych konfiguracji stanowiska pomiarowego na uzyskiwane wyniki, w tym[...]
EN This paper presents the results of research and analysis of the factors affecting the measured levels of conducted disturbances for household appliances using a Six Sigma techniques and design of experiment (DOE) methods. The impact of different configurations of measuring setup on obtained results [...]
9
80%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC -ang. -Electromagnetic Compatibility) jest to zdolność urządzenia lub systemu do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym równocześnie bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych [PN-T-01030 Ko[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zasygnalizowano problemy w ocenie jakości napięć zasilających wynikające z niejednoznaczności kryteriów, metod i specyfikacji parametrów. Stwarza to, przy opracowywaniu ekspertyz jakościowych konieczność odnoszenia się do różnych przepisów normalizacyjnych i prawnych. Dodatkową, jednoznac[...]
EN The paper shows problems in power quality assessment arisen from ambiguous standards criteria and measuring methods. That problems cause difficulties in assessment of voltage quality relative to different standards and regulation. Additionally unique assessment of power quality is made difficult by [...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omó[...]
EN In the paper introducing the electromagnetic compatibility (EMC) subject, disturbances occurring in vehicle electrical installation are discussed. The genesis of the standardization in EMC area is presented, including automotive vehicles produced in different periods. The most important standards do[...]
12
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 3 165-167
PL Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do o[...]
EN This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and the description of the laboratory stand for performing the RF immunity test of commercial equipment in accordance with the PN EN 61000-4-3:2006 and P[...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 9 108-110
PL Przełączenie łącznika w prostym obwodzie elektrycznym powoduje powstanie zaburzenia w postaci szybkiej, skokowej zmiany wartości sygnału elektrycznego (napięcia, prądu). Jednym z czynników wpływających na obraz wspomnianego zaburzenia w dziedzinie częstotliwości, jest łącznik realizujący przełączeni[...]
EN Switching on or switching off any electric switch in a simple electric circuit results in generation of disturbances having the form of fast changes of the voltage or current values. In the frequency domain the disturbance signal is dependent on property and on residual parameters of the electric sw[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W nowej dyrektywie EMC (2004/108/WE) nadano instalacjom stacjonarnym specjalny i zdefiniowany status. Za podstawę oceny przyjęto wymagania zasadnicze, w sprawie wykazania zgodności wskazano na zapisy w dokumentacji i dobrą praktykę inżynierską. Zaproponowano sposób wykazania i udokumentowania, że in[...]
EN The New EMC Directive (2004/108/CE) gives a special and defined status for fixed installations as a basis for the conformity assessment. The complying to the essential requirements of the directive shall be confirmed by records in the documentation and by using of the good engineering practice. The [...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Opisano zasadnicze problemy związane z pomiarami emisji urzadzeń elektronicznych w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 18 GHz. Dokonano analizy przydatności obecnie stosowanych stanowisk pomiarowych do pomiarów w zakresie częstotliwości powyżej 1 GHz. Podano wymagania dotyczące mierników emisji oraz[...]
EN The main problems emission measurements from electronic equipment in frequency range to 18 GHz are described. Usefulness present apply set up for emission measurement are analyze. The main requirements for measurements equipment and useful antennas are revieved. Validation proposals for set up are d[...]
16
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisj[...]
EN In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and d[...]
17
80%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper presents issues connected with experimentally specifying the envelope of spectral density of a signal which arises by the operation of switching an electric circuit. Furthermore, the paper discusses an applied method of dividing the spectra coming from the 'switch on' signal and the 'swit[...]
18
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wymagania zasadnicze najczęściej stosowanych dyrektyw niskonapięciowej (nr 73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (nr 89/336/EWG) oraz omówiono w sposób ogólny normy z nimi zharmonizowane. Następnie wymieniono metody badań, przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności wyrobó[...]
EN In article of principle requirements of EMC and LVD Directives were presented as well as it was talked over harmonized standards into general way. The test methods for checking compliance of products to these standards were described. In conclusion the necessity of de­epening a knowledge about metho[...]
19
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W urządzeniach technicznych wykorzystujących energię elektryczną istotnym źródłem zaburzeń elektromagnetycznych są szybkie zmiany wartości napięcia lub prądu. Jeżeli oryginał sygnału w dziedzinie czasu wykazuje cechy skoku jednostkowego, to jego obrazem jest widmo, którego obwiednia zanika z szybkoś[...]
EN In technical devices which make use of electric power rapid changes of voltage degree or current are the key source of electromagnetic interference. If the original of the signal in time range reveals traits of the single jump then its image is the spectrum whose envelope fades away at the speed of [...]
20
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Omówiono pomiar zaburzeń promieniowanych EMI wykonywany w komorze GTEM. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych. Omówiono źródła promieniowania elektromagnetycznego.
EN Measurement method of radiated disturbance EMI in GTEM chamber is described in this paper. Measurement results examples of levels of radiated electromagnetic generated by equipment are presented herewith. Sources of radiated disturbance are described too.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last