Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 4 20-24
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The contribution deals with defining a model market and it shows activities among all the market participants, transmission system, operator, settlement of deviation and potential market operators. The solution of fundamental conditions is based on the analysis of market models in neighbouring count[...]
3
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 6 59-63
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 56 233-242
5
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule scharakteryzowano stan i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej na świecie i w Polsce. Przeanalizowano problem konkurencyjności rynkowej różnych technologii z punktu widzenia kosztów wytwarzania. Przedstawiono także możliwy rozwój podsektora wytwarzania energii elektrycznej w[...]
EN The paper describes the technical progress of electricity generation technology and its actual state in the world and in Poland. The problem of competitiveness was analysed on the background of electricity generation costs in different power plants. The possible development of power sector in Poland[...]
6
100%
Rynek Energii
2016 Nr 1 34--40
PL Regulacje Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i nowa ustawa OZE w Polsce wpływają na system elektroenergetyczny, a szczególnie na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Szczególną uwagę należy skierować na OZE w generacji energii elektrycznej, ponieważ jest to najskute[...]
EN The EU regulation in the field of energy-environment policy and the new RES act in Poland have had strong impact on power system development and the structure of electricity generation sources. The use of renewable energy sources has been significantly increased since a few last years. The tendency [...]
7
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 5 41-46
EN Active participation of the demand has become a requirement for a proper development of deregulated energy markets. Demand Response enhance the customer choice opportunity complementing the traditional concept of Demand Side Management by including the voluntary nature to customer participation and [...]
8
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 4 17-19
9
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 5 30-36
PL W czasie ostatnich lat transformacji polskiej energetyki oczekiwania odbiorców – konsumentów – energii wobec przedsiębiorstw energetycznych ulegały pewnym zmianom. Biorąc jednak pod uwagę ciągle dominujące stare nawyki wszystkich uczestników rynku można pokusić się o zadanie pytania czy wystarczając[...]
10
88%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 10-16
PL W ramach prac OSP w obszarze Reakcji Strony Popytowej jest prowadzony projekt pt. "Analiza możliwości aktywnego uczestnictwa odbiorców w rynku bilansującym (RB) poprzez składanie ofert bilansujących redukcji obciążenia". Obejmuje on analizę uwarunkowań technicznych wdrożenia aktywnego udziału odbior[...]
EN The article presents TSO's work on demand response measures and the currently implemented project: Prospects of Active End-User Participation in the Electricity Balancing Market (EBM) through Load Reduction Bids. It covers the technical requirements for active end-user participation in balancing ele[...]
11
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 1 35-41
12
75%
Polityka Energetyczna
PL Złozone zależności i interakcje wynikające z charakterystyki sektora elektroenergetycznego oraz mechanizmów wykorzystywania siły rynkowej w tym sektorze powodują konieczność jego monitorowania z zastosowaniem odpowiedniego aparatu badawczego. W praktyce wyróżnić można dwa podstawowe nurty badań, tzn[...]
EN Complex relationships and interactions caused by the specific characteristics of the power industry and the mechanisms of market power exercised in this industry result in the need to monitor the situation in the power market through employment of the appropriate research apparatus. In practice, two[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 161-165
PL Niniejszy artykuł analizuje rosnący wpływ elektrowni wiatrowych na uczestników rynku energii elektrycznej i ekonomię elektrowni w regionie Bałtyku do 2025 roku. W artykule omawiany jest również wpływ kontynuacji dofinansowania wg. przyjętego obecnie mechanizmu wspierającego. W końcowej części omówio[...]
EN This paper analyses the increasing wind integration impacts on the Baltic region’s electricity market participants and power plant economics in the year 2025. Continuing subsidising impacts with currently implemented supporting mechanism is discussed. The last section addresses the key findings that[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 272-279
PL W pracy zostały przedstawione dwa neuronowe systemy przeznaczone do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną grupy konsumentów detalicznych. Ponadto zaprenzetowano dwie metody oceny ryzyka modeli prognozowania.
EN Two neural systems for forecasting the electricity demand by the group of retail consumers are presented along with two methods for risk assessment of demand prediction models. The first forecasting system is composed of series-connected local neural predictors in the form of multilayer perceptron ([...]
15
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 2 19-25
PL Jednolity rynek energii elektrycznej w Europie znajduje się obecnie w przejściowej fazie tworzenia - nie są to już wyłącznie oddzielne rynki narodowe, ale jeszcze nie jest to jeden rynek unijny. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać rynki regionalne, które są często postrzegane jako krok pośredni pr[...]
16
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 6 25-37
PL Zmiany w polskiej energetyce muszą być potraktowane jako immanentny element reformy gospodarki europejskiej. Oznacza ona głęboką zmianę filozofii działalności gospodarczej ukierunkowanej przede wszystkim na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, wzrost ich wydajności i k[...]
17
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 2 22-28
PL W dniu 10 grudnia 2003 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet projektów nowych aktów prawnych1), obejmujących środki zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i poprawy funkcjonowania wewnętrznego rynku energii. W dokumentach tych nacisk położony został na stronę popytową – poprawę efektyw[...]
18
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 2 15-17
19
75%
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej
PL Pojęcie "jakości" pojawia się już jako jedna z kategorii wymienionych przez Arystotelesa w Jego dziele "Organon", a także zostaje umieszczone jako druga kategoria w traktacie filozoficznym Kanta. Ale to dopiero na początku XIX wieku w bogatej burżuazji Paryża Gioacchino Rossini w operze "Il Barbiere[...]
EN The "quality" was the one of the category listed by Aristotle in the Organon, and becomes the second category in the Kant's philosophical treatise. But it is at the beginning of the XIX Century in the well-off bourgeiosie Paris that Gioacchino Rossini in his Opera "II Barbiere di Siviglia" (The Sevi[...]
20
75%
Acta Energetica
2016 nr 2 175--180
PL Prowadzenie bilansowania handlowego jednostek grafikowych wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na potrzeby własne klientów. Spółki obrotowe nieustannie poszukują skutecznych narzędzi umożliwiających zmniejszanie kosztów funkcjonowania na rynku energii[...]
EN Trade balancing of balancing mechanism units entails additional costs of electricity purchases for consumers’ own needs. Trading companies constantly look for effective tools to reduce the costs of their operations in the electricity market through supply or demand management. Balancing the unbalanc[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last