Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 383
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 288-291
PL Normy międzynarodowe IEC i normy amerykańskie IEEE wprowadzają jednolite symbole wielkości fizycznych stosowanych w tekstach z zakresu elektryki. Całość tych przepisów to swoista "ortografia" piśmiennictwa elektrotechnicznego. W artykule omówiono najważniejsze postanowienia powyższych norm z nadziej[...]
EN The IEC International standards and the IEEE American standards, both establishing letter symbols to be applied for physical quantities and units used in electrical technology are discussed. The ensemble of relevant rules forms a specific "orthography" for electrical literature. General standard rec[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 292-296
3
70%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 271-274
PL W referacie przedstawiono zależności definicyjne mocy niesymetrii występującej w układzie trójfazowym niesymetrycznym przy sinusoidalnych napięciach i prądach. Wykazano, że moc niesymetrii występuje w układzie trójfazowym w przypadku jego niesymetrii napięciowej i prądowej niezależnie od charakteru [...]
EN In this paper definitions of asymmetrical power occurring in a three-phase asymmetrical system have been described. It has been shown, that the asymmetrical power occurs in an asymmetrical system at reactive or resistance loads in case of appearance of voltage and current asymmetry in the system. A [...]
4
70%
Nowa Elektrotechnika
2008 nr 11 (51) 32--34
5
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 253-259
PL Praca przedstawia metodykę projektowania regresyjnych filtrów różniczkujących. Filtry te zapewniają znaczną eliminację szumów pomiarowych i szumów kwantyzacji. Zaprojektowane filtry dobrze odwzorowują charakterystykę filtrów idealnych. Zaletą zaprojektowanych regresyjnych filtrów różniczkujących jes[...]
EN The paper presents a methodology of regressive differentiating filters design. Elaborated differential filters ensure determining of appropriate derivatives of signal with errors far more less than simple differentiation methods, what plays particularly important role in the identification process. [...]
6
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 289-294
PL Artykuł przedstawia problem nauczania technik komputerowych wśród inżynierów na przykładzie Turcji.
EN The study aims to provide a "snapshot" of the current state of computing education in engineering in Turkey by emphasizing on professors, scientific publications, curriculums, and graduate programs in this field. The study can be beneficial in terms of several points: First, it can be used to clarif[...]
7
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 163-165
PL Język UML jest powszechnie akceptowany jako język do tworzenia oprogramowania. Jako baza relacyjna jest powszechnie wykorzystywany chociaż nie jest łatwo tworzyć na jego podstawie tablice relacyjne. W artykule przedstawiono automatyczną metodę ekstrakcji takich tabel. W tym celu zaadaptowano transfo[...]
EN Nowadays UML has been accepted in both academia and industry as a de facto modelling language to develop software systems. As relational databases are widely used for developing software systems, thus, it is a challenge to derive relational tables from designed models. In this paper, we present a fo[...]
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 166-170
PL Zaproponowano nową iteracyjną metodę modelowania generatorów synchronicznych. W porównaniu do istniejących metod w zaproponowanej metodzie istnieją dwa wybory zwiększania dokładności iteracji: przez zwiększanie liczby lokalnych modeli lub przez zwiększanie złożoności modelu lokalnego. Metodę sprawdz[...]
EN A new iterative approach is proposed to model synchronous generators. Different local structures are used for the operating conditions of the synchronous generator with different complexity. Unlike most of the existing methods, which increase the model accuracy based on increasing the number of loca[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 234-247
PL W artykule zaprezentowano ekonomiczne aspekty instalacji sieci elektrycznej bazującej na ogniwach fotowoltaicznych. Przedstawiono przykład instalacji we wschodniej części Turcji.
EN The importance of renewable energy sources is increasing in our world. Solar energy is the most natural, unlimited, ergonomic, environmentally friendly, useful and available everywhere source among of the renewable energy sources. The installed capacity of solar energy in electricity generation is i[...]
10
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 325-329
PL Zaproponowano ulepszony adaptacyjny system obserwatora strumienia w silniku indukcyjnym. Bazuje on na modelu w którym określa się moment obciążenia i rezystancję stojana. jest proponowane dla pola zorientowanych kontroli indukowanie maszyny.
EN In this paper, an improved scheme of adaptive flux observer of induction motor is proposed. This adaptive observer is used with fieldoriented control of induction machine. It is based on using induction motor model with the estimation of the load torque besides the estimation of the stator resistanc[...]
11
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 255-258
PL W artykule opisano wpływ obiektów metalowych na indukcyjność jako funkcję dystansu. Analizowano okrągłą antenę w pobliżu nieskończenie długiej metalowej płytki. Badania mają znaczenie w układach RFID gdzie liczne anteny są zakrywane przez metalowe ekrany.
EN This paper describes the influence of metallic objects on the inductance as a function of the separation distance. We focus our attention on the benchmark configuration of a circular loop antenna near an infinite conducting plate. We consider the quasi-static approach, thus with a constant current d[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 291-294
PL W artykule przedstawiono model matematyczny opisujący pracę detektora fazoczułego stosowanego do rozdzielania sygnałów zespolonych na składową rzeczywistą i urojoną (synfazową i kwadraturową) uwzględniający jego błędy dynamiczne. Przedstawiono sposób uproszczenia modelu oraz zaprezentowano algorytm [...]
EN The paper presents a mathematical model of operation of switched phase sensitive detector applied to the complex signals decomposition on a phase and quadrature components. There are discussed the method of model reduction and an algorithm of dynamic errors correction based on estimates of residual [...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 312-315
PL W artykule zaprezentowano system do detekcji QRS bazujący na transformacie falkowej. System sprawdzono w Klinice serca w Tryncu podczas implantacji rozrusznika serca.
EN The pacing for permanent pacing in bradyarrhytmias can influence ventricular activation and can contribute to marked asynchrony in extremity. In this work, we search the optimal position for right ventricular pacing according the QRS duration. We evaluate the system for detection of QRS boundaries b[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 306-311
PL Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna TMS jest techniką pozwalającą na nieinwazyjną, niemal punktową stymulację powierzchownych struktur mózgowia. Tak diagnostyczne, jak i terapeutyczne wykorzystanie techniki TMS wymaga dokładnego umiejscawiania cewki stymulacyjnej nad właściwa okolicą mózgu. Opisan[...]
EN Transcranial magnetic stimulation TMS is the technique allowing to non-invasive, almost punctual stimulation of superficial brain structures. Both diagnostic, and therapeutic applying of TMS technique requires accurate putting the stimulation coil over the of the proper brain area. Methods havings o[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL 65 lat działalności Instytutu Elektrotechniki, największej w Polsce bazy naukowo-badawczej w zakresie elektrotechniki. Zmieniające się w różnych etapach tego okresu stawiane przed Instytutem zadania i wyzwania wynikające z bieżących i perspektywicznych potrzeb gospodarki narodowej. Zmieniające się j[...]
EN 65 years of activity of the Electrotechnical Institute, the greatest in Poland scientific-research basis in the range of electrotechnics. The changing in the various stages of that period tasks and challenges posed before the Institute, resulting from the current and perspective needs of the nationa[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 11 305-309
PL W celu poprawy parametrów systemu komunikacyjnego zaadaptowano technologię kooperacyjne różnorodności. Przeanalizowano wykonalność kooperacyjnej różnorodności w systemach mobilnych komunikacji satelitarnej. Następnie określono błędy prawdopodobieństwa w systemach z CRC I bez CRC. Analizowano także p[...]
EN In order to improve the system performance, the cooperative diversity technology was been adopted to obtain the diversity gains in mobile satellite communication system. First, the feasibility of cooperative diversity in mobile satellite communication system was analyzed. Second, we present a satell[...]
17
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 174-177
PL W niniejszym artykule prezentowany jest system grający w warcaby wykorzystujący do komunikacji z użytkownikiem wizyjne sprzężenie zwrotne. Przedstawione są dwa warianty wizyjnego interfejsu użytkownika - pierwszy do zastosowania z komputerem oraz kamerą drugi do zastosowania z komputerem, kamerą ora[...]
EN In this paper the draughtsplaying system based on the vision user feedback, is presented. The system plays draughts with a human players. It consists of two sub-systems: vision-based human-computer interface and draughts-playing engine. Two variants of vision user interface are introduced: the first[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 208-213
PL Zaprezentowano system sterowania silnikiem indukcyjnym przy wykorzystaniu obserwatora ślizgowego. Poszukiwane są warunki ślizgowe dla których wszystkie trajektorie są skierowane do powierzchni i pozostają niezmienne. Symulacje potwierdziły stabilność systemu.
EN In this paper we will present a control based on the passivity of the induction motor - the difficulty of the measurement of flux rotoric is surmounted by a sliding mode observer. A variety (surface) on which the error in estimation of the output is null (stable) is defined. There are established th[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 163-166
PL W artykule omówiono stany przejściowe w transformatorze piezoelektrycznym podwyższającym napięcie, płytkowym typu Rosena. Model obwodowy w programie SPICE dla typowego transformatora małej mocy użyto z dwoma łącznikami po stronie pierwotnej i wtórnej. Przeprowadzono symulacje przebiegów napięcia wyj[...]
EN In the paper the transient response of Rosen-type step-up piezotransformer (PZT) is described. A circuit SPICE model of chosen the typical PZT during switching process on primary and also on secondary side are simulated. The influence of various circuit parameters on turn-on and turn-off times are d[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono realizację algorytmu modulacji napięcia 3D-SVPWM (ang. 3-Dimensional Space Vector Pulse Width Modulation) z kompensacją napięcia niezrównoważenia dla trójpoziomowego czterogałęziowego falownika 3L-NPC (ang. 3-Level Neutral-Point-diode-Clamped Converter). Do wyznaczania współczynników w[...]
EN A novel feed-forward 3D-SVPWM modulation algorithm of four legs 3L-NPC is presented. The voltage of unbalance compensation algorithm is the main advantage of proposed solution. The duty cycle calculation algorithm is based on linear shape functions of tetrahedron finite element. The FE nodes coordin[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last