Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 293
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical power engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2006 nr 1-2 78-79
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL „Automatyka elektroenergetyczna – problematyka eksploatacji i modernizacji” – to tytułowa tematyka XI seminarium zorganizowanego w dniach 16–18 kwietnia 2008 r. w Hotelu Jawor w Jaworzu przez Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Ponad 170 uczestników – specjalistów automatyki elektroenergetycznej, kad[...]
3
100%
Energetyka
2008 nr 1 26-33
PL Zmiana podmiotowej struktury rynku energii jest bardzo ważnym efektem restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest ona rezultatem ich dążenia do wzmocnienia swojej konkurencyjności na liberalizującym się rynku energii, a zwłaszcza rynku energii elektrycznej. Trend ten jest si[...]
EN The change in subjective structure of energy market is a very important effect of restructuring processes and privatization of electric power companies. It is the result of anxiety to strengthen their competitiveness in the being liberalized energy market and especially the electric one. This is a v[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL 20% – tyle wynosi według szacunków Komisji Europejskiej możliwość zaoszczędzenia energii w przemyśle, handlu i rzemiośle. Elektryczność ma tutaj największy udział. Aby zidentyfikować odpowiednie możliwości oszczędnościowe, należy na początku ocenić aktualny stan. Cyfrowe wielofunkcyjne urządzenia po[...]
5
100%
Energetyka
2006 nr 9 668-674
PL Podano listę procedur przy pracach pod napięciem poniżej 1 kV obejmującą prace w zakresie: linii kablowych, stacji, linii napowietrznych, opomiarowania, automatyki zabezpieczeniowej i urządzeń kontrolno-pomiarowych, obwodów pomocniczych, maszyn elektrycznych i generatorów oraz instalacji elektryczny[...]
EN Given is a procedure list referring to works below 1 kV and concerning the range of: cable lines, substations, overhead lines, measurement services, relay protection systems, measuring and control equipment, back up circuits, electric machines and generators as well as wiring systems.
6
100%
Energetyka
2006 nr 4 266-272
PL Wymieniono i scharakteryzowano sprzęt i narzędzia do linii napowietrznych śn oraz do urządzeń i instalacji rozdzielczych śn. Podano wymagania dla sprzętu i narzędzi do ppn powyżej 1 kV. Wymieniono grupy sprzętu charakterystyczne dla eksploatacji urządzeń powyżej 1 kV (drążki izolacyjne, drabiny elek[...]
EN Mentioned and characterized are tools and equipment needed for works carried out on M.T. overhead lines as well as for M.T. units and distributing installations. Given are requirements concerning equipment and tools needed for over 1 kV live line works. Mentioned are groups of equipment specific for[...]
7
100%
Energetyka
2006 nr 2 80-87
PL W dniach od 4 do 9 września 2005 r. w Colombo na Sri Lance odbyło się doroczne Zgromadzenie Światowej Rady Energetycznej (angielska nazwa World Energy Coucil). Organizatorem i gospodarzem obrad było Ministerstwo Energetyki Sri Lanki przez krajowy Komitet ŚRE. W obradach uczestniczyło ponad 200 deleg[...]
EN In the days 4.-9. of September 2005 in Colombo (Sri Lanca) the annual meeting of the World Energy Council took place. It was organized by the Sri Lanca Department of Energy and its national WEC committee. More than 200 delegates-representatives of the WEC member states - including 4 representatives [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 93-95
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania żerdzi wirowanych produkcji polskiej w konstrukcjach słupów zespolonych o dużych nośnościach. Proponowane układy konstrukcyjne mogą zastąpić wielożerdziowe słupy figurowe z żerdzi dwugałęziowych i kratowe słupy stalowe, stosowane dotychczas w liniach [...]
9
100%
Energetyka
2006 nr 2 75-76
PL Nie sprawdziły się złe prognozy z pierwszych dwóch kwartałów 2005 roku dotyczące bilansu energii elektrycznej. Siłą sprawczą zmian stało się ożywienie gospodarcze drugiego półrocza. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym w kraju w trzecim i czwartym kwartale były wyraźnie wyższ[...]
EN Bad prognoses referring to the first two terms of 2005 and concerning electric energy balance did not prove correct and the reason was the economic boom in the second half of the year. Electric energy production and sale to domestic final buyers in the third and fourth terms were distincly bigger th[...]
10
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Synchroniczne przełączanie jest ważnym elementem w automatyce przełączania rezerwy zasilania. W artykule opisano rozwiązanie na podstawie urządzenia AUTOMAT SZR. Urządzenie to wykonuje synchroniczne przełączanie w cyklu planowego przełączania zasilań oraz samopowrotu.
EN Synchronic switching is an important feature in the automatic change over of electrical supplies. In article there is described the AUTOMAT SZR a device which allows for synchronous switching. It can also execute planned power supply switching and automatic switching to the basic feeder.
11
100%
Energetyka
2008 nr 2 107-110
PL Ograniczenie emisji węglowych z sektora elektroenergetycznego wymagać będzie szerokiego zastosowania zaawansowanych technologii generacji i efektywności wykorzystania energii. Zaprezentowane przez amerykański Instytut Badawczy Elektroenergetyki (EPRI) wyniki studium wykazują, że najbardziej skuteczn[...]
EN Reduction of CO2 emission coming from power energy sector will need widespread application of highly advanced generation technologies and effectiveness in energy consumption. Presented by the Electric Power Research Institute (USA) study results show that the most efficient method is to apply all so[...]
12
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 6 2-9
13
100%
Energetyka
2007 nr 9 676-680
PL Sformułowano tezy, które warunkują pożądany kształt nowej ustawy Prawo energetyczne. Wymieniono cztery zagadnienia obrazujące podstawowe różnice między regulacją w środowisku korporacyjno-optymalizacyjnym i rynkowo-konkurencyjnym. Są to: zdolność technologii elektroenergetycznych do odpowiedzi na sy[...]
EN Formulated are theses which condition desired shape of the new act called Energy Law. Mentioned are four problems concerning basic differences between regulations in corporational-optimizational and market-competitive circles. They are: electric power engineering ability to respond market signals, a[...]
14
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 465-476
PL W artykule przedstawiono kierunki działań wytyczone przez Międzynarodową Agencję Energii i Unię Europejską w zakresie perspektywicznych scenariuszy rozwoju czystych technologii energetycznych. Zasygnalizowano działania podjęte w tej problematyce opracowywane w programie Foresight, obejmującym rozwój[...]
EN Directions of activities indicated by International Energy Agency and European Union in a range of perspective development scenarios of clean coal power technologies have been presented. Undertaken actions within this issue developed in Foresight program, including brown coal mining and processing t[...]
15
88%
Energetyka
2006 nr 10 750-756
PL Zabiegi konserwacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych średniego napięcia pod napięciem prowadzone są z reguły metodą z odległości. W artykule opisano stosowane w kraju i na świecie technologie czyszczenia urządzeń elektrycznych na sucho, czyszczenia urządzeń z nawilżaniem izolacji, uzupe[...]
EN Maintenance of MV live electrical power engineering units and installations is usually carried on with the use of "from a distance" method. Described arę used in our country and in the world technologies for dry-cleaning of installations, insulation wetting cleaning, refilling of oil in circuit-brea[...]
16
88%
Energetyka
2007 nr 1 30-36
PL W 1976 roku w Paryżu rozpoczął działalność Komitet Techniczny nr 78 "Wyposażenie do prac pod napięciem". W 1994 roku powołano w Polsce Normalizacyjną Komisję Problemową nr 72, przekształconą w roku 2003 w Komitet Techniczny. Problematyka normalizacyjna ma znaczenie nie tylko dla producentów sprzętu,[...]
EN In 1976 in Paris the Technical Committee nr 78 "Equipment for LLW" began its activity. In 1994 in Poland the Standardization Problem Commission nr 72 - transformed in 2003 into Technical Committee - was brought into being. The problem of standardization is important not only for producers of the equ[...]
17
88%
Energetyka
2006 nr 12 916-922
PL W polskich liniach 110 kV wykonywanie prac pod napięciem (PPN) realizowane jest metodą pracy z odległości (metoda francuska). Prace pod napięciem na liniach 220 i 400 kV wykonywane są metodą "na potencjale". Przy użyciu śmigłowców można skutecznie uzupełniać prace wykonywane metodami tradycyjnymi, z[...]
EN Live line works in Polish 110 kV lines are carried out according to the distance method (French method). Live line works in the 220 and 400 kV are carried out according the method - "at the potential". Works carried out with the traditional methods can be supplemented with the use of helicopters in [...]
18
75%
Acta Energetica
2009 nr 2 107-114
PL W artykule przedstawiono wybrane systemy monitoringu technicznego, działające na terenie obiektów zlokalizowanych w Polsce. Zaprezentowano przykładowe zastosowanie diagnostyki uszkodzeń płyty stalowej z użyciem technologii bazującej na drganiach i transformacie falkowej. Możliwości zastosowania moni[...]
19
75%
Elektro Info
2002 nr 9 12--17
PL Urządzenia energoelektroniczne służące do efektywnego, wysokosprawnościowego przetwarzania energii elektrycznej, wyposażone są w obwody prądowych sprzężeń zwrotnych, w celu kontroli zapobieżenia zniszczenia elementów półprzewodnikowych w przypadku wystąpienia przetężeń i zwarć. Podstawowym elementem[...]
20
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 27-29
PL Traktat Rzymski ustanawiający Wspólnotę Europejską stanowił, że będzie się ona opierała m.in. na zasadach swobodnego przepływu towarów i usług oraz na regułach wolnej konkurencji. Zasady te miały obowiązywać wszystkie sektory gospodarki, w tym sektor elektroenergetyki, jednak w rzeczywistości do poł[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last