Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL Efektywność energetyczna z własnych obserwacji rynku polskiego przypomina potwora z Loch Ness - każdy o nim słyszał i wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Inwestorzy nadal często ignorują energooszczędne rozwiązania, które w początkowej fazie inwestycji są rozwiązaniem droższym. Potencjał e[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 227--234
PL Metal uzyskiwany w wyniku topienia w klasycznych piecach przemysłowych jest narażony na zanieczyszczenia powstałe w wyniku kontaktu topionego metalu z wyłożeniem ceramicznym. Piece indukcyjne z zimnym tyglem umożliwiają uzyskiwanie materiałów o dużym stopniu czystości dzięki zjawisku topienia semile[...]
EN During melting of metals in industrial furnaces a melt is not protected against purification caused by a contact with ceramic materials. In order to avoid such a weakness the cold crucible furnaces may be applied making possible to produce high quality metal thanks to semi levitation melting phenome[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 999--1002
PL W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu wartości prądu pobieranego z akumulatora samochodowego na jego sprawność elektryczną. Sformułowane zostało pojęcie sprawności elektrycznej rozruchowej.
EN Paper discussed the problem of influence value load current on the starting efficiency of the car batteries. Author defines concept of starting efficiency of car batteries.
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 4 16--18
PL W artykule przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci dystrybucyjnych w oparciu o hybrydowe rozwiązania obejmujące zarówno źródła odnawialne jak też magazyny energii elektrycznej. Zaproponowano modelowe rozwiązanie innowacyjnego osiedla SHHD o nieosiągalnych dotychczas parametr[...]
EN In the report one presented technical-economic aspects of the reconstruction of distributive networks based on hybrid solutions comprising as well renewable sources as also stores of the electrical energy. One proposed the model-solution of the innovative housing estate SHHD about unattainable till [...]
5
63%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 9 28-34
PL W artykule oceniono wpływ wybranych parametrów technicznych, eksploatacyjnych i finansowych na wskaźniki opłacalności budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Analizy dokonano na przykładzie układu CHP z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową zasilanych gazem ziemnym systemowym lub[...]
EN Article presents an estimation of influence of selected technical, exploitation and financial parameters on the economical effectiveness of the small scale cogeneration systems. Analysis has been carried out on the example of small scale CHP with reciprocating gas engine or gas turbine supplied by n[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 11 227-229
PL W referacie przedstawiono koncepcję rozwiązania technicznego (zgłoszenie patentowe) pozwalające na odzysk ciepła odpadowego ze sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki prowadzącą do oszczędności energii elektrycznej na poziomie ok. 3% w stosunku do każdego odbiorcy. Przedstawiono t[...]
EN The article presents the idea of the technical (patent application) solution permitting the recovery of the waste-heat from household equipment as washing machines, dishwashers, leading to the electric energy saving on level approx. 3% in relation to of each customer. Introduced also analyses of the[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 55-61
PL Jednym z głównych obszarów zastosowania technologii nagrzewania indukcyjnego są procesy obróbki cieplnej takie jak wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie itp. Kluczowym parametrem decydującym o efektywności nagrzewnic indukcyjnych jest sprawność elektryczna układu wzbudnik-wsad. W artykule zajęto się [...]
EN One of the main area in application of induction heating Technologies is a process of heat treatment like for instance annealing or hardening. A key parameter influenced on effectiveness of induction heater seems to be an electrical efficiency of inductor-workpiece system. Mathematical modeling of i[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Jednym z głównych obszarów zastosowania technologii nagrzewania indukcyjnego są procesy obróbki cieplnej, takie jak: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie itp. Kluczowym parametrem decydującym o efektywności nagrzewnic indukcyjnych jest sprawność elektryczna układu wzbudnik-wsad. W artykule zajęto si[...]
EN One of the main area in application of induction heating technologies is a process of heat treatment like for instance annealing or hardening. A key parameter influenced on effectiveness of induction heater seems to be an electrical efficiency of inductor-workpiece system. Mathematical modeling of i[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 10 102-105
PL W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na stosie ogniw paliwowych typu PEM (ang Proton Exchange Membrane) o mocy znamionowej 300W. Pokazano dynamikę pracy stosu, wyznaczono sprawność elektryczną stosu. Wyznaczono charakterystykę zewnętrzną oraz krzywa mocy stosu. Zbadano wpływ współczynnika[...]
EN The article presents a study conducted on a fuel cell stack PEM type (Proton Exchange Membrane) with a capacity of 300W. The dynamics of the work of the stack has been shown, electrical efficiency of a stack has been stated. There have also been stated an external characteristics and the power curve[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 268--270
PL Węglowe ogniwa paliwowe (DCFC), intensywnie rozwijane w ostatniej dekadzie, oferują generację energii elektrycznej z potencjalnie znacznie wyższą sprawnością niż obecnie uzyskiwana w elektrowniach węglowych. Istniejąca technologia elektrolitów stałotlenkowych jest jedną z platform technologicznych u[...]
EN Direct carbon fuel cells (DCFC), developed intensively in the last decade, offer electric current generation with potentially much higher efficiency than currently achieved in coal-fired power plants. The existing planar solid oxide fuel cell technology is one of several possible fuel cell technolog[...]
11
63%
Instal
2018 nr 5 8--13
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych sprawności eksploatacyjnej cieplnej i elektrycznej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych z układem odzysku energii. Instalacja termicznego przekształcania odpadów (zwana dalej także ITPO) składa się z zespołu przygotowania i z[...]
EN This paper shows the results of experimental study on heat and electrical operating efficiency in an installation for thermal recycling of medical waste with heat recovery. The installation (hereinafter reffered to as ITPO) consists of a loading unit, a rotary kiln, a thermoreactor, a steam recovery[...]
12
63%
Mechanics and Mechanical Engineering
2018 Vol. 22, nr 4 1111--1119
EN A thermal photovoltaic hybrid collector enables simultaneous electrical conversion of the solar radiation and recovery of heat absorbed by the cell. This energy cogeneration obviously yields the use of such systems which are very interesting in various fields. During the actual operation of the phot[...]
13
63%
Instal
2019 nr 10 17--19
PL W artykule przedstawiono model matematyczny, z uwzględnieniem bilansu strumieni energii i bilansu strumieni masy, instalacji termicznej utylizacji odpadów z układem odzysku energii. Model matematyczny umożliwia wyznaczanie sprawności eksploatacyjnych cieplno-elektrycznych podobnych instalacji. Utwor[...]
EN This paper presents a mathematical model of a thermal waste management plant with an energy recovery system, including energy flow balance and mass flow balance. This mathematical model enables determination of thermal and electrical operating efficiency of similar plants. The mathematical model con[...]
14
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 267-271
PL W referacie przedstawiono techniczno-ekonomiczne aspekty rekonstrukcji sieci w oparciu o przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie. Przedstawiono niezwykłe zalety technologii przewodów wysokotemperaturowych w odniesieniu do aktualnych potrzeb i uwarunkowań energetyki. Dokonano analizy przydatności[...]
EN The article presents technical and economic aspects of power grid reconstruction using high temperature low sag conductors. With reference to the condition and current needs of power industry, the author presented specific characteristics of high temperature low sag conductors technology. What is mo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last