Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical capacitance tomography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zawarto opis i analizę standardowego układu "ładuj-rozładuj", stosowanego do pomiarów małych pojemności elektrycznych w tomografii elektrycznej. Zaproponowano szereg udoskonaleń. Przedstawiono koncepcję modułowego elektrycznego tomografu pojemnościowego, wykorzystującego kanały sygnałów "[...]
EN The standard charge-discharge circuit, used in the measurements of smali electrical capacitances as well as in electrical tomography, has been described and analyzed. Certain improvements have been suggested. The concept of the modular capacitance tomograph has been devised, based on the charge-disc[...]
2
100%
Machine Graphics and Vision
EN Electrical capacitance tomography has been used to image a bubble column. Sets of linear back projection tomograms are then analysed to yield gas hold-up values and to determine flow regime in a traditional manner. Further analysis is performed producing a ststistic (heterogeneity index for tomogram[...]
3
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 1 111--114
PL Elektryczna tomografia pojemnościowa pozwala na obrazowanie przestrzennego rozkładu przenikalności elektrycznej w badanej objętości. Technika ta pozwala na uzyskanie setek obrazów na sekundę, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania jej w przemyśle, na przykład do monitorowania procesów dynamic[...]
EN Electrical Capacitance Tomography is a technique which allows to visualize a spatial distribution of electric permittivity in an examined volume. ECT allows to achieve hundreds of frames per second which is suitable for the industrial application, e.g. monitoring of multiphase flows or material mixi[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 17-21
EN An Electrical Capacitance Tomography (ECT) system, which is consists of three CT sensors, has been developed to non-invasively measure the transitional powder concentration in a down powder flow. The distribution images of powder concentration are obtained under different parameter conditions. The p[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 119-125
EN This paper presents a method of an iterative image reconstruction algorithm with an updating of the sensitivity matrix destined for an electrical capacitance tomography. We propose the new method for solving integral form of Laplace's equation and the fast algorithm for solving a potential equation [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 127-133
EN Statistical methods such as Monte Carlo Markov Chain (MCMC) coupled with Bayesian approach proved its usefulness to the Electrical Capacitance Tomography (ECT) inverse problem solution. However, this methodology is very sensitive to the values of method parameters. The dedicated tool for investigati[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 57-61
EN This paper presents an study of the non-flow-pattern dependent method permitting a solid velocity field to be unambiguously calculated with higher robust using a twin-plane electrical capacitance system. It is based on a spectrum analysis of the pixel values of both cross-sections of the tomographic[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 113-118
EN Investigations impact of image reconstruction algorithms on image qualities is one of important topics in electrical capacitance tomography (ECT). Among many factors affecting comparing results most significant are different models of sensors and phantoms as well as different methods of image errors[...]
9
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2008 T. 12, z. 3 871-877
PL Technika elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT) wielokrotnie udowodniła swoją przydatność do celów nieinwazyjnej wizualizacji szybkich procesów przepływowych o naturze dielektrycznej. Obecnie badania nad tą techniką próbują sprostać wyzwaniu, jakim jest budowaniu aplikacji w oparciu o technikę[...]
EN Electrical capacitance tomography (ECT) is a relatively mature non-intrusive and non-invasive imaging technique that maps permittivity of dielectric materials. ECT has become promising monitoring technique in industrial process tomography especially in fast flow visualization. One of the most challe[...]
10
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 421-427
PL W artykule autorzy zaprezentowali w pełni funkcjonalny symulator tomografu elektrycznego. Przedstawiony został problem generowania siatki 2D i 3D do metody elementów skończonych oraz zaprezentowane zostały uzyskane wyniki. Przeprowadzono również dyskusję na temat przydatności narzędzia w rozwiązywan[...]
EN In the paper the ECT simulator is presented. The problem of generating the 2D and 3D Finite Element Method's grid is depicted. The finish results are presented. The usage for solving the forward problem in the image reconstruction and by designing the ECT sensors is brought up for discussion.
11
80%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 4 657--669
EN A new approach to solve the inverse problem in electrical capacitance tomography is presented. The proposed method is based on an artificial neural network to estimate three different parameters of a circular object present inside a pipeline, i.e. radius and 2D position coordinates. This information[...]
12
70%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 13, z. 3/2 1257-1267
PL Artykuł przedstawia metodę wyznaczania charakterystyki instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich przy zastosowaniu dwupłaszczyznowego systemu tomografii pojemnościowej. Celem jest uzyskanie informacji niezbędnej do wypracowania prawidłowego sterowania, monitorowania i diagnozowania ins[...]
EN This paper reveals a methodology of determination of the bulk solids pneumatic transport installation properties using twin plane electrical capacitance tomography system. The focus is to obtain information necessary for development of proper monitoring, diagnose and control of industrial installati[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia algorytm PCG (preconditioned conjugate gradient) do rekonstrukcji obrazu w elektrycznej pojemnościowe tomografii. Skala szarosci jest rekonstruowanoa przy wykorzystanoiu algorytmu PSO (particle swarm optimization).
EN To solve the ‘soft-field’ nature and the ill-posed problem in electrical capacitance tomography (ECT) technology, this paper first presents a preconditioned conjugate gradient iterative algorithm for electrical capacitance tomography (PCG), Then, the results of the PCG algorithm using PSO method for[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2010 z. 121 119-134
PL W artykule przedstawiono zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej do monitorowania zjawisk dynamicznych zachodzących podczas procesu rozładowywania silosu. Badania doświadczalne przeprowadzono w cylindrycznym silosie o smukłej geometrii. W trakcie opróżniania silosu obserwowano silne efek[...]
EN The paper presents the results of experiments performed with the cylindrical silo-during tests strong dynamics effects called "silo music" occurred. Experiments were performed for gravitational and controlled silo emptying, for different initial densities, different wall roughness and outlet diamete[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 35-40
EN Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying process will be presented. During tests values of the vertical and horizontal ac[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 63-68
EN This paper is focused on the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) to gravitational flow of bulk solid in rectangular silo investigation. In order to measure the materials distribution inside a vessel, a dedicated, spatial 16 electrode sensor is designed. Reconstructed images are pr[...]
17
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Elektryczna tomografia pojemnościowa umożliwia obrazowanie przestrzennego i czasowego rozkładu przenikalności elektrycznej. Podstawowym zastosowaniem tej obrazowej techniki diagnostycznej jest monitorowanie procesów dynamicznych w inżynierii chemicznej i procesowej. Opracowywany przez naszą grupę to[...]
EN Electrical capacitance tomography allows to visualize a spatial and temporal distribution of electric permittivity. This imaging and diagnostic technique has the basic application in monitoring of dynamic processes in the field of process and chemical engineering. EVT4 tomograph developed by our tea[...]
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 12 157--160
PL Technologie pomiarowe przepływu wielofazowego są wciąż budowane i ulepszane. Istnieje wyraźna tendencja w przemyśle do realizacji funkcji związanych z bardziej optymalnym sterowaniem, w którym nacisk kładziony jest na aktywną kontrolę i system monitoringu. Optymalizacja funkcji do aktywnej kontroli [...]
EN Multi-phase flow measurement technologies are still built and improved. There is a clear trend in the industry to implement more optimum related functions, where the focus is put on an active control and the monitoring system. Control related active optimum functions can only be realised with a syst[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2010 z. 121 201-221
PL Elektryczna tomografia pojemnościowa (ECT) jest stosowana w celu pozyskania rozkładu przenikalności elektrycznej badanego materiału umieszczonego pomiędzy elektrodami. Technika ECT jest szybkim, nieinwazyjnym i tanim system diagnostycznym. Prawdziwym wyzwaniem dla konstruktorów systemów ECT jest opr[...]
EN Electrical Capacitance Tomography (ECT) is used to obtain the permittivity distribution of material, measuring capacitances between electrodes, placed around material. ECT is fast, non-invasive and low cost imaging system. A particular difficulty with capacitance measurement of ECT hardware is to me[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 211--214
PL Nowoczesne procesy produkcyjne są coraz bardziej skomplikowane, a klienci wymagają wysokiej jakości produktów po najniższych cenach. Ta sytuacja zwiększa znaczenie optymalizacji procesu. Artykuł zawiera opis systemu pomiarowego oparty na elektrycznej tomografii pojemnościowej oraz optycznych technik[...]
EN Modern production processes are increasingly complicated while customers require higher quality products at the lowest prices. This situation increases the importance of process optimization. Article contains description of the measurement system based on electrical capacitance tomography and optica[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last