Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 445
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 11 19-21
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 4 16-19
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 4 8-11
PL W artykule przedstawiono harmonogram nabywania przez polskich odbiorców uprawnień do korzystania z usług przesyłowych. Zgodnie z nim w Polsce wszyscy nabywcy (nie tylko przemysłowi) bdą mogli wybierać dostawców energii w 2005 r. W artykule opisano też wymagania, jakie muszą oni spełniać, aby móc akt[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 3 7-12
PL W końcu 2001 r. został wdrożony w Polsce dobowo-godzinowy rynek bilansujący energii elektrycznej, co zakończyło proces kształtowania głównych segmentów hurtowego rynku energii elektrycznej. Ponadto od 1 styczna 2002 r. kolejna grupa odbiorców (zużywająca ponad 10 GWh energii elektrycznej rocznie) uz[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 179-186
PL Technologia produkcji energii elektrycznej wymaga oceny z trzech punktów widzenia: energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego. Prezentowana praca zawiera elementy charakterystyki energetyki wiatrowej z punktu widzenia ekonomi. Jako miarę efektywności ekonomicznej tej technologii energetycznej prz[...]
EN The technology of the production of the electric energy needs to be evaluated from three points of view: the energetic, the ecological and the economical one. This thesis contains the elements of the chracteristics of the wind energetics from the economical point of view. The indicators recommended [...]
6
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 13-14
PL Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 160, poz. 1067) z dniem 1 stycznia 1999 r. Minister Finansów zaprzestał ustalania taryf dla energii elektrycznej. W tym dniu weszło również w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie szcz[...]
7
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 5 8-10
8
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 4 30-34
9
80%
Elektro Info
2007 nr 12 34-38
PL Jakość dostarczanej energii elektrycznej ma znaczący wpływ na pracę wielu urządzeń elektrycznych. Wahania napięcia lub zapady powodują zakłócenia w procesie technologicznym. Wyższe harmoniczne lub interharmoniczne pojawiające się w sieci zasilającej lub instalacji wymuszają z kolei konieczność stoso[...]
10
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Obecnie około 44% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla brunatnego. Na świecie liczba ta sięga ponad 30%. Obecnie jest to najtańsza forma pozyskania energii elektrycznej. W Polsce węgiel brunatny wydobywany jest w trzech zagłębiach - turoszowskim, bełchatowskim i konińsko-adamowsk[...]
EN Today about 44% electric energy in Poland come from burning lignite. On the world number this reaches over 30%. On today 's day it is the cheapest form of production electric energy. At present in Poland lignite is obtained in three basins - Turoszów, Bełchatów and Konin-Adamów. Lignite is delivered[...]
11
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 4 23-28
12
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 5 28-30
13
80%
Elektro Info
2008 nr 12 58-62
PL Zakłady energetyczne są zobligowane do zapewnienia dostaw energii elektrycznej zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623 z późn. zm.). Zgodnie z nimi parametry[...]
14
80%
Energetyka
2008 nr 1 26-33
PL Zmiana podmiotowej struktury rynku energii jest bardzo ważnym efektem restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest ona rezultatem ich dążenia do wzmocnienia swojej konkurencyjności na liberalizującym się rynku energii, a zwłaszcza rynku energii elektrycznej. Trend ten jest si[...]
EN The change in subjective structure of energy market is a very important effect of restructuring processes and privatization of electric power companies. It is the result of anxiety to strengthen their competitiveness in the being liberalized energy market and especially the electric one. This is a v[...]
15
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 4 186-189
PL Zapewnienie wymaganej ilości energii w nowych uwarunkowaniach rynkowych może mieć charakter polityczny, ekonomiczny i ekologiczny. Problemy nierównomiernego występowania zasobów energii na świecie, ich wyczerpywanie, postępująca degradacja środowiska naturalnego oraz rola i znaczenie energii w gospo[...]
EN The assurance of required quantity of energy in new market conditions can have political, economic and ecological character. The energy is essential element to development for each country. The unequal occurrence problems of energy resources on the world, their exhausting, progress of the natural en[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 124 45-64
PL Referat omawia zasoby energetyki wodnej w Polsce, stopień jej wykorzystania oraz jej znaczenie dla gospodarki i środowiska naturalnego. Na przykładzie elektrowni wodnej we Włocławku pokazane zostały efekty ekologiczne wykorzystywania tej energetyki.
17
80%
Energetyka
2007 nr 10 712-718
PL Przedstawiono propozycję rozwiązania zapewniającego odbiorcom energii elektrycznej wybór w zakresie jakości dostarczanej im energii na podstawie elastycznego, niezawodnego i inteligentnego układu zasilania (ENIUZ). Zagadnienie to jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem elektroenergetycznym, gdy[...]
EN Presented is a solution offering a customer to chose quality of the energy supplied on the basis of an elastic, reliable and intelligent feeding system (ENIUZ). The problem is directly connected with energy supply security because the highest quality level means both required energy parameters as we[...]
18
80%
Spektrum
2007 nr 1-2 XXVII-XXXIII
19
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 8 2-8
20
80%
Energetyka
1999 nr 9 444-453
PL Na rynkach energii elektrycznej pojawiły się oferty nowych towarów, komplementarnych do glównego przedmiotu obrotów - usługi energetyczne. W artykule omówiono związane z tym implikacje oraz przedstawiono mechanizmy rozliczeń i ich formy, uwzględniające możliwości otwarcia nowego pola konkurencji w e[...]
EN Offers of new commodities - power services, complementary to an essential subject of turnover (electric energy) appear in electric energy markets. There are discussed associated implementations and are presented mechanisms and forms of an account settling, taking into consideration possibilities of [...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last