Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 135-149
PL W pracy przeanalizowano i porównano właściwości podstawowych obwodów stosowanych do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej za pośrednictwem cewek sprzężonych magnetycznie. Analitycznie wyznaczono ogólne warunki uzyskania minimum względnej średniej energii gromadzonej w polu magnetycznym cewek[...]
EN Analysis and comparison of characteristics of basic circuits used in wireless energy transfer via magnetically coupled coils are presented in the paper. Analytical general solutions for the minimum normalized average energy accumulated in a magnetic field of the coils and for the maximum transfer ef[...]
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule omówiono zakres stosowania i skuteczność zapewnienia iskrobezpieczeństwa obwodów elektrycznych za pomocą układów ochronnych z liniową i nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową. Pokazano, że drogą stosowania układów ochronnych z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową można dos[...]
EN The article features the range and efficiency of providing intrinsically safe qualities to electric circuits with the use of protection systems with linear and non-linear current and voltage characteristics. It was demonstrated that by means of protection systems with non-linear current and voltage [...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 64 63--69
EN The paper presents analysis of voltage time patterns occurring at a low-voltage contact switch while switching off an electric circuit of induction character. In such a situation an electric discharge appears in the intercontact gap. The mechanism of generation of such a discharge is displayed and t[...]
4
100%
Fundamenta Informaticae
EN A non-differentiable resistor-capacitor circuit comprised of the capacitor and resistor in the fractal-time domain is first proposed in this article. The solution behavior of the corresponding local fractional ordinary differential equation is presented for the Mittag-Leffler decay defined on Cantor[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 155--160
EN The purpose of the paper is to present numerical calculations for circuits with switched capacitors and inductances. Computer simulations have been carried out for an exemplary circuit using PSpice software. Then the analysis has been performed for the circuit according to the numerical algorithm.
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2009 nr 2 55-68
PL Stwierdzono, że stosowanie normatywnego iskiernika IEC do realizacji technicznej komutacji awaryjnej typu "zwarcie" lub "rozwarcie" w badaniach obwodów elektrycznych z wykorzystaniem barier iskrobezpieczeństwa z nieliniową charakterystyką prądowo-napięciową typu "z podcięciem" (foldback), staje się [...]
EN It has been stated that the application of standard IEC spark gap for technical realisation of failure commutation of "shorting" or "open" type in testing electric circuits with making use of spark safety barriers with nonlinear current-voltage characteristic of foldback type becomes impossible. It [...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2011 z. 1 121-134
PL W artykule przedstawiono ocenę skuteczności autorskiej metody prof. O. Płachtyny, która została nazwana metodą napięć średniokrokowych, w porównaniu z klasycznymi metodami całkowania numerycznego stosowanymi do analizy obwodów elektrycznych. Oceny dokonano porównując czasy wyznaczania rozwiązania nu[...]
EN In the paper is presented effectiveness of original method by prof. O. Plakhtyna of numerical integration. It was named the method of average-step voltages. The method is compared to classical methods of numerical integration applied in analysis of electrical circuits. The measure of effectiveness i[...]
8
75%
Journal of Applied Computer Science
EN This paper presents the design and computer simulation of two dynamic analog nonlinear converters: one of square and the other of square roof. These converters were registered as invention patents in the Mexican Institute of Industrial Property. The purpose of the design and simulation of the behavi[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono związki pomiędzy wielkościami obwodowymi a polowymi, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegów elektromagnetycznych. W nagrzewanych prętach stalowych wyróżnione trzy stany wsadów: magnetyczny, dwuwarstwowy, niemagnetyczny determinują rozkłady źródeł ciepła będące podstawą do[...]
EN In this article will be presented relations between circuit and field quantities, with particular subject to electromagnetic courses. In the heating steel bars distinguished three states of charges: magnetic, bilaminar and non-magnetic determinate the heat source distribution which constitutes the b[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL [W październiku 2016 r. międzynarodowa organizacja International Electrotechnical Commission opublikowała 6 edycję normy IEC 60204-1 pt. Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements. W 2018 r. norma ta została opublikowana jako norma europejska EN z modyfikac[...]
11
75%
Tribologia
2009 nr 4 89-101
PL Dla zabezpieczenia zużycia tribologicznego noża tokarskiego podczas jego pracy zastosowano dodatkowy obwód elektrolityczny z kontrolowanymi procesami elektrochemicznymi. Omówiono warunki pracy kontrolowanego układu elektrolitycznego z osadzaniem powłoki niskotarciowej (cynku). Parametry pracy układu[...]
EN To protect the tribologic wear of a turning tool an additional electrolytic circuit with controlled electrochemical processes was applied. The conditions of the work of the controlled electrolytic system with the depositing of the low frictional coating are discussed. The parameters of the work of t[...]
12
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2003 nr 2 33-48
PL Jedną z metod określenia poziomu iskrobezpieczeństwa obwodów i systemów elektrycznych zawierających tory przewodowe (linie długie) jest metoda polegająca na wykorzystaniu iskiernika. W celu właściwego przeprowadzenia badań za pomocą iskiernika należy posługiwać się prawidłowym modelem fizycznym toru[...]
EN One of the methods used for determination of spark-proof safety of electric systems including metallic circuits is based on the use of spark gap. An appropriate physical model of metallic circuit is indispensable for that purpose. Such model is built in the form of a cascade of two-terminal-pair net[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 200-203
PL Sformułowano i rozwiązano nowy problem zerowania zmiennych stanu deskryptorowych (singularnych) liniowych obwodów elektrycznych poprzez dobór odpowiednich sprzężeń zwrotnych. Podano warunki konieczne i wystarczające istnienia takich sprzężeń zwrotnych zapewniających zerowanie zmiennych stanu dla chw[...]
EN The problem of zeroing of the state variables in descriptor electrical circuits by state-feedbacks is formulated and solved. Necessary and sufficient conditions for the existence of gain matrices such that the state variables of closed-loop systems are zero for time greater zero are established. The[...]
14
63%
Journal of Power of Technologies
2013 Vol. 93, nr 2 111--121
EN The response of the Photovoltaic (PV) module is dynamic with respect to the changes in its incomings. Steady state models of the operating temperature cannot be justified when rapidly changes of conditions occurs. In this paper, it is of interest to evaluate performance of PV module using dynamic th[...]
15
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 151-160
PL W pracy porównano wyniki pomiarów i obliczeń sprawności obwodu szeregowo-szeregowego przeznaczonego do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej za pośrednictwem cewek sprzężonych magnetycznie. Przeprowadzona weryfikacja eksperymentalna potwierdziła poprawność wyznaczonej zależności analitycznej[...]
EN Comparison of measurement and calculation results of efficiency of a series-series circuit used in wireless energy transfer via magnetically coupled coils is presented in the paper. The experimental verification confirmed the analytic expression for the circuit efficiency. The verification was done [...]
16
63%
Journal of Applied Computer Science
EN The method presented in this paper is based on the incomplete coupling of circuit and field models for the simulation of electromagnetic fields in a transformer, which provides power to the converter system during different modes of operation and failures. With this method the coefficient matrix rem[...]
17
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 1 7-20
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono wkład prof. Stanisława Fryzego w rozwój teorii mocy obwodów elektrycznych z przebiegami okresowymi odkształconymi. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom sylwetki prof. Stanisława Fryzego pioniera polskiej elektrotechniki, doskonałego dydaktyka, wychowawc[...]
EN Work presents the contribution of Professor Stanisław Fryze to the development of the theory of electric circuits with distorted, periodical waveforms. The aim of the paper is also to make Professor Stanisław Fryze more familiar to the readers. He was the pioneer of Polish electrical engineering, pe[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 195-198
PL W pracy przedstawiona została modyfikacja algorytmu diagnozowania wielokrotnych uszkodzeń parametrycznych i katastroficznych w liniowych i nieliniowych obwodach elektrycznych pozwalająca bardzo często na istotne skrócenie czasu obliczeń potestowych. Jest to efekt uwzględnienia faktu dużo większego p[...]
EN The paper deals with a modyfication of an algorithm for multiple parametric and catastrofic fault diagnosis in linear and nonlinear electronic circuits, which enable us frequently to shorten the after-test computation time. Due to the greater probability of catastrofic than parametric fault occurren[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2006 z. 108 159-166
PL W referacie przedstawione zostaną związki pomiędzy wielkościami obwodowymi a polowymi, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegów elektromagnetycznych. W nagrzewanych prętach stalowych wyróżnione trzy stany wsadów: magnetyczny, dwuwarstwowy, niemagnetyczny determinują rozkłady źródet ciepła będące pod[...]
EN In this article will be presented relations between circuit and field quantities, with particular subject to electromagnetic courses. In the heating steel bars distinguished three states of charges: magnetic, biiaminar and non-magnetic determinate the heat source distribution which constitutes the b[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2010 z. 3 41-57
PL W pracy zaprezentowano sposoby stabilizacji obwodu elektycznego Chuy w niestabilnych punktach równowagi. Do stabilizacji obwodu Chuy wykorzystano klasyczny regulator proporcjonalny do stanu, którego parametry dobierano w różny sposób (lokowanie biegunów, LQR). W pracy zamieszczono krótki opis, w jak[...]
EN In this paper various control methods of Chua's circuit are proposed. The goal is to stabilise Chua's circuit in unstable equilibria points. The paper contains description of the standard Chua's circuit, see the equation (1) and schema 1, and some modification of this circuit. The nonlinearity (2) w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last