Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric cars
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 277--284
EN The thermal management system is the one most important unit in the electric car which controls temperature of electric devices by obtaining a stability of their operation in different load and ambient conditions. For the other side the removable pack installed in the closed cradle for easier servic[...]
2
88%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
PL Magazynowanie energii elektrycznej nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem liczby zainstalowanych źródeł energii odnawialnej. Nawet jeżeli przez inteligentne sterowanie różnego rodzaju odnawialnymi elektrowniami w ramach tzw. wirtualnej elektrowni możliwe jest zapewnienie stabilnej pracy [...]
EN The mounting use of renewable energy sources is elevating the importance of the storage of electrical power. Although intelligent control of different types of renewable energy sources in virtual power plants facilitates stable and reliable operation of entire power systems, renewable power plants a[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 555--559
PL Celem opracowania jest wskazanie nowych możliwości rozwoju energetyki w Polsce w oparciu o samochody elektryczne (SE). Założono, że dzięki ich podłączeniu do lokalnych systemów elektroenergetycznych, można znacząco akumulować energię i skuteczniej przeciwdziałać występowaniu deficytu mocy elektryczn[...]
EN The aim of the study is to identify new opportunities for energy in Poland, based on electric cars (EC). It was assumed that due to their connection to the local power systems, can significantly accumulated energy and effectively prevent the occurrence of a deficit of electric power.
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1394--1398
PL Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Najpowszechniej stosowane jest do uzupełniania energii w telefonach komórkowych, jak również w szczoteczkach do zębów a nawet pojazdach. W artykule omówiony został aspekt teoretyczny zjawiska indukcji oraz[...]
EN Nowadays, the electromagnetic induction phenomenon is used in numerous branches of industry. The most commonly it is applied to charging mobile phones as well as electrical toothbrushes and even cars. The project which is carried out at The Lodz University of Technology is aimed at using the phenome[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 149-151
PL W artykule omówiono funkcjonowanie samochodów elektrycznych na przykładzie samochodu i-MiEV. Ponadto dokonano analizy zalet oraz wad pojazdów elektrycznych rozważając ich emisyjność i wpływ na środowisko.
EN In this article discusses operation of electric cars on the i-MiEV model. Furthermore was made analysis of the advantages and disadvantages electric cars considering their emissivity and the impact on the environment.
6
75%
Energetyka
2017 nr 3 229--236
Presented is a group of papers dedicated to planning of development and work as well as to operational management of a distribution network highly penetrated by dispersed generation. Development of dispersed generation is the cause of the biggest changes in working conditions of MV and LV networks t[...]
PL Przedstawiono grupę referatów poświęconych problematyce planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Rozwój generacji rozproszonej jest przyczyną największych zmian w warunkach pracy sieci dystrybucyjnych SN i nn, które przez wiele[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 577--580, CD
PL W artykule omówiono rynek samochodów w Polsce z uwzględnieniem pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono założenia konkursu na polski samochód elektryczny. Przeanalizowano konstrukcję nadwozia oraz prototypu pojazdu w aspekcie rozmieszczenia akumulatorów. Wskazano wymagania dotyczące łączenia o[...]
EN The article discussed the car market in Poland, including vehicles with electric drive. The assumptions for the competition for a Polish electric car have been presented. The structure of the vehicle's body and prototype was analyzed in terms of the location of the batteries. The requirements for co[...]
8
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2013 Nr 3 (108) 20--25
PL Artykuł dotyczy rozwijającego się przemysłu samochodów elektrycznych na świecie. Autorzy przedstawiają statystyki dotyczące liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania na świecie oraz w miastach promujących elektromobilność. W opracowaniu zostały zawarte również dane dotyc[...]
EN This article applies to the emerging industry of electric cars in the world. The authors present statistics on the number of registered electric vehicles and charging stations in the world and in cities that promote electro-mobility. The forecasts of growth of electric cars in the world in the comin[...]
9
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 1 (109) 155--159
PL Hałas to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych i efektów ubocznych współczesnego rozwoju cywilizacyjnego. Nadmierny poziom hałasu powoduje u ludzi występowanie licznych schorzeń i zaburzeń, a także niekorzystny wpływ na samopoczucie i zachowanie się ludzi (brak koncentracji, zmęczenie). W[...]
EN Noise is one of the most important environmental problem and side-effect of civilization progress. Excessive noise levels cause numerous diseases and disorders in people, in addition to entailing adverse effects in one’s behavior and well-being (e.g. lack of focus, fatigue). In urban conditions, the[...]
10
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 89--94
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych elektrycznego układu napędowego, opracowanego w Akademii Morskiej w Gdyni, zaimplementowanego w samochodzie osobowym Fiat Panda 2 z manualną skrzynią biegów oraz identycznego elektrycznego układu napędowego zamontowanego w pojeździe z automatyc[...]
EN The article presents the operational tests results of an electric powertrain developed in the Gdynia Maritime University, implemented in a Fiat Panda 2 passenger car with a manual transmission, and an identical electric powertrain installed in a vehicle with an automatic transmission. The configurat[...]
11
75%
Energetyka
2015 nr 3 220--225
PL Przedstawiono grupę referatów poświęconych problematyce planowania rozwoju i pracy oraz zarządzania pracą sieci dystrybucyjnej z dużym nasyceniem generacji rozproszonej. Założono przy tym, że źródła generacji rozproszonej będą traktowane jak obiekty aktywne z możliwością regulacji mocy biernej, nato[...]
EN Presented is a group of lectures dedicated to problems referring to development and operation planning as well as the management of a distribution network operation with strong participation of dispersed generation. It is assumed here that the dispersed generation sources will be treated as active o[...]
12
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 252 19-39
PL Rozwój transportu samochodowego jest obecnie poddawany licznym ograniczeniom związanym osiągalnością wyczerpujących się źródeł paliw płynnych oraz związanym z tym wzrostem ich cen. Ponadto ograniczenia związane z emisją spalin skłaniają do szybkiej zamiany napędów z silnikami wewnętrznego spalania z[...]
EN Road transportation, as an important requirement of modern society, is presently hindered by restrictions in emission legislations as well as the availability of petroleum fuels, and as a consequence, the fuel cost. Besides, to reduce the greenhouse gases, and to obey the environmental laws of most [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 221--224
PL W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów [...]
EN In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
14
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Użytkownicy sieci dystrybucyjnych coraz częściej przestają mieć charakter typowego tradycyjnego odbiorcy energii elektrycznej. W analizach sieciowych musi więc zacząć obowiązywać model tzw. prosumenta. Jest to świadomy użytkownik sieci wykorzystujący różnego rodzaju urządzenia energetyki rozproszone[...]
EN Users of distribution networks are increasingly no more typical traditional electricity consumers. The network analysis must therefore begin to apply the model of so-called prosumer. It is a conscious network customer using various types of distributed energy devices. He is able to manage his consum[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 309--313, CD
PL W artykule zamieszczono opis podejścia do projektowania pojazdu użytkowego o napędzie elektrycznym. Wymieniono i opisano innowacyjne cechy oraz funkcje takiego pojazdu. Niektóre z nich omówiono na przykładach. Zaproponowano nowoczesne metody badań i rozwoju mogące mieć zastosowanie w projektowaniu n[...]
EN The article describes the approach to designing a commercial vehicle with electric drive. Innovative functions of vehicle have been presented and described. Some of them are discussed in the examples. Modern research and development methods that may be used in the design of a modern electric vehicle[...]
16
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 211--216
PL W artykule omówiono podstawowe źródła emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw wykorzystywanych w gospodarce polskiej. Omówiono emisję dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez samochody z napędem elek[...]
EN The article describes the main sources of carbon dioxide and other pollutants produced by combustion of fuel in the Polish economy. It discusses the emissions of carbon dioxide and other pollutions harmful to human health. The pollutions released into the atmosphere by electric cars and vehicles wit[...]
17
63%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 2 176--194
EN The market of the electric cars has been developing dynamically for the last couple of years. The reason of that is a huge technological development in lithium-ion batteries EV production, as well as a great scale potential of this market. In order to provide sustainable transportation, using electr[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 3/117 35--40
PL Wodór jest jednym najliczniej występujących pierwiastków chemicznych we wszechświecie (zarówno w przypadku ułamka molowego jak i masowego). Mimo to, charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami cieplnymi i palnymi. Właściwości te wynikają m.in. z dużej rozszerzalności cieplnej tego pierwiastka; [...]
EN Hydrogen in one of the most abundant elements in the universe (both in case of mole- and mass-fraction), yet it is characterised by very good thermal and combustive properties. These properties result among others from the large thermal expansion of this element; a temperature change from 20K (liqui[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 61 69--72
PL Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania rozwiązania G2V oraz V2G na Krajowy System Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede wszystkim na zrealizowanie tzw. „wyp[...]
EN In this article there were presented an impact of implementing Grid-to-Vehicle (G2V) and Vechicle-to-Grid (V2G) solutions on National Electric Power System. V2G strategy concerns bidirectional energy flow between electric power system and car battery whereas G2V strategy concerns unidirectional ener[...]
20
51%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 1 407--422
EN Regenerative braking and damping are effective approaches for electric cars to extend their driving range. A disk Faraday generator regenerative braking strategy integrated with controlled charging of a supercapacitor is developed in this article to advance the level of energy-savings on the car boa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last