Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 4 2739--2749
PL Prognoza popytu na przemieszczenia jest ważną przesłanką przy analizach rozmieszczenia floty autobusowej zasilanej napędem elektrycznym. Celem tych analiz jest generowanie wiarygodnych wielkości przewozów między przystankami, które stanowią dane wejściowe w modelu ruchu. Ponadto, redukcja gazów ciep[...]
EN The forecast of transit demand is an important premise to analyze potential effects of electric bus fleet deployment in the public transport domain in order to generate realistic and robust data on transport mass between transit stops as an input for a transit vehicle model. In addition, the reducti[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 217--226
PL W związku z koniecznością ochrony środowiska naturalnego, rosnącą świadomością ekologiczną pasażerów oraz presją polityki transportowej Unii Europejskiej oraz podejmowane są kroki mające na celu wymianę taboru autobusowego z konwencjonalnym napędem spalinowym na tabor wyposażony w alternatywne środk[...]
EN Because of the need to protect the environment, growing environmental awareness of passengers and the pressure from the European Union transport policy steps are taken aimed at replace conventional Diesel buses by buses with alternative drives, therein an electric drive. The issue of the introductio[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 15-23
PL Jednym z celów szczegółowych Białej Księgi z 2011 r. (KOM(2011) 144 wersja ostateczna) jest zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r., eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w duych orodkach [...]
EN One of the specific objectives of the White Paper of 2011. (COM (2011) 144 final) is to halve the use of ‘conventionally-fuelled’ cars in urban transport by 2030m, phase them out in cities by 2050; achieve essentially CO2-free city logistic in major urban centres by 2030. The paper presents models t[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Polsce elektryczny transport miejski sprowadza się głównie do kilkunastu sieci tramwajowych, trzech sieci trolejbusowych i jednej sieci metra. Nie należy oczywiście zapominać o szybkiej kolei miejskiej, jednakże te systemy stanowią odrębne zagadnienia ze względu na specyfikę wykorzystywanej infras[...]
EN The article presents, basing on Wrocław city, abilities of the introduction the new solution for public transport – electric bus – in the way as effective as possible. There are described methods of supplement the energy in batteries and ultra-capacitors using linear overhead wires and local chargin[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W numerze 12/2014 niniejszego czasopisma został opublikowany artykuł Adama Moleckiego pt. "Rozwój autobusów elektrycznych w oparciu o istniejące sieci tramwajowe" [4]. Autor w swoich rozważaniach sformułował tezę o zasadności rozwijania elektrycznego transportu mieksjiego - autobusów elektrycznych -[...]
EN In the issue 12/2014 of this journal, the article entitled The development of electric buses based on the exisiting tram network by adam molecki has been published [4]. Author in their deliberations formulated the thesis about the advisability of developing electric transport –electric buses-based o[...]
6
100%
Logistyka
2015 nr 4 1391--1396, CD2
PL W artykule zidentyfikowano problem zużycia energii w transporcie miejskim w aspekcie ograniczonych zasobów naturalnych. Następnie skupiono się na przedstawieniu możliwości technicznych zastosowania autobusów elektrycznych.
EN The article identified the problem of energy consumption in urban transport in the context of limited natural resources. Then the focus was on presenting technical possibilities of application electric buses.
7
100%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 1 54--56
PL W artykule opisany został proces wyposażania taboru MPK Kraków w autobusy elektryczne. Pierwsze testy rozpoczęto w 2011 roku, a w 2014 roku Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, uruchomił regularną linię obsługiwaną autobusami elektrycznymi. Obecnie w Krakowie pasażerów wozi siedem autobusów elektr[...]
EN The paper describes the process of equipping the MPK Krakow fleet with electric buses. The first tests began in 2011 and in 2014 Krakow as the first city in Poland started a regular line serviced by electric buses. Passengers in Krakow are transported now by seven electric buses and the next twenty [...]
8
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1088--1091
PL W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwój technologii baterii litowo-tytanowej oraz możliwości jej zastosowania w budowie nowoczesnych, zintegrowanych modułów bateryjnych w aplikacjach zasobników energii w systemach trakcyjnych. Technologia LTO pozwala na ładowanie i rozładowanie bardzo wysokimi[...]
EN The lithium-titanium battery technology development and the its use options in the modern construction, integrated battery modules for applications in energy storage traction systems are presented. The LTO technology allows charging and discharging of very high currents (5C and above). The built tra[...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2018 R. 25, nr 9 38--39
PL Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych technologii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty [...]
EN Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area of high-power power electronics devices, expected to provide new impetus for the development of modern rolling stock and electric buses. The technological revolution forecast for several years is now becoming reality – MEDCOM has [...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy, w tym polskiego czasopisma Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, spotkają się co roku w jednym z europejskich miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus Of The Y[...]
EN Journalists out of 21 European bus newspapers, including Polish newspaper Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, meet each year in order to choose winner of prestigious prize - International Bus Of The Year. This year tests take place in Zagreb – capital of Croatia, in cooperation [...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 209--218
PL Zamiana floty autobusów z napędem konwencjonalnym (silniki Diesla lub hybrydy) na napęd elektryczny to proces, przed którym stoi wiele miast w Polsce. Decydenci mający wpływ na te działania muszą w pierwszej kolejności zdefiniować strategię wymiany określającą minimalny czas przeznaczony na wymianę,[...]
EN Conversion of the bus fleet with conventional propulsion (Diesel or hybrid engines) to electric drive is a process that many cities in Poland face. Decision-makers, who influences these activities have to define an exchange strategy at the first step, defining min. time spent on exchange, the course[...]
12
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 125--134
PL W artykule przedstawiono dylematy wyboru zasadnych instrumentów metodycznych, które powinny wspierać proces konwersji floty autobusów miejskich z floty konwencjonalnej na zasilaną elektrycznie. Proces ten powinien być wspomagany naukowo we wszystkich wymiarach, które służą różnym interesariuszom teg[...]
EN The article presents the dilemmas of choosing the right methodical instruments, that should support the process of converting the fleet of city buses from the conventional one to the electric powered. This process should be scientifically supported in all these dimensions, which serve various stakeh[...]
13
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 4 10--20
PL Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane w dniach 11-13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W pierwszej części arty[...]
EN Exhibition of Public Transport TRANSEXPO was organized on 11-13 October 2016 by Targi Kielce toghether with IGKIVI and PITSiS is the biggest that kind event in Poland and Central Europe. At the begging of article [5] was characterized the newest construcions of buses: urban electric, hybrid and alte[...]
14
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, organizowane przez Targi Kielce S.A., to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. Ich współorganizatorem jest Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. Dwunasta edycja TRANSEXPO odbędzie się w stolicy województwa świętokrzyskie[...]
15
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W obliczu zaostrzających się wymagań dotyczących ochrony środowiska władze miast poszukują rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W sektorze transportu innowacyjnym rozwiązaniem, umożliwiającym zmniejszenie emisji spalin, jest zastosowanie „czystszych” środków transportu miej[...]
EN Due to the increasing awareness of environmental protection, municipalities seek solutions aimed at reducing emissions. In the transport sector, an innovative solution for reducing emissions is the use of „cleaner" means of transport - electric buses. Electric vehicles are one of the pillars of the [...]
16
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Barometrem nadchodzących zmian w transporcie publicznym są targi Transexpo w Kielcach i towarzyszące im konferencje naukowo-techniczne organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbę Transportu Samochodowego i Spedycji. W artykule omówiono nowe prezentowane na targach poja[...]
17
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 3 16--22
EN Elektromobilność jest w ostatnich latach istotnym czynnikiem osiągania celów europejskiej polityki transportowej na pierwszą połowę XXI w. Wykorzystanie autobusów elektrycznych w transporcie publicznym umożliwia bowiem zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa ropopochodne oraz ograniczenie emisji spal[...]
18
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 415--418, CD
PL W artykule przedstawiono rozwój autobusów elektrycznych w Polsce. Zaprezentowano obecnie produkowane autobusy elektryczne w Polsce, takie jak Ursus, Solaris, Volvo. Następnie omówiono program e-Bus, jego założenia i perspektywy wdrożenia w polskich miastach. Artykuł kończy się podsumowaniem.
EN Paper presents the development of electric buses in Poland. Presently, the electric buses: Solaris, Volvo, Ursus are produced in Poland. The e-Bus program is described. Its assumptions and prospects for the implementation in Polish cities are discussed. The paper ends with conclusions.
19
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Polityka państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ogólny trend światowy wskazują na coraz większe zainteresowanie transportem publicznym opartym na zeroemisyjnym taborze autobusów elektrycznych. Jednym z nieodłącznych elementów wiążących się z wprowadzeniem taboru elektrycznego w komunikacji miej[...]
EN Policy of the European Union members as well as general global trends indicate an increasing interest in public transport which is based on zero-emission fleet of electric buses. One of the most inseparable elements associated with introduction of electric bus fleet in urban public transport is cons[...]
20
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 3 22--26
PL W artykule przedstawiono zależności empiryczne, opisujące opory ruchu autobusów elektrycznych i trolejbusów. Przedstawiono szereg wzorów, opartych na równaniu Davisa, opisujących opór ruchu pojazdu jako kwadratową funkcję prędkości jazdy. Większość zależności związana jest z masą lub obciążeniem osi[...]
EN The article presents empirical formulae, describing the drag resistance of various types of traction vehicles such as electric busses and trolleybuses. It is presented formulas, based on Davis equation, describing the vehicle's resistance to motion as a square function of driving speed. Most of the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last