Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elderly people
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Scientific Journal of Gdynia Maritime University
2019 nr 110 23--31
EN The population of elderly people is rising, both in developed and developing countries. Due to the physiological changes occurring with age, food consumption patterns alter, and the variety of foodstuffs consumed diminishes. The purpose of the study was to evaluate the consumption of various foodstu[...]
2
75%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 5 39--43
PL Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją p[...]
EN The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry sho[...]
3
75%
Acta Innovations
2017 no. 24 30--37
EN The article explores the potential of elderly people living in rural areas in terms of implementing social innovations related to care provision. It is argued that seniors should receive greater recognition as important actors organizing care at the local level. Two examples of care cooperatives rec[...]
4
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 11 17--22
PL Artykuł dotyczy oceny funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego w Krakowie przez osoby starsze. Osoby starsze odgrywają coraz większą rolę w społeczeństwie. W związku z tym pojawia się potrzeba wprowadzenia zmian i udogodnień w różnych sferach życia w celu zaspokojenia ich podstawowyc[...]
EN The article presents evaluation of urban public transport system in Cracow by elderly people. Elderly people play an important role in the society. In order to satisfy their basic needs related to life in cities and agglomerations it is needed to implement changes and improvements in various life as[...]
5
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 123--130
PL W artykule przedstawiono zarys koncepcji „życia wspieranego przez otoczenie” ułatwiającej codzienne funkcjonowanie osobom starszym w obiektach wzniesionych w technologii budownictwa wielkopłytowego zrealizowanego w latach 1970–1985. Opisane zostały główne założenia koncepcji, dotychczasowe oraz prog[...]
EN The paper presents an outline of the concept of Ambient Assisted Living that facilitates the daily functioning of elderly people living in panel buildings erected in the years 1970–1985. It describes the main assumptions of the concept and existing programs to support its implementation. The paper a[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 73 63--79
PL Współczesny świat charakteryzuje się postępującymi zmianami demograficznymi w postaci m.in. wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, a także niskim przyrostem naturalnym. Niestety, wraz z postępującym procesem starzenia się ludności, obserwowane jest jednocześnie nasilenie się zjawiska ageizmu w[...]
EN Contemporary world is characterized by progressive demographic changes in the form of increasing proportion of post-working age population and low birth rate. Unfortunately, as the aging process progresses, there is also a growing awareness of aging, expressed by negative attitudes and stereotyped p[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 95 237--247
PL W ujęciu rozwojowym starość stanowi tak samo ważny etap życia jak każdy inny. Poznanie psychologicznych aspektów starzenia się oraz różnych czynników mających wpływ na poczucie satysfakcji z obecnej sytuacji życiowej osób w wieku późnej dorosłości stanowi o prawidłowościach procesu adaptacji do star[...]
EN Old age is, in terms of development, just as important stage of life, like everyone else. Understanding the psychological aspects of aging and the different factors affecting the feeling of satisfaction with the current life situation of people in their late adulthood, it is about the regularities o[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 123 291--312
PL Celem artykułu jest przedstawienie elementów perspektywy socjologicznej, która zdaniem autora jest konieczna dla adekwatnego zrozumienia charakteru zjawisk wykluczenia osób starszych. Autor prezentując definicje i wymiary wykluczenia akcentuje, wzorując się na innych badaczach, niejednoznaczność prz[...]
EN The aim of the article is to present some elements of sociological perspective, which is necessary to understand the character of social exclusion of the elderly. When presenting the definitions and dimensions of social exclusion the author accentuates following some other researchers the ambiguity [...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2019 nr 6 19--26
PL System transportowy to jeden z kluczowych czynników determinujących rozwój gospodarczy, ekonomiczny, społeczny współczesnych miast, przed którymi stawia się cel: zapewnienia dogodnego powiązania pomiędzy obszarami różnej struktury funkcjonalnej tj. zapewnienie wysokiego komfortu oraz krótkiego czasu[...]
EN The public transport system is one of the key factors determining the economic and social development of modern cities, faced with the goal of providing convenient connections between different areas of the functional structure, i.e. ensuring high comfort and short travel time, while minimizing envi[...]
10
75%
Problemy Nauk Stosowanych
2017 T. 6 157--162
PL Wstęp i cel: Celem realizowanego projektu jest opracowanie systemu wspomagającego analizę stanu zdrowia osoby starszej. Opracowany system zapewnia możliwość wykonywania badania tętna, temperatury i EKG. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo ze smartfonem, na którym wyświetlane są wyniki. Ponadto o[...]
EN Introduction and aim: The article presents the issues of system and prototype of the device to a wireless diagnostic health of elderly people. This system is able to control a pulse, temperature and ECG recording. There are also presented the main elements of hardware/software system that enables to[...]
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 4 34-38
PL Według prognoz demograficznych dla krajów uprzemysłowionych w ciągu najbliższych 30 lat nastąpi znaczny przyrost liczby osób starszych. Wiele z tych osób będzie mobilnych i aktywnych, także jako kierowcy, pomimo ograniczeń sprawności wynikających z upływu lat. W artykule przedstawiono wyniki badań p[...]
EN According to the demographic prognoses for the industrialized countries in the following 30 years a significant inerease in the number of elderly people will take place, Majority of these people will remain active, also as drivers, despite the limitations resulting from their age.The article present[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 25-31
PL Artykuł prezentuje teoretyczne rozważania z zakresu uwarunkowań poziomu i jakości życia w Domach Pomocy Społecznej. Te dwie kategorie, choć są przedmiotem licznych badań i dyskusji naukowych, w odniesieniu do placówek stacjonarnej opieki wciąż pozostają niedostatecznie rozpoznane. Okazuje się, że po[...]
EN The article presents theoretical deliberations about factors affecting level and quality of life in residential care facilities. Those two categories, though they are subject of many scientific studies and discussions, in field of institutional care still remain insufficiently inspected. Level of li[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 131-145
PL Niniejszy artykuł dotyczy procesu starzenia się społeczeństwa w aspekcie planowania przestrzennego i odnowy miast, w tym obszarów metropolitalnych. Dotyczy nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji oraz identyfikacji społecznych i przestrzennych konsekwencji współczesnych przemian demograficznyc[...]
EN This article concerns the process of aging in terms of planning and urban renewal, including the metropolitan areas. It applies the new circumstances and possibilities of regeneration and the identification of social and spatial consequences of contemporary demographic changes. The author wishes to [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 117-129
PL Starość niesie za sobą problemy: samotność, wykluczenie społeczne, problemy zdrowotne i ekonomiczne, bariery architektoniczne do pokonania, nieprzystosowane przestrzenie, a w nich nieprzystosowani ludzie. Jednymi z głównych problemów są jakość życia osób starszych, często niski standard mieszkaniowy[...]
EN Old age deals with such problems: loneliness, social exclusion, health and economic issues, architectural barriers to overcome, unsuitable spaces and maladjusted people in them. One major problem is the quality of life of older people and often low standard of housing, and also an insufficient numbe[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 105-110
PL Autorka prezentuje relację z badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych w Superjednostce w Katowicach i w dzielnicy Zatorze w Gliwicach, dotyczących środowiska zamieszkania osób starszych. Zwraca szczególną uwagę na specyfikę obu badanych środowisk. Jednym z najważniejszych problemów w badaniu Su[...]
EN The author gives an account of questionnaire survey and interviews conducted in Superjednostka in Katowice and Zatorze district in Gliwice, concerning of senior's environment and living conditions. The author emphasizes the specificity of both environments. One of the most important problems during [...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 111-116
PL Artykuł opisuje spostrzeżenia i wnioski na temat życia codziennego seniorów zamieszkujących wieś Poniszowice. Informacje w nim zawarte pochodzą z wywiadów przeprowadzonych przez studentów Politechniki Śląskiej. Wprowadzenie do analizy stanowi opis sytuacji demograficznej i społecznej w Polsce oraz w[...]
EN The text describes observations and conclusions about everyday life of living in the village Poniszowice village. The data in this report come from interviews conducted by the students of the Silesian University of Technology. The introduction presents demographic and social situation in Poland and,[...]
17
63%
Architektura Krajobrazu
2009 nr 3 71-77
EN Contemporary society is quickly ageing, due to positive reasons (the development of medicine), as well as to negative ones (the decrease of birthrate). An important issue, from the point of view of public health, is maintaining activity and physical efficiency of elderly people. The sense of balance[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2015 Nr 7 41--45
EN The aim of “Telecare: Human-Centred Design Analysis For People with Mild Dementia” research paper is to (1) investigate how modern remote technologies could support elderly people with Dementia so to handle their daily activities, communication, and familiar tasks with minimal physical supervision o[...]
19
63%
Archives of Transport System Telematics
EN Demographic trends at national levels, caused by the aging of the population, raise the barriers to the possibilities of higher quality of living of the people when their working part of life comes to an end. The contribution to increasing the quality of life can be mostly realized by using customiz[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2011 z. 50 57-66
PL Budynki mieszkaniowe, wielorodzinne, mające 30 - 40 lat, wymagać będą w najbliższej przyszłości kapitalnych remontów. Wraz z remontem konieczna będzie również modernizacja mieszkań. Jest to okazja do dostosowania ich dla potrzeb osób starszych. Jako podstawowy kierunek działania przyjęto konieczność[...]
EN Residential buildings, multi-family, having 30 or 40 years, will require major repairs in the near future. Along with the renovation of the building the modernization of flats is also necessary. This is an opportunity to adjust them to the needs of the elderly. As the basic course of the action the [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last