Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 147
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastyczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Elastyczność stała się dzisiaj problemem krytycznym w kontekście poszukiwania możliwości sprostania wyzwaniom związanym z byciem konkurencyjnym, zapewnienia warunków rozwoju w otoczeniu. Stąd tendencja do badania istoty tego pojęcia Autorzy w referacie wychodząc charakterystyki przesłanek elastyczno[...]
EN Flexibility has become a critical problem nowadays in the context of searching for possibilities how to meet the requirements to be competitive and to ensure the conditions of development in the environment. This results in a tendency to carry out research in this field. In the paper, the authors st[...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono podstawowe czynniki kształtujące rozwój elastycznej automatyzacji, obecnie i w przyszłości. Omówiono formy elastycznego wytwarzania i stosowane pojęcia elastyczności. Omówiono zagadnienia planowania i projektowania elastycznych systemów wytwarzania; poziomy decyzyjne w proje[...]
EN The paper presents the factors deciding on flexible automation at present and in the future the forms of flexible automation and definitions being used had been presented. The problems of design and planning as well as the definitions of flexibility. Planning and design problems of FMS, decision lev[...]
3
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Elastyczność jest ogólnie akceptowana i pożądaną cechą. Autorka wychodząc od zdefiniowania elastyczności zaprezentowała możliwości kreowania elastyczności w zakresie logistyki transportu.
EN Flexibility is a generally accepted and desired feature. Author using the definition of flexibility has presented flexibility creation in logistic transport.
4
100%
Logistyka
2006 nr 5 33-37
5
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 8 21-24
6
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 1 15-18
7
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 6 15-17
8
100%
Logistyka
2015 nr 3 4074--4092, CD 1
PL Podsystem zaopatrzenia i jego elastyczność przestrzenna Zaopatrzenie jest jednym z podsystemów logistycznych związanych z rynkiem. Stanowi ono połączenie między podsystemem dystrybucji dostawców a podsystemem produkcji w danym przedsiębiorstwie. Podsystem zaopatrzenia stanowi wsparcie dla pozostałyc[...]
EN The provision is one of the logistics subsystems connected with the market. The provision constitutes a link between the distribution subsystem of suppliers and the production subsystem in a given enterprise. The provision subsystem constitutes the support for the other subsystems of the micrologisi[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 29 129--134
EN Multimodal Transport Systems ensure flexibility by enabling transport users to select the most appropriate transport mode within the speed pyramide. The real advantage of multimodality appears in situations of unattended disturbances (machine failure, onset of winter, floodwater, strike or risk of p[...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono różne koncepcje wchłonięcia okazji, które występują w otoczeniu, w treść strategii przedsiębiorstw. Na tym tle zaproponowano własne ujęcie strategii, które obejmuje nie tylko okazje zewnętrzne, wewnętrzne, ale również nadmiary zasobów.
EN The article presents different conceptions of absorbing occasions existing in environment into an enterprise strategy content. According to this statement the own strategy concept including not only external and internal occasions but also resources redundancies was presented.
11
88%
Acta Mechanica et Automatica
EN Frictionless contact of two isotropic half spaces is considered one of which has a small smooth circular recess. A method of solving the corresponding boundary value problem of elasticity in axially symmetric case is presented via the function of gap height. The governing integral equation for thi[...]
12
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN This paper investigated the fracture behaviour of a piezo-electro-magneto-elastic material subjected to electro-magneto-mechanical loads. The PEMO-elastic medium contains a straight-line crack which is parallel to its poling direction and loaded surface of the half-space. Fourier transform technique[...]
13
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The stress hypersingular integral equations of axisymmetric elasticity are considered. The singular and hypersingular integrals are regularized using the imposition of auxiliary polynomial solution, and self-regular integral equations are obtained for bounded and unbounded domains. The stress-BEM f[...]
14
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN In the paper the optimal robust vibration control of flexible rotor supported by the active magnetic bearings (AMBs) is investigated. The purpose of the control system is stabilization of the high speed rotor and effective control of the rotor vibration due to noncollocation, gyroscopic effects and [...]
15
75%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule przedstawiono ogólne uwarunkowania rozwoju elastycznego wytwarzania. Sformułowano podstawowe pojęcia elastyczności oraz przedstawiono i omówiono jej odmiany i najważniejsze składniki. Przedstawiono tez aktualne uwarunkowania i kierunki rozwoju elastyczności z uwzględnieniem niektórych ogr[...]
EN In the paper the general conditions flexible manufacturing development are presented. The basic definities of flexibility are formulated and kinds of most important components are presented and discussed. Actual conditions and directions of development of flexibility are presented, including some li[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zmiany nowoczesnych technologii produkcyjnych następują średnio co pięć lat. Są jednym z wiodących aspektów w starzeniu architektury przemysłowej. Również w obiektach szpitalnych intensywne użytkowanie i zmiany w technologiach medycznych wpływają na starzenie obiektów. Wiele wskazuje na to, że najbl[...]
EN Changes of production modern technologies are taking place on average every five years. They are one of leading aspects in grow old of industrial architecture. In hospital objects the intensive use and changes in medical technologies also influence on grow old of objects. It is very probable, that t[...]
17
75%
Engineering Transactions
EN The spectral decomposition of elasticity tensor for all symmetry groups of a linearly elastic material is reviewed. In the paper it has been derived in non-standard way by imposing the symmetry conditions upon the orthogonal projectors instead of the stiffness tensor itself. The numbers of independe[...]
18
75%
Engineering Transactions
EN The main objective of the present paper is the consistent development of the thermodynamical theory of elasto-viscoplasticity within the framework of a unique constitutive materialstructure. The focus of attention on the description of the influence of anisotropy effects on fracture phenomena is pro[...]
19
75%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN In this paper, we present finite element formulations for general three-dimensional convex polyhedra for use in a common finite element framework that are well suited, e.g., for modeling complex granular materials and for mesh refinements. Based on an universally applicable interpolant for any conve[...]
20
75%
Engineering Transactions
EN In the paper a new proposition of an energy-based hypothesis of material effort is introduced. It is based on the concept of influence functions introduced by Burzyński and on the concept of decomposition of elastic energy density introduced by Rychlewski. A new proposition enables description of a[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last