Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomery uretanowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 9 872-874
2
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1084-1086
3
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
PL Przetestowano krzemionki i krzemiany sodowo-glinowe po modyfikacji silanowymi związkami wiążącymi w elastomerach uretanowych. Uzyskano wyraźną poprawę wskaźników wytrzymałościowych dla poliuretanów napełnionych modyfikowanymi napełniaczami.
4
80%
Elastomery
PL W części teoretycznej pracy omówiono zagadnienie sieciowania poliuretanów. Poliuretany segmentowe należą do polimerów, które w zależności od surowców wyjściowych, stosunku reagentów i temperatury syntezy mogą być otrzymywane w postaci liniowej lub usieciowanej. Wiązania sieciujące w poliuretanach mo[...]
EN The theoretical part deals with different crosslinking in polyurethanes. Segmented polyurethanes can be obtained as linear or crosslinked polymers, depending on raw materials, component ratio and temperature of the synthesis. Cross-linking in polyurethanes can be divided to 1st and 2nd order types. [...]
5
70%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano wyniki wpływu badań katalizatora cyklopolimeryzacji grup izocyjanianowych Polycat 41 (trzeciorzędowa amina) na przemianę prepolimerów uretanowych prowadzącej do otrzymania usieciowanych elastomerów, otrzymanych z oligo(adypinianu etylenu) i diizocyjanianu 4,4'-difenylometanu (MDI). P[...]
EN In this work we present our research results of preparation processing and properties of cast polyurethane elastomers which were obtained by cyclopolymerization of free isocyanate groups. NCO-terminated prepolymers at different isocyanate content were synthesized by reacting 4,4'-diphenylmethane dii[...]
6
61%
Polimery
2013 T. 58, nr 10 783--793
PL Stosując dwuetapową (prepolimerową) metodę otrzymano segmentowe elastomery uretanowe z wbudowanym chemicznie reaktywnym nanonapełniaczem, którym był funkcjonalizowany poliedryczny oligosilseskwioksan (PDSPOSS). W ramach pierwszego etapu prowadzono poliaddycję w masie 4,4'-diizocyjanianu difenylometa[...]
EN Segmental urethane elastomers with built-in chemically reactive nanofiller (propanediolsiloxy-POSS) were prepared by a two-stage (prepolymer) method. The first stage involved bulk-polyaddition reaction of 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (MDI, rigid segments) containing the incorporated POSS nanofi[...]
7
61%
Polimery
PL Z polimerycznego 4,4'-diizocyjanianu difenylometanu (p-MDI) wytworzono szereg elastomerów uretanowych (PUR) o różnej zawartości polieterowych segmentów giętkich (PTMO). W celach porównawczych otrzymano również analogiczne polimery z monomerycznego MDI (m-MDI) oraz elastomery różniące się rodzajem se[...]
EN A range of urethane elastomers (PUR) with different concentration of polyether soft segments (PTMO) were synthesized from polymeric 4,4'-diphenylmethane diisocyanate (p-MDI). For comparison, similar polymers from monomeric MDI (m-MDI) as well as elastomers with different types of soft segments were [...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 8 850-852
9
61%
Elastomery
PL Dokonano porównania wpływu dwóch modyfikatorów: oleju antracenowego i ftalanu dioktylu na właściwości fizyczne elastomerów uretanowych syntezowanych z polieteroli pochodnych tlenku etylenu i tlenku propylenu o różnej funkcyjności i długości łańcucha. Badania przeprowadzono pod kątem ewentualnego z[...]
EN The comparison of the effect of anthracene oil and dioctyl phtalate on physical properties of the urethane elastomers (synthesized from the ethylene oxide and propylene oxide polyols). The study was focused on the possible application of the modified urethane elastomers as the binders of permanent[...]
10
61%
Elastomery
PL W niniejszej pracy badano wpływ napełniaczy krzemionkowych pirogenicznych i strącanych na właściwości fizyczne lanych elastomerów uretanowych, otrzymanych z oligomeroli polieterowych i polibutadienowych, metodą jednoetapową. Elastomery uretanowe poddano modyfikacji 5 lub 10 % mas. krzemionki pirogen[...]
EN The effect of pyrogenic and precipitated silicate fillers on physical and mechanical properties of urethane elastomers was studied. The urethane elastomers under study was obtained in a one-shot procedure, and were modified with 5 or 10 wt.% of the pyrogenic or precipitated silica. The surface silic[...]
11
51%
Polimery
PL Określono budowę chemiczną układów nanohybrydowych poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan (PUR/PHIPOSS) otrzymanych metodą prepolimerową. Na widmach 1H NMR i 13C NMR stwierdzono występowanie sygnałów pochodzących od protonów i atomów węgla charakterystycznych fragmentów bocznych grup PHIPOSS. A[...]
EN A chemical structure of polyurethane/functionalized silsesquioxane (PUR/PHIPOSS) nanohybrid materials obtained by prepolymer method has been determined. In the 1H NMR and 13C NMR spectra signals from protons and carbon atoms of the characteristic fragments of the PHIPOSS pendant group have been iden[...]
12
51%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 7 663-665
13
51%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 9 947-950
14
51%
Polimery
2016 T. 61, nr 5 307--315
PL Wyroby z elastomerów uretanowych (EPU), w tym uretanomoczników (PUUR), są wykorzystywane w kopalniach (np. jako opony kół transportu podwieszanego) na wielu etapach procesu pozyskiwania kopalin, zarówno na etapie wydobywania, transportowania, przetwarzania, jak i magazynowania. Opony w transporcie p[...]
EN Polyurethane elastomer (EPU) and polyureaurethane (PUUR) products are used in many stages of the mining process, such as extraction, transport, processing and storage. In these stages wheels with tires from polyurethane elastomers are used. Tire materials, especially in suspended transport, are expo[...]
15
51%
Elastomery
2016 T. 20, nr 1 18--24
PL Celem przedstawionej pracy było zbadanie i porównanie zużycia ściernego elastomerów uretanowych (PUR), zarówno produkowanych komercyjnie, jak i syntezowanych we własnym zakresie. Poliuretany, różniące się składem i udziałem segmentów giętkich, były syntezowane jednoetapowo lub dwuetapowo. Odporność [...]
EN The aim of the study was to investigate the abrasive wear of polyurethane elastomers (PUR), both commercial and laboratory made. Polyurethane elastomers have been synthesized in one -step or two-steps reaction. An abrasive wear resistance was determined with a Grasselli and Schopper methods. The met[...]
16
51%
Elastomery
2017 T. 21, nr 1 32--37
PL Celem przedstawionej pracy było określenie zależności występujących między zużyciem ściernym elastomerów uretanowych a ich właściwościami mechanicznymi: twardością, wytrzymałością na rozdzieranie i wytrzymałością na rozciąganie. Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową, przez przedłużanie łańcucha [...]
EN The aim of the study was to investigate a correlation between the abrasive wear, hardness, tear strength and tensile strength of polyurethane elastomers. Polyurethane elastomers have been synthesized by two-step reaction. The methodology of measurement and comparative analysis of the results were ex[...]
17
51%
Elastomery
PL W pracy badano wpływ modyfikacji lanych polieterolowych elastomerów uretanowych, przeznaczonych do stosowania w charakterze uszczelniaczy, otrzymanych z diizocyjanianu toluilenu i polieteroli - kopolimerów tlenku etylenu i tlenku propylenu. Do modyfikacji elastomerów o różnej budowie i różnym sto[...]
EN The modification of urethane elastomers based on polyether polyols with inorganic fillers/drying agents: anhydrite and cement was studied. The modified elastomers were prepared in a "one shot" process. The effect of various crosslink density of the polyurethane and various content of filler was stud[...]
18
51%
Elastomery
PL W niniejszej publikacji przedstawiono opisane w literaturze naukowej metody modyfikacji właściwości trybologicznych poliuretanów i kompozytów poliuretanowych oraz metody badań tych właściwości.Porównano materiały pod względem odporności na zużycie i ścieranie. Opisano także potencjalne przyczyny zmi[...]
EN The following paper presents methods of modification of tribological properties of polyurethanes and polyurethane composites and testing methods of tribological properties of these materials. Wear resistance and abrasion were compared for all materials described in the paper. Potential causes of cha[...]
19
41%
Elastomery
PL Zsyntezowa.no termoplastyczne, multiblokowe elastomery uretanowe (PUR) różniące się zawartością segmentów giętkich, napełnione gradientowa napełniaczem nanokrystalicznym o właściwościach magnetycznych. Materiały uzyskano metodą prepolimerową z oligomerycznego polieteru (PTMO) zakończonego grupami hy[...]
EN Gradient-filled thermoplastic multiblock polyurethane elastomers (PUR with a nanocrystaline filler, containing different concentration ofpolyether soft segments were synthesized to prepare an nanocompo-site with high abrasive tuear resistance. The materials were obtained by the prepolymer methode wi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last