Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
80%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 11 1084-1086
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadano nowy rodzaj napełniacza o budowie ,jądro-powłoka" jako zespół sieciujący karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy. Przypuszczaliśmy, że ta substancja będzie lepiej dyspergowalna w matrycy polimerowej niż sam tlenek cynku. Używaliśmy krzemionkę (ZnO/SiO2), której powierzchnię z[...]
EN Elastomers can be crosslinked by using organic peroxides, sulphur with accelerators, sulphur donors or radically. It leads to creating covalent carbon-carbon bonds in elastomer's network (conwentional networks). Thus unconventional networks contain ionical and complex bonds. Ionic clusters can be ob[...]
4
80%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 11 36-41
PL W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań doświadczalnych podstawowych charakterystyk fizycznych elastomeru silikonowego KAMAXIL.
5
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W celu ochrony wyrobów gumowych dodaje się na etapie przetwórstwa substancje przeciwstarzeniowe. Obecnie na skalę przemysłową stosuje się aminy aromatyczne, syntetyczne polifenole. Jednak współczesne trendy narzucają pewne normy zgodne z etyką ekologiczną. Zatem wydaje się, że należy poszukiwać nowy[...]
EN In the objective of protection of rubber products at the stage of the processing substances are being added antioxidants. At present on an industrial scale an aromatic amine and synthetic polyphenols are applied. However contemporary trends are imposing certain norms in accordance with environmental[...]
6
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1627-1629
7
61%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zbadaliśmy właściwości powierzchniowe krzemionki zmodyfikowanej substancjami sieciującymi i oznaczyliśmy parametry wpływające na działanie wzmacniające napełniacza, między innymi jego zdolność do tworzenia własnej sieci, czyli "struktury" w ośrodku polimerowym. W wyniku adsorpcji zespołu sieciująceg[...]
EN We investigated surface properties of silica modified with crosslinking substances and we determined parameters that influence a strengthening effect of the filler, mainly itsability to create its own network, so called "structure", in the elastomer matrix. The crosslinking system adsorption on the[...]
8
61%
Mechanik
PL Podstawową techniką kształtowania elastomerów jest formowanie tłoczne, wymagające kosztownego, indywidualnego przygotowania form, co w przypadku produkcji małoseryjnej jest nieopłacalne. W tej sytuacji atrakcyjną alternatywą może być obróbka skrawaniem, oferująca dużą różnorodność uzyskiwanych kszta[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 723--729, CD
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest statyczny moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstaw[...]
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the static Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article[...]
10
61%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W opracowaniu przedstawiono sposób otrzymywania poliuretanów kondensacyjnych bez użycia izocyjanianów z uwzględnieniem przykładowych kierunków zastosowań omawianych polimerów. Poprzez amidowanie uretanem etylowym grup hydroksylowych oligooksyalkilenoli otrzymywano karbaminiany oligooksyalkilenowe. W[...]
EN The work presents a method for preparing polyurethanes condensation without the use of isocyanates, including examples of the directions the use of these polymers. By amidation of the hydroxyl groups of urethane ethyl was obtained oligooksyalkylena carbamates. In the reaction of urea and formaldehyd[...]
11
57%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono analizę trwałości pierścieni gumowych i pierścieni poliuretanowych w aspekcie wydobycia, wielkości zainstalowanej taśmy i liczby zbudowanych pierścieni. Wyeliminowano występowanie pożarów tam, gdzie krążniki dolne były oparte na pierścieniach z poliuretanu
12
57%
Journal of KONES
EN Elastomer materials are commonly used in manufacture of parts of machines and vehicles. A numerical analysis of these elements is possible with many calculation methods, however, due to such properties as incompressibility, very often large deformations, non-linear constitutive compounds, friction a[...]
13
57%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy oceniono wpływ maleinizowanego etylenu propylenowego (EP-g-MA) na przetwórstwo w stopie niektórych układów zawierających recyklowany kopoliamid i oryginalny EPDM na podstawie analizy zależności wartości momentu obrotowego od czasu oraz warunków przetwórczych mieszaniny. Wyniki sugerują, iż m[...]
EN The effects of maleated ethylene propylene (EP-g-MA) on the melt processing of some systems containing recycled copolyamide and virgin EPDM were studied by analyzing the torque-time curves and processing parameters of melt-mixing. Thermal behavior of the blends with or without EP-g-MA was evaluated [...]
14
57%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono wpływ dodatku produktów glikolizy mikroporowatych elastomerów poliuretanowych na strukturę i właściwości sztywnych pianek. W badaniach wykorzystano odpadowy mikroporowaty elastomer poliuretanowy na bazie polieteroli.
EN Influence of addition of the glycolysis products of microporous polyurethane elastomers on the structure and properties of rigid foams has been discussed. Waste microporous polyurethane elastomer based on polyetherols was used in the study.
15
57%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 10 24--27
PL Celami modyfikacji lepiszczy za pomocą polimerów są poprawa właściwości użytkowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni. Aby modyfikacja była skuteczna, konieczna jest m.in. odpowiednia ilość polimeru w asfalcie. Niestety producenci asfaltów modyfikowanych [...]
16
57%
Machine Dynamics Research
EN The considered nonlinear system with an elastomer element is subjected to the harmonic excitation and undamped practically. The performed analysis confirms that there is possibility of irregular motion in the system, similarly as in reality chaotic motion in case of conservative and Hamiltonians sys[...]
17
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Badania próbek uszczelniaczy polimerowych miały na celu wyznaczenie zmian cech wytrzymałościowych materiałów poddanych czasowemu oddziaływaniu paliwa RME oraz oleju silnikowego wzbogaconego udziałem RME. Pomiary wykonano z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej MTS Insight2 uzyskując zapis spadku [...]
EN The samples of polymer leak stoppers were examined in order to determine changes in strength properties of materials temporarily exposed to contact with the RME fuels and engine oils enriched with RME. The measurements were carried out using universal testing machine MTS Insight2. Tensile strength d[...]
18
51%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem badań była segregacja powierzchniowa małocząsteczkowej frakcji polietylenowej w matrycy kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) i jej wpływ na tarcie mieszanin. Ilość frakcji polietylenowej w warstwie wierzchniej była korelowana ze strukturą fizyczną elastomeru oraz ciężarem cząs[...]
EN This paper presents investigations on the surface segregation of low molecular weight fraction of polyethylene in ethylene-propylene-diene rubber (EPDM) matrix and its influence on friction of the blends. Amount of polyethylene fraction in the surface layer was correlated with physical structure of [...]
19
51%
Polimery
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem i właściwościami elastomerycznych poliuretano-moczników (PUU) zawierających w łańcuchu segmenty oligosiloksanowe i oligowęglanowe. Polimery te otrzymano w wyniku utwardzania wodą (wilgocią z powietrza) prepolimerów uretanowych o łańcuchach zako[...]
EN Poly(urethane-urea)s (PUUs) containing oligosiloxane and oligocarbonate segments were obtained by moisture-curing of NCO-terminated prepolymers synthesized from isophoronediisocyanate (IPDI) and either oligocarbonate co-macrodiols containing oligosiloxane segments, which were made specifically for t[...]
20
51%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 6 664--668
PL W pracy przedstawiono wpływ modyfikacji kauczuków za pomocą różnych niekonwencjonalnych substancji antypiretycznych, takich jak: ftalocyjaniny (tab. 1), ciecze jonowe (rys. 1 i tab. 2), poli(borowinylosiloksany) (tab. 3) czy ekspandowalny grafit (rys. 2) na stabilność termiczną i palność ich wulkani[...]
EN The work presents the influence of addition of various unconventional flame retardants to rubber, such as: phthalocyanines (Tab. 1), ionic liquids (Fig. 1 and Tab. 2), poly(boronvinylsiloxanes) (Tab. 3) or expandable graphite (Fig. 2) on thermal stability and flammability of rubber vulcanizates. In [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last