Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 205
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 3-5
PL Dokonano oceny możliwości separacji etanolu, butanolu i acetonu z rozcieńczonych roztworów wodnych metodą ekstrakcji cieczowej. Wstępną selekcję rozpuszczalników przeprowadzono w oparciu o metodę UNIFAC. ftealizacja procesu fermentacji etanolowej w układzie fermentacji ekstrakcyjnej potwierdziła efe[...]
EN Experimental studies were carried out to assess the feasibility of extractive fermentation process and extractive separation of ethanol, butanol and acetone from dilute aqueous solutions. The UNIFAC group contribution method was used for preliminary organic extractants selection. The results sho[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Ciągła dostępność pozycji jest jednym z najważniejszych problemów związanych z ludzką działalnością na morzu. Ponieważ dostępność elektronicznych systemów nawigacyjnych może być ograniczona w niektórych przypadkach (np. podczas operacji wojskowych), powinno się rozważyć dodatkowe metody gromadzenia [...]
EN The problem of continuous position availability is one of the most important issues connected with human activity at sea. Because the availability of the electronic navigational systems can be limited in some cases (for example during military operations) we should consider additional methods of ga[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 215-219
PL Przeprowadzono badania doświadczalne procesu separacji 1,3-propanodiolu z rozcieńczonego roztworu wodnego. Opracowano założenia procesu separacji 1,3-propanodiolu w układzie reakcji diolu do 2-metyio-1,3-dioksanu z równoczesną ekstrakcją produktu przez wyselekcjonowany związek organiczny. Selekcja e[...]
EN The separation of 1,3-propanediol from dilute aqueous solutions was studied The liquid extraction was shown to be ineffective. A process combining reaction of 1,3-propanediol to 2-methyl-1,3-dioxane with a simultaneous extraction of the product by organic solvent appears to be technically feasible a[...]
4
80%
Przemysł Chemiczny
5
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2000 z. 141 41-46
PL Opracowano metodę ekstrakcyjnego wydzielania śladowych ilości palladu z próbek wody naturalnej. Wykorzystano kwas monotiomocznikoftalowy jako odczynnik kompleksujący oraz octan etylu - jako ekstrahent. Ekstrakcję prowadzono w środowisku o pH=1,1. Pomiary absorbancji dokonano przy długości fali lambd[...]
EN The extraction method has been developed for determination of trace amounts of palladium in natural water. There have been used monothioureaphtalic acid as complexing agent and ethyl acetate as an extraction solvent. Extraction has been carried out at pH 1.1. Absorbancy has been measured at lambda=3[...]
6
80%
Chemia Analityczna
PL Badano rozdzielanie i spektrofotometryczne oznaczanie platyny(IV) i palladu(II) przy zastosowaniu dwukrotnej ekstrakcji tlenkiem mezytylu. Faza wodna powinna być kwaśna (pH 4) i zawierać KI w stężeniu 10(-7)-10(-6) mol 1(-1) przy pierwszej ekstrakcji oraz 10z mol 1 przy drugiej ekstrakcji. Stwierdz[...]
EN Liquid-liquid extractive separation of platinum(IV) and palladium(II) has been investigated as a function of iodide concentration with mesityl oxide as extractant. The separation consists of one step of extraction with mesityl oxide from an aqueous phase maintained at pH 4 and KI concentration in th[...]
7
80%
Chemia Analityczna
PL Olej mechanicznie tłoczony z nasion Oenothera paradoxa H. (wiesiołka dziwnego) jest najważniejszym źródłem kwasu 7-linolenowego w Polsce. Kwas ten posiada właściwości terapeutyczne w leczeniu szeregu schorzeń. W prezentowanej pracy testowano ekstrakcję nadkrytyczną (SFE) przy użyciu dwutlenku węgla,[...]
EN The oil mechanically expressed from the seeds of Oenothera paradoxa H. (evening primrose) in Poland, is a major commercial source of y-linolenic acid. This have potential therapeutic value in the treatment of several diseases. In this work, supercritical fluid extraction (SFE), with carbon dioxide h[...]
8
80%
Chemia Analityczna
PL Opracowano metodę ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz polegającą na ekstrahowaniu bizmutu(III) z 0.1 mol 1(-1) wodnego roztworu azotanu amonu przy pH 1.5-2.7, za pomocą estru mono-2-etylohexylowego kwasu 2-etyloheksylofosfonowego (PC-88) w toluenie, a następnie reekstrahowaniu bizmutu do fazy wodnej z[...]
EN Solvent extraction of bismuth(III) was carried out with 2-ethylhexyl phosphonic acid mono-2-ethylhexyl ester (PC-88A) in toluene from aqueous nitrate media. Bismuth(III) was quantitatively extracted at pH 1.5-2.7 in the presence of 0.1 mol 11 ammonium nitrate. Bismuth(III) was stripped with nitric a[...]
9
80%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono metodę oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w olejach mineralnych. Metoda izolacji tych węglowodorów z matrycy olejowej polega na ekstrakcji próbki mieszaniną dimetylosulfotlenku i cykloheksanu. Do oznaczeń końcowych wykorzystano wysokosprawną chromatografię ciecz[...]
EN A method of determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in mineral oil samples by simple solvent micro-extraction and high performance liquid chromatography is described. Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons and other hydrocarbons between dimethyl sulphoxide and cyclohexane solvent[...]
10
80%
Chemia Analityczna
PL Opisano nową, prostą i selektywną ekstrakcyjno-spektrofotometryczną metodę oznaczania kobaltu w ekstraktach glebowych. Metoda polega na ekstrakcji kompleksu Co(II) z SCN- za pomocą toluenowego roztworu N-oktyloacetamidu w obecności kationowego surfaktanta, tj. chlorku cetylopirydyniowego, a następni[...]
EN A new, simple, and selective extraction-spectrophotometric method for the determination of cobalt in the soil extract is described. The method is based on the extraction of Co(II)-SCN-`complex with toluene solution of N-octylacetamide (OAA) in the presence of cationic surfactant i.e. cetylpyridinium[...]
11
80%
Wiadomości Chemiczne
2003 [Z] 57, 7-8 627-647
EN This paper is a review of hydrometallurgical processes of removal and separation of zinc(II) and cadmium(II) ions from chloride, sulphate and other medium aqueous solutions. The following physicochemical methods were described: solvent extraction, transport across liquid membranes (bulk liquid membr[...]
12
80%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono próbę oznaczenia zawartości alkaliów wyekstrahowanych z kruszyw w roztworze z wodorotlenkiem wapnia po różnym czasie. Oznaczono także zawartość alkaliów rozpuszczalnych w gorącej wodzie z kruszyw i betonu w obecności reakcji alkalia-kruszywo. W badaniach zastosowano dwa kruszywa ze ska[...]
EN An attempt to determine the time-dependence of the content of alkali from aggregate in a solution with calcium hydroxide was made. The aim of the investigation was also to find the amounts of the alkali soluble in hot water originated from aggregate and from concrete when the alkali-aggregate reacti[...]
13
80%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Gleby na terenie gminy Dąbrowa Górnicza charakteryzują się podwyższoną zawartością metali ciężkich. Najwyższe zawartości ołowiu przekraczają 650 mg/kg, kadmu 15 mg/kg i cynku 1000 mg/kg gleby. Próbki gleby z wybranych punktów podano analizie specjacyjnej według Tessiera w modyfikacji Kerstena i Fors[...]
EN Elevated content of heavy metals in soils is characteristic of the Dąbrowa Górnicza region. The highest concentrations of lead, cadmium and zinc exceed here 650, 15, and 1000 mg/kg of soil, respectively. Samples of soil from selected sites underwent the speciation analysis with the use of the Tessie[...]
14
80%
Karbo
1998 Nr 8 270-272
PL Scharakteryzowano ekstrakcyjny rozdział dowolnej próbki jakiegokolwiek typu gudronu (pozostałości z próżniowej destylacji ropy) przy użyciu n pentanu w warunkach nadkrytycznych na 14 frakcji. Wyspecyfikowano elementy ich analiz fizykochemicznych. Przedstawiono schemat zastosowanej instalacji oraz uz[...]
EN An extractive separation into 14 fractions of a soft asphalt sample (residue from vacuum distillation of crude oil) by using of n-pentane in supercritical conditions was characterised. Physicochemical analysis was done. The scheme of installation and obtained yields of each fraction were presented[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Do badań ekstrakcyjnych arsenu (III) i (V) zastosowano Cyanex 925 oraz jego mieszaninę z Cyanexem 301. Badania ekstrakcji arsenu (III) i (V) wyżej wymienionymi ekstrahentami wykazują, że stan równowagi procesu ustala sie szybko już po 5 minutach mieszania faz. Ekstrahenty rozcieńczono toluenem. Cyan[...]
EN The aim of this work is the studies of extraction equilibrium in systems containing arsenic III) and (V) in sulphuric acid solution. Arsenic (III) and (V) extraction was carried out typically in dysperse system using equal volumes of the aqueous and organic phases at 50 degrees C. Bis(2,4,4-trimetyl[...]
16
80%
Chemia Analityczna
PL Zbadano ekstrakcję Ln(III) (Pr, Nd, Sm, Eu) roztworami 5,7-dichloro-8-hydroksy-chinoliny w chloroformie z fazy wodnej i wodno-metanolowej. Wyznaczono parametry ekstrakcji i obliczono współczynniki separacji poszczególnych par badanych lanta-nowców. W obecności metanolu w fazie wodnej zaobserwowano e[...]
EN The extraction of Ln(III) (Pr, Nd, Sm, EU) with 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline in chloroform from water and water-methanol phase was studied. The parameters of the extraction process were determined and the separation factors of investigated pairs of lan-thanides were calculated. In the presence of[...]
17
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
1998 T. 3, nr 1 12--18
PL Opisano zasadę ekstrakcji w stanie nadkrytycznym (SFE), przedstawiając zalety oraz ważniejsze niedogodności metody. Opisano budowę i działanie ekstraktora nadkrytycznego SE-1 czeskiej firmy SEKO-K. Podano niektóre zastosowania analityczne.
18
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Fertilizers Research Institute in Pulawy developed the original technology for hop extraction with supercritical carbon dioxide together with the drying and granulation process in the CO2 atmosphere. The elaborated processes are realized on a commercial scale in INS. The plant provides the product w[...]
19
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2005 Tom 7 15-28
PL Ekstrakcja ciecz-ciecz jest od dawna stosowana do usuwania jonów metali z próbek wodnych lecz duże objętości rozpuszczalników, długi proces i duży przerób zmusiła naukowców do poszukiwania alternatywnych metod. Metoda Solid Phase Extraction (SPE), używająca stałych ekstrahentów, posiadająca wiele za[...]
20
70%
Przemysł Chemiczny
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last