Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakcja cech
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 5 209-218
PL Zaprezentowano nową metodę identyfikacji osób używającą transformaty falkowej (TFL) oraz ukrytych modeli Markowa (UMM). Obydwa narzędzia matematyczne były dotychczas głównie używane z powodzeniem w rozpoznawaniu mowy. Były one również wykorzystywane sporadycznie w systemach rozpoznawania wzorca, ale[...]
2
100%
Informatyka Teoretyczna i Stosowana
2003 R. 3, nr 4 127-134
PL Zaprezentowano jedno z zagadnień dotyczących dziedziny identyfikacji twarzy. Skuteczna ekstrakcja cech twarzy stanowi podstawę do prawidłowego jej zakwalifikowania w procesie identyfikacji. Proponowane podejście bazuje na transformacie falkowej (TF), wykorzystywanej dotychczas w rozpoznawaniu mowy. [...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 10 872-875
PL Praca zawiera przykład klasyfikacji danych rzeczywistych opisujących sygnały niekrytyczne, przedkrytyczne i krytyczne. Celem jest rozpoznanie stanów niebezpiecznych tak wcześnie jak to możliwe. Ze względu na brak separowalności liniowej danych w celu separacji klas użyto klasyfikacji hierarchicznej [...]
EN The paper presents an application of classification methods to time-continuous signals (1). Signals with values that exceed a certain critical maximum are called dangerous or critical, otherwise we speak about normal or routine operation of the system under consideration, Fig. 1. The problem is to r[...]
4
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2003 Vol. 13 5--8
EN This paper deals with problems that are related to a feature extraction from 3D objects. The main aim of the feature extraction is to describe a shape of 3D object by a feature vector. Then the elements of this feature vector characterize the shape of the own 3D objects and they can serve as a key i[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2001 z. 133 43-61
PL Przedstawiono metody ekstrakcji cech osobowych mówcy, bazujące na analizie cepstralnej i metodzie liniowej predykcji. Zaproponowano metodę ekstrakcji cech wykorzystującą częstotliwość występowania powtarzalnych biegunów modelu wielomianowego w poszczególnych ramkach wypowiedzi. Porównano właściwości[...]
EN The article is concerned with methods of speaker information extracting, that are based on cepstral analysis and linear predictive coding. A method using poles location in frames was proposed and compared with eight other methods of speaker information extracting. The comparison was made due to a m[...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 8 563-565
PL Rozpoznawanie obrazów to zadanie realizowane najczęściej przez skomplikowane i złożone metody. Jednak wykorzystanie zestawu prostych i szybkich metod pozwala na dorównanie skutecznością systemom używającym skomplikowanych podejść. Rozwiązanie to ma dodatkowy plus - łatwość implementacji sprzętowej. [...]
EN The paper presents the results of investigations concerning face recognition systems based on a simple, fast and efficient feature extractor method. It is based on analysis of the local image symmetry. An additional advantage of the described method is the fact that it is light invariant feature ext[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W prezentowanym referacie poruszono problematykę systemu rozpoznawania mówcy. Automatyczne rozpoznawanie mówcy jest procesem mającym na celu określenie, czy dana wypowiedź należy do określonego mówcy. Sygnał mowy jest nośnikiem zarówno cech fizjologicznych, jak i behawioralnych. Nie ma dwóch identyc[...]
EN The paper presents the problem of automatic speaker recognition system. Automatic recognition of speaker is a process designed to determine, whether a particular statement belongs to the speaker. The speech signal is a carrier of both physiological and behavioral features. No two individuals sound i[...]
8
75%
Logistyka
PL W prezentowanym referacie poruszono problematykę systemu rozpoznawania mówcy (ASR – ang. Automatic Speakers Recognition). Sygnał mowy w postaci pierwotnej charakteryzuje się dużą nadmiarowością, dlatego konieczna jest ekstrakcja specyficznych cech sygnału, za pomocą których możliwy będzie efektywny[...]
EN The present paper addresses issues related to the speaker recognition system (ASR – Automatic Speakers Recognition). In its primary form, a speech signal is characterized by a high redundancy, so it is necessary to extract the specific features of the signal that would allow to efficiently describin[...]
9
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca przedstawia ewolucyjną metodę kształtowania funkcji jądra w metodzie SVM wspólnego dla zbioru podobnych zadań klasyfikacyjnych (z tej samej dziedziny) z wykorzystaniem aproksymatora neuronowego. Pokazano możliwość wbudowania funkcji ekstrakcji cech do funkcji jądra SVM za pomocą prostego łącze[...]
EN The paper deals with the constructing of an SVM kernel function suitable for a group of similar classification tasks. The SVM kernel performs simultaneously the functions of feature extraction and classification and is trained by an evolutionary method. The theoretical foundations of Support Vector [...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 243-246
PL Zaprezentowano koncepcję badania sygnałów akustycznych stanów przedawaryjnych maszyny prądu stałego. Zastosowano algorytmy przetwarzania i analizy sygnałów akustycznych, w tym algorytm LPC i algorytm GSDM. Zaimplementowano oprogramowanie do rozpoznawania dźwięku. Przeprowadzono badania dla sygnałów [...]
EN It presented the concept of investigations of acoustic signals of imminent failure conditions of dc machine. Algorithms of signal processing and analysis have been used. The system is based on the LPC algorithm and GSDM. Sound recognition software has been implemented. Investigations were carried ou[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 6 112-115
PL Przedstawiono nowe podejście do rozpoznawania dźwięków maszyny prądu stałego. Podejście to jest oparte na zastosowaniu liniowego kodowania predykcyjnego i logiki rozmytej. Badania rozpoznawania dźwięku przeprowadzono dla maszyny prądu stałego podczas pracy normalnej i przy zwarciu zezwojów wirnika. [...]
EN A new approach to identification of dc machine sounds is presented. This approach is based on linear predictive coding and fuzzy logic. Investigations of the sound recognition were carried out for faultless dc machine and dc machine with shorted rotor coils. The results of investigations confirm t[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono opracowany przez autorów toolbox do Matlaba (FE_Toolbox), który umożliwia łatwe użycie różnych metod ekstrakcji cech z sygnału EEG. Toolbox może być pomocny przy konstruowaniu interfejsów mózg komputer (BCI). Zaimplementowane algorytmy ekstrakcji cech wykorzystują analizę cz[...]
EN The main aim of the article is to introduce a new Matlab toolbox (FE_Toolbox - a collection of feature extraction algorithms) to EEG signal analysis. Such a toolbox can be useful in the process of designing effective Brain-Computer Interfaces (BCI). The implemented feature extraction algorithms are [...]
13
75%
Computing, Multimedia and Intelligent Techniques
EN In this paper we describe the feature extractor assigned to face recognition systems. The extraction is based on the histogram calculation for face images. With the help of this feature extractor the face recognition becomes very fast and efficient. Moreover, the recognition process can be performed[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 6 366--368
PL W pracy przedstawiono metody wyodrębnienia wzorca układu naczyniowego palców dłoni z obrazów biometrycznych. Oprócz prezentacji najczęściej stosowanych metod przedstawiono prace autora w zakresie rozwoju nowego systemu akwizycji wzorców. W porównaniu do innych badań w tym zakresie skupiono się na zw[...]
EN In this paper the author presents techniques used for finger vein pattern extraction from raw biometric images. The proposition of a new image acquisition system is given. The main conclusion is the usability of image enhancement during acquisition process before taking the snapshot of a biometric p[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W systemach rozpoznawania twarzy opartych na cechach holistycznych (globalnych) twarz jest reprezentowana poprzez zbiór cech wyliczanych bezpośredno z jasności pikseli obrazu 2D. Takie rozwiązanie wymaga odpowiedniej liczby wzorców, aby zapewnić właściwą reprezentatywność twarzy przy obrotach głowy,[...]
EN In holistic face recognition systems face is represented by set of features derived directly from brightness of 2D image pixels. To ensure proper representation of face under variability in head rotation, lighting and expression many templates should be provided. Mechanisms for increasing the effici[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 7 659-661
PL W artykule opisano technikę określania wymaganej przepustowości łączy sieci wewnątrzukładowej z routingiem wielościeżkowym. Zaproponowany algorytm bazuje na programowaniu liniowym i umożliwia unikanie blokad w routingu typu Tapeworm, wykorzystywanego dla multimedialnych aplikacji zdominowanych przez[...]
EN In this paper, a technique for determining required link band-width of a multi-path routing algorithm dedicated to Network on Chip (NoC) is presented. The proposed algorithm is based on the linear programming and allows us to avoid deadlocks and contentions in case of Tapeworm routing used for data-[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 213-215
PL W artykule opisano autorski algorytm rozpoznawania płci na podstawie analizy obrazu twarzy osoby. Kolejne etapy działania algorytmu to obróbka wstępna obrazu, detekcja twarzy w obrazie, ekstrakcja i selekcja cech oraz klasyfikacja. W ramach eksperymentów określono wpływ wybranych parametrów opracowa[...]
EN The article describes the gender recognition algorithm based on facial image analysis. The subsequent stages of the algorithm are: image preprocessing, face detection, feature extraction/selection and classification. In the framework of experiments, the influence of selected algorithm parameters on [...]
18
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 3 634--645
EN This paper presents a new investigation of time–frequency (t–f) based signal processing approach using quadratic time–frequency distributions (QTFDs) namely spectrogram(SPEC), Wigner–Ville distribution (WVD), Smoothed–Wigner Ville distribution (SWVD), Choi–William distribution (CWD) and modified B-d[...]
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Przedstawiono hybrydową metodę ekstrakcji cech degradacji, która umożliwia przewidywanie pozostałego okresu użytkowania produktu. W tej metodyce, sygnał został najpierw odfiltrowany z wykorzystaniem analizy falkowej. Następnie, za pomocą modelu autoregresyjnego usunięto z pozbawionego szumów sygnału[...]
EN Hybrid methodology of degradation feature extraction was presented which may enable prediction of remaining useful life of a product. In this methodology, firstly, the signal was de-noised by wavelet analysis. Then the autoregressive model was used to remove the discrete frequencies from de-noised s[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W referacie przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem i optymalizacją generatora cech dla systemu automatycznego rozpoznawania mówcy (ang. Automatic Speaker Recognition – ASR). Etap generacji cech (parametryzacji sygnału mowy) jest fundamentalny w tego typu systemach, z uwagi na fakt, że uni[...]
EN This paper presents issues related to modeling and optimization of the feature generator for the speaker recognition system (ASR – Automatic Speakers Recognition). The parameterization stage of generating a speech signal (features generation) is fundamental in this type of system because the unique [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last