Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja silnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W eksploatowanych silnikach tramwajowych typu LTd-220 stosowane jest przewietrzanie obce za pomocą wentylatora napędzanego z wirującej przetwornicy. Zespół: silnik - wentylator - przetwornica jest żródłem dużego hałasu, bardzo uciążliwego dla pasażerów oraz jednym z najbardziej zawodnych węzłów. Wys[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono badania drgań tulei cylindrycznej silnika ciągnika na stanowisku modelowym, bez oddzia?ywania procesów spalania i sprężania. W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono miejsce optymalnej detekcji drgań, jako sygnałów wymuszeń (we) związanych z eksploatacyjnym zużyciem tego zesp[...]
EN In the work the examinations of vibrations of cylinder barrel were presented concerning the tractor engine in the model position without combustion and compressing processes. As a result of examinations carried out, the place of appropriate detection of vibration has been appointed as signals of ext[...]
3
88%
Napędy i Sterowanie
PL Ułożyskowanie jest jednym z najważniejszych elementów silników elektrycznych. Udział łożysk w ogólnym koszcie silników jest najczęściej mały lub bardzo mały, jednak ze względu na funkcję, jaką spełniają, oraz ze względu na statystyki uszkodzeń – tabela 1 – diagnostyka ich stanu technicznego ma zasad[...]
EN The article “Operation and Diagnostics of Rolling Bearing in Electric Motors” shows causal statistics of motor and rolling bearing failures. The causes of rolling bearing failure in electric motors are discussed, and the average “lifetimes” of rolling bearings applied in electric motors in Poland ar[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono system gromadzenia danych oraz koncepcję kontroli i sterowania silnikami gazowymi firmy Jenbacher. Transmisja danych przez łącza internetowe umożliwia bieżący nadzór nad pracą silników, wczesne wykrywanie uszkodzeń i dostosowywanie pracy silników do bieżących warunków eksplo[...]
EN Data collection and control concept of Jenbacher gas engines has been presented in the paper. Internet data transmission allow on-line control of the engine operation, early detection of defects and optimal adjustment to engine actual operating conditions. The system offers both customers and GE Jen[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 7308--7313
PL Istniejące procedury badawcze związane z oceną ekologiczną lotniczych silników dużej mocy lub o dużej sile ciągu, dotyczą stacjonarnych prób badawczych odniesionych do zdefiniowanego w normach testu LTO. Jest to test odnoszący się do warunków eksploatacji statków powietrznych w rejonie lotniska i za[...]
EN In-flight operation of multi-role aircraft used for military purposes is characterized by highly changeable operating conditions of the propulsion system. As a result, actual operating conditions can hardly be reflected in stationary tests. Therefore, emissions of toxic compounds in exhaust gas are [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1019--1025, CD
PL Współczesny tłokowy silnik spalinowy stanowi konstrukcję, której długotrwała praca jest możliwa, jeśli spełniane są wymagania eksploatacyjne stawiane przez producenta samochodu do napędu którego jest on przeznaczony. Spełnienie tych wymagań pozwala również na zachowanie dopuszczalnych poziomów emisj[...]
EN The modern piston combustion engine is a design whose longterm functioning is possible if operational requirements, set by a car manufacturer for a specific drive, are met. Fulfilment of the requirements enables reduction of exhaust fumes whose acceptable level of harmful components is regulated by [...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 3 2825--2832, CD 1
PL W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynami[...]
EN At low temperatures, the essential role of start-up characteristics of compression ignition engines. So far there is no thermodynamic models that would include starting the process of diesel engine, especially in reduced ambient temperatures thermodynamic parameters of the compression process. This [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1127--1132
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu rozruchu zimnego silnika na zużycie pierścieni tłokowych oraz tulei cylindrowej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Celem badań było wykazanie wpływu częstości rozruchu i jakości oleju silnikowego na intensywność procesu zużycia tul[...]
EN Results of experimental research of piston rings and cylinder wearing process were presented in this article. The oil grade impact on piston’s rings wearing intensity were discussed in this paper. Research were conducted for “cold start” engine condition. The results were obtained for two different [...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1012--1018, CD
PL Gaz ziemny jako paliwo do zasilania tłokowych silników spalinowych stanowi ciekawą alternatywę dla benzyn i olejów napędowych. Jest źródłem energii, która jest promowana przez Unię Europejską, w celu zwiększenia jej udziału w transporcie. Dostępne są technologie, które pozwalają na stosowanie gazu z[...]
EN Natural gas used as a fuel for piston combustion engines is a noteworthy alternative to petrol and gas oil. This source of energy is promoted by the European Union in order to make it more prevalent in transport. There are available technologies which make it possible to use natural gas for powering[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1031--1034, CD
PL W artykule opisano stanowisko do szybkich pomiarów rozsyłów światłości przednich świateł samochodowych zbudowane w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z .o.o. Zaprezentowano schemat szybkiego goniofotometru zbudowane w oparciu o kontroler National Instruments CompactRIO 9035 oraz stero[...]
EN This paper describes “on the fly” goniophotometer realized in BOSMAL Research and Development Institute Ltd. Diagram of measuring system using National Instruments CompactRIO 9035 and stepper motor drive NI 90530 that reduce vibrations caused by stepper motors rotation were presented. Technical para[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 761--764, CD
PL W artykule przedstawiono zagadnienie oceny stanu granicznego oleju silnikowego w eksploatacji. Dokonano analizy stanu granicznego obiektu technicznego przyjmując, że olej silnikowy stanowi element systemu tribologicznego. Wyznaczono graniczne parametry stanu oleju i porównano je z wartościami charak[...]
EN In this article, the problem of the border state of the engine oil during operation has been presented. An analysis of the condition of the technical object was made assuming that the engine oil is part of the tribological system. Limit values were determined and compared with the values characteriz[...]
12
75%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 3 22--24
PL Serwisu przekładni nie można rozpatrywać w oderwaniu od praktyki eksploatacyjnej. Każdy układ napędowy, nawet ten o budowie kompaktowej, składa się z pojedynczych, jednakowo ważnych elementów. Jakość oraz żywotność każdego z nich wpływa na całość zespołu.
13
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 8 1357-1361
PL Zmiany właściwości biopaliw wynikające z procesów ich starzenia mogą powodować niepoprawne funkcjonowanie układu wysokociśnieniowego wtrysku paliwa i pogorszenie osiągów silnika, w tym zmniejszenie mocy oraz ograniczenie właściwości użytkowo-eksploatacyjnych. Opisano problemy związane z monitorowany[...]
EN Two com. gas oils were modified by addn. of a com. fatty acid Me ester (20 or 30%), conditioned for 16 weeks at 20°C and 60°C and tested in an engine (load 50–100 Nm, rotation 1000–3800 rpm) to det. the torque changes and smoke content in the exhaust gas. The poor biodiesel stability in storage cons[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 1/60 151--156
PL Praca dotyczy badań oleju smarowego metodą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. W badaniach tych wykazano wpływ czasu eksploatacji silnika spalinowego na zmiany wartości absorpcji badanego oleju. W pracy zamieszczono, w formie wykresu, wybrane wyniki badań spektrometrycznych w podczerwieni okr[...]
EN The paper concern the investigation of lubrication oil with infra-red absorption spectroscopy method. In this investigation the technical operation time influence of combustion engine on the absorption value change of investigated oil has been showed. In this paper, in graph form, choosen results of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last