Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 2 1-13
PL Wstępna analiza przyczyn niepokojąco szybkiego zużycia (z wyłuszczeniami) powierzchni tocznych kół monoblokowych zestawów kołowych lekkiego pojazdu szynowego serii SA 108 z hamulcami tarczowymi. Wykonano badania metalograficzne i wytrzymałościowe najbardziej zużytego wieńca, oraz dokonano analizy sp[...]
EN The preliminary analysis of the causes of alarmingly quickly wear (with shells) of the wheel treads of the monoblock wheelsets of the light rail vehicle of SA 108 series with the disk brakes. The metallographic and strength tests of the most worn rim were made, and the analysis of the way of the veh[...]
2
100%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 73--81
PL W artykule opisano wyniki analiz statystycznych (przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych) związanych z jednostkowymi rzeczowymi kosztami napraw samochodów należących do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej w okresie trzech kolejnych lat. Przeprowadzone analiz[...]
EN This paper presents a statistical analyses which was performed for actual data associated with unit material costs of repairs of vehicles operated by the Polish Mail branch in Lublin in the period of three consecutive years. Conducted analyses allowed to determine the parameter values of prepared mo[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 155-159
PL W artykule zaprezentowano badania nad łatwymi do obserwacji parametrami eksploatacji ciągników rolniczych, tzn. wiekiem, stanem technicznym i kosztami naprawy oraz określono korelacją pomiędzy nimi. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie ciągników rolniczych w gospodarstwie wysokotowarowy[...]
EN There were presented in the paper results of a study of, easy to the observation, exploitation parameters of agricultural tractors i.e. an age, a technical state and a costs of repair and there was determined a correlation between them. Research were carried off on a representative group of the agri[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 216-221
PL W pracy przedstawiona została metoda opisu warunków eksploatacji pojazdu przy użyciu założonej trasy przejazdu. Proponowana metoda może być użyta do łatwej oceny efektywności ekonomicznej układów napędowych autobusów miejskich, w warunkach eksploatacji charakterystycznych dla danego miasta, uwzględn[...]
EN Method of describing exploitation conditions of a vehicle by utilizing an assumed route of transit has been presented in the paper. Proposed method may be used to easily assess the economical effectiveness of a power transmission system of a city bus in work conditions specific for a given city such[...]
5
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę i możliwości serwisowe systemu CBS wykorzystanego w pojazdach BMW. Pokazano również sposoby resetowania wskaźników serwisowych przy użyciu procedur manualnych i za pomocą interfejsów diagnostycznych. Dodatkowo przedstawiono wybrane problemy związane z realizacją obsłu[...]
EN The paper presents a genesis and service possibilities of a CBS system used in BMW vehicles. Also, it was showed the ways of service indicators resets procedures wit use of manual techniques as well as with use of diagnostic interface units. Moreover, selected problems connected with service realiza[...]
6
75%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 3 55-65
PL W pracy omówiono problemy zwiększenia jakości komputerowych systemów wspomagających procesy eksploatacji pojazdów komunikacji masowej. Przedstawiona została idea zastosowania tzw. funkcji tła zwiększających efektywność pracy systemu wspomagania.
EN In the paper problems connected with quality increasing of computer systems supporting technical operation processes of mass communication vehicles have been discussed. An idea of application of so called "background functions" increasing effectiveness of such computer systems has been presented.
7
75%
Logistyka
2014 nr 6 7578--7592
PL Opracowanie omawia metody, które mogą być zastosowane do prognozowania niezawodności pojazdów i ich zespołów w systemach logistycznych obsługi technicznej. Prowadząc rozważania nad metodami prognozowania wskaźników niezawodności pojazdów podjęto próby prognozowania niezawodności z wykorzystaniem zna[...]
EN This paper presents the methods for reliability prediction of vehicles and their components in logistics systems of technical service. During the research on prediction methods for estimation of reliability indicators of vehicles, attempts were made to reliability prediction with the use of common p[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1040--1044, CD
PL W artykule podjęto próbę zasygnalizowania problematyki wymiaru ekonomicznego wpływu generacji pojazdu na kształtowanie się cen części zamiennych. Do analizy wyselekcjonowano poszczególne modele pojazdów, które na przełomie ostatnich lat charakteryzowały się największym zainteresowaniem strony popyto[...]
EN The article attempts to signal the issue of the economic impact of the vehicle's generation on the price of spare parts. Selected models of vehicles, which at the turn of the last years were most interested in both the primary and secondary markets, were selected. The purpose of the weighing is to i[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1045--1049, CD
PL W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na wysokość stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Na potrzeby badań analizie poddano 5000 szkód komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w wariancie rozliczenia na postawie faktury za naprawę, na[...]
EN The article discusses the impact of the repairer performing on the service level of the sheet metal workmanship. For the purposes of the study, 5000 communication losses were eliminated, which were eliminated in the settlement option on the basis of an invoice for repair, in one of the voivodships o[...]
10
75%
Logistyka
PL Rozwój technik pomiarowych i możliwość prowadzenia badań w warunkach rzeczywistej eksploatacji zarówno w aspekcie pomiaru emisji szkodliwych składników gazów wylotowych jak również zachodzących procesów spalania umożliwiają weryfikację dotychczas przyjętych założeń do rozwoju[...]
EN The development of measurement techniques and the ability to perform research in real conditions both in terms of measuring the emission of harmful exhaust gases as well as the processes of combustion yet possible to verify the assumptions adopted for the development of internal combustion engines[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono, w ogólnym zarysie, problematykę związaną z szacowaniem kosztów cyklu życia systemów uzbrojenia, a w szczegółowym, szacowanie kosztów eksploatacji bojowych pojazdów wojskowych. Zaprezentowano pojęcie cyklu życia systemów uzbrojenia w rozumieniu NATO i Sił Zbrojnych RP. Przed[...]
EN The article presents, in general terms, the problems associated with estimating life cycle costs of weapon systems, and in detail, estimating the operating and maintenance costs of military combat vehicles. The concepts of the life cycle of weapon systems for the purposes of NATO and the Polish Arme[...]
12
63%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 57--61
PL W artykule omówiono kryteria prawne związane z dopuszczeniem pojazdów szynowych do eksploatacji w odniesieniu do wymagań zasadniczych ochrony środowiska oraz zdrowia.
13
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 4/85 39--46
PL W artykule przedstawiono temat wpływu czynnika funkcjonalnego na degradację olejów silnikowych typu M6W/20D i M7AD, SAE 30, API F4 z perspektywy wybranych parametrów w eksploatacji maszyny. Pojazdy były testowane na drogach, poza drogami (w terenie) nawet w ramach tzw pracy przerywanej z wieloma zim[...]
EN The paper deals on the impact of operation factor on the degradation of motor oils type M6W/20D and M7AD, SAE 30, API F4 from the perspective of selected parameters in the operation of special machinery. Vehicles were operated on the roads, on the off road ground even under the so called intermitten[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 3 2685--2692
PL Nadwozie jest jednym z najważniejszych zespołów samochodów osobowych tak pod względem wizualnym, funkcjonalnym jak i również technicznym. W aspekcie technicznym nadwozie samochodów osobowych pełni odpowiedzialną funkcję struktury nośnej, do której to mocowany jest zespół napędowy, układ kierowniczy,[...]
EN Body is one of the most important bands of cars both in terms of visual, functional as well as technical. The technical aspect of car body fully responsible position of the support structure to which it is mounted powertrain, steering, suspension, etc. It is also important to the structure of the bo[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 3641--3649
PL Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy zagadnień związanych z analizą uszkodzeń środków transportu oraz ich wpływu na możliwość realizacji zadań transportowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące między innymi przyczyn, postaci, sposobu naprawy i skutków na realizację zadań przewozowyc[...]
EN The problems presented in this paper deal with the issues related to the analysis of damages of the means of transport and their influence on the possibility to perform transport tasks. Selected results of investigations regarding, among other things, the reasons for, nature, method of repair and in[...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 222--224
PL W artykule przedstawiono identyfikację obciążeń działających na mosty wozu odstawczego, przeprowadzono pomiary eksperymentalne podczas eksploatacji pojazdu. Pomiary wykonano podczas jazd testowych w różnych warunkach obciążenia.
EN The study was carried out to identify loads on the driving axle of the transport vehicle. The measurements of the accelerations were performed during operation of the vehicle. Measurements were carried out during test drives in a different load conditions.
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 740--744
PL Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transpor[...]
EN In spite of the difficult and still changing market reality in the transport a car park in Poland systematically grows. However the transport activity is also connected with incurring operating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to the profitability of the conducted transport act[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 871--875
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem prze[...]
EN The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last