Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja pojazdów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 204-209
PL W pracy przedstawiono przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego zarejestrowane na terenie Gdańska, w regularnym ruchu miejskim. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować zasady klasyfikacji warunków eksploatacji pojazdu przy wykorzystaniu takich parametrów jak: średnia energoch[...]
EN The paper presents examples of identification of the operating conditions of vehicle registered in Gdansk, in regular city traffic. Obtained results allowed to formulate rules for the classification of the vehicle operating conditions, using parameters such as average specific energy consumption of [...]
2
88%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono problem modelowania natężenia emisji związków szkodliwych spalin w warunkach ruchu miejskiego, charakteryzowanego wartościami chwilowej prędkości i przyspieszenia, z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Analizowano natężenie emisji związków szkodliwych spalin, takich ja[...]
EN The paper concerns with emission intensity modeling in a city traffic conditions by means of an artificial neural networks. Instantaneous vehicle velocity and acceleration are used in order to describe the traffic. The emission intensity is calculated for a three exhaust gas components such as: carb[...]
3
88%
Logistyka
PL W pracy opisano przebieg modelowania systemów wspomagania eksploatacji pojazdów. Podkreślono różnice występujące pomiędzy takimi systemami a zwykłymi aplikacjami biznesowymi. Przedstawiono koncepcję architektury trój-warstwowej jako środka upraszczającego problemy modyfikacji oprogramowania i ułatwi[...]
EN In this paper some problems of modeling of computer aided operation system have been described. Some differences between standard and enhanced enterprise applications have been discussed. The concept of 3-layers architecture of enterprise system is explained. UML (Unified Modeling Language) as the f[...]
4
88%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 3/58 5--20
PL W artykule przedstawiono przepisy dotyczące badań homologacyjnych pojazdów oraz takich, które są w eksploatacji. Zaprezentowano metody badań obowiązujące w Polsce (w Europie) w odniesieniu do badań amerykańskich, które są najbardziej zaawansowane technicznie i wyznaczają odniesienie dla krajów Unii [...]
5
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 268-271
6
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono problematykę prawno - techniczną związaną z homologacją, eksploatacją, kontrolą stanu technicznego i naprawą pojazdów oraz ich recyklingiem. Przedstawiono skutki, jakie ta problematyka wywołuje dla producentów, użytkowników i stacji obsługi pojazdów.
EN The work presents the legal and technical problems of homologation, exploitation, checking the technical condition, repairing and recycling of vehicles as well as the influence of these problems on producers, users and service stations.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 83-98
PL Silniki spalinowe w pojazdach samochodowych w trakcie swojej pracy wydalają duąa ilość substancji szkodliwych do środowiska naturalnego. Jest to szczególnie widoczne w przypadku silników napędzanych paliwami pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Ciągły rozwój motoryzacji powoduje, że problem ten s[...]
DE Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen geben wahrend des Betriebs eine Menge umweltschadliche Substanzen ab. Dies trifft besonders auf die Motoren zu, die mit aus Erdol gewonnenen Kraftstoffen betrieben werden. Die steigende Anzahl motorisierter Fahrzeuge verscharft dieses Problem zunehmend. Der Artikel [...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 175--183
EN The article comprises a cost analysis of fuel consumption based on the example of a passenger vehicle and a light commercial vehicle. It was calculated how many kilometers can be traveled if the tank is filled with the amount of fuel purchased for 100 PLN, and what the cost of traveling one kilomete[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 145--149
PL W publikacji zostały przedstawione wyniki badań fotometrycznych dwóch wybranych typów reflektorów, po około dziesięcioletniej normalnej eksploatacji pojazdów, po wykonaniu regeneracji odbłyśnika oraz klosza. Badania te są próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy regeneracja powoduje faktycznie pop[...]
EN The publication presented the results of photometric measurements of two selected types of headlamps, after about ten years of normal exploitation of the vehicle, after the regeneration of the lens and reflector. This study is an attempt to answer the question of whether the regeneration will actual[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów wyposażonych w instalację paliwową wykorzystującą paliwa gazowe, a szczególnie gaz ziemny (w postaci sprężonej).
EN The paper addresses the issues concerning operation of vehicles equipped with fuel installation using gas fuels, particularly natural gas (in the form of compressed).
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 434--439, CD
PL W artykule omówiono wyniki badań polegających na porównaniu plamy świateł mijania emitowanych przez reflektory pojazdów samochodowych. W badaniach uwzględniono różne rodzaje żarówek H1 oraz reflektory w różnym stanie technicznym. W pierwszym przypadku badaniu poddano reflektory, w których powierzchn[...]
EN The article discusses the results of the study of the comparison of dipped headlamps emitted by automotive headlamps. Different types of H1 lamps and headlamps in different technical condition are included in the study. In the first case, headlamps were used in which the surface of the lens was worn[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1088--1091, CD
PL W artykule omówiono temat pojazdów z napędem elektrycznym w aspekcie eksploatacyjno-ekonomicznym. Przedstawiono skutki określania zasięgu poprzez zużycie energii elektrycznej za pomocą przeznaczonego dla pojazdów z silnikami spalinowymi testu NEDC. Oceniono rzeczywiste zużycie energii i zasięg samoc[...]
EN Paper discussed the subject of electric vehicles in the exploitation and economical aspect. The results of the determination of the range of electric drive cars using prepared for combustion engine vehicle the NEDC test are presented. Real energy consumption and range of electric cars were evaluated[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 136--142, CD
PL W minionym okresie na całym świecie pojawiły się symptomy wyczerpywania się zapasów naturalnych źródeł energii. Przejawia się to poprzez rosnące ceny paliw oraz znaczne zwiększenie zaangażowania w poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach samochodowych. [...]
EN In the past period, around the world there were signs of depletion of natural energy sources. This is manifested by rising fuel prices and a significant increase in commitment to the search for alternative sources of energy that can be used in vehicles. The said increase in fuel prices caused the op[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które – gromadzo[...]
EN The paper presents the conception of the valuation of the vehicles' maintenance system in municipal public transport services. A sample of the reliability index and characteristics have been presented. They are evaluated on the ground of the maintenance information stored in proper databases. The de[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1010--1013
PL W artykule omówiona została możliwość testowania stalowych części samochodowych i autobusowych za pomocą metody WRPM. Umożliwia ona wykrycie stref koncentracji naprężeń w badanych elementach jak również innych uszkodzeń. Może przyczynić się ona do zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego pojazdów[...]
EN The subject of the paper is the steel elements for automotive industry examination by Residual Magnetic Field Method also called Metal magnetic Memory Field MMM. The paper includes the presentation of the physical basics of method used. The aims to demonstrate that it is possible to determine the te[...]
16
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Estry metylowe kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (FAME) mogą odgrywać istotną rolę w zakresie rozszerzenia bazy paliwowej oraz przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Istotnym kryterium oceny ich jakości jako paliwa silnikowego jest określenie całkowitej zawartości gliceryny [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano algorytm wyznaczania optymalnych parametrów eksploatacyjnych dla środków transportu, oparty na programowaniu dynamicznym. Opisano w nim strukturę oraz zbiory danych algorytmu. Sformułowano i omówiono funkcję oraz podfunkcje celu, dotyczące parametrów eksploatacyjnych pojazd[...]
EN The paper presents an algorithm for determination of optimal exploitation parameters of means of transport. The algorithm is based on dynamic programming. The paper discusses the structure as well as the data set for the algorithm. The function and subfunctions of the aim concerning exploitation par[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1106--1112
PL Poliuretanowe elastomery zastępują w układach zawieszenia pojazdów mechanicznych materiały gumowe. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych elastomerów poliuretanowych. Główną uwagę poświęcono odporności na pękanie i rozdzieranie elastomerów poliuretanowych w dwóch różnych konfiguracj[...]
EN In the paper, the experimental results of the mechanical investigation have been presented. The main attention was paid to fracture toughness and tearing resistance of polyurethane elastomers in terms of two different hardness configurations; 80ShA and 90ShA. The impact of material hardness on the f[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1092--1097, CD
PL W artykule omówiono metodę uzyskiwania próbek oraz badania właściwości mechanicznych kleju metakrylowego w warunkach monotonicznie narastających wartości obciążeń rozciągających i ściskających. Uzyskane wartości porównano z wynikami badań producenta i zweryfikowano możliwości ich stosowania do wyzna[...]
EN Article discusses specimens manufacturing methods and testing the mechanical properties of methacrylate adhesive under monotonically increasing compressive and tensile loads conditions. The values obtained were compared with the manufacturer's results.
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1110--1113, CD
PL W artykule opisano możliwości zastosowania Metody Funkcji Radialnych do wyznaczania akustycznych częstotliwości drgań własnych w przestrzeniach ograniczonych. Porównano metodyki popularnych narzędzi obliczeniowych takich jak Metoda Elementów Skończonych i Metoda Elementów Brzegowych wraz ze wskazani[...]
EN In the paper the possibility of Radial Basis Function Method for the calculation of acoustic eigenvalues is described. The proposed method is compared with other numerical methods of wave acoustic. The advantages and disadvantages of Finite Element Method and Boundary Element Method are described an[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last