Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 274
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja górnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Na wstępie - celem uściślenia rozważań - zdefiniowano pojęcia używane w dalszej części pracy. Wprowadzono definicje zmiennej losowej (ciągłej, dyskretnej), rozkładu prawdopodobieństwa, jak również funkcji gęstości prawdopodobieństwa oraz dystrybuanty. Wykorzystując własności funkcji gęstości prawdop[...]
EN As the introduction general terms were defined that were used in the article. The definitions of stochastic variable (continuous, discrete), probability distribution, as well as function of probability density and distributive function were introduced. Using the properties of the probability density[...]
2
100%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 R. 25, z. 3 181-196
PL Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie masywu skalnego zarówno w stropie eksploatowanego pokładu, jak i na obrzeżu. Deformacje objętościowe i postaciowe warstw w otoczeniu eksploatacji są największe w sąsiedztwie zrobów i znikają ze wzrostem odległości od nich. Warstwy te przed frontem ściany są [...]
EN Mining operations disturb rock masses both in the roof of the seam being mined and around the excavation area boundaries. Volumetric and shear deformations of the strata surrounding the excavation are the greatest in the vicinity of goaf and decay at some distance away. These strata ahead of the lon[...]
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 4 25-28
PL W artykule przedstawiono propozycję dokonywania analiz wpływu prowadzonej lub projektowanej eksploatacji górniczej na obiekt budowlany. Obliczenia przeprowadzono na podstawie własnego modelu matematycznego, przy zastosowaniu specjalnego oprogramowania komputerowego. Rozpatrywano sposób usytuowania f[...]
EN The article presents a proposal of making an analysis of influence of conducted or projected mining operations on a building object. The calculations were conducted on basis of own mathematical model with the use of special computer software. The way of location of exploration front was considered a[...]
4
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 7 13-17
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z procesem naprawiania szkód powodowanych ruchem zakładów górniczych w 1999 roku, według rodzajów górnictwa i rodzajów obiektów. Przedstawiono również tryb postępowania w sprawach o naprawę szkód.
EN In the article presented are the problems related to the process of repair of the mining damage, caused by operation of mining units in 1999, by the types of mining technology and facilities. Also presented is the mining damage repair procedur
5
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 7-8 41-45
PL W artykule przedstawiono wpływ eksploatacji górniczej KWK "Knurów" na powierzchnię terenu. Podano charakterystykę warunków geologicznych, dokonanej eksploatacji, lokalizacji deformacji nieciągłych względem krawędzi eksploatacyjnych. Na podstawie budowy górotworu oraz warunków górniczo-geologicznych [...]
EN Presented in the article is the influence of the "Knurów" Colliery's mining operation on the land surface. Given is characterization of geological conditions, the mining operation conducted, the location of discontinuous deformations relative to the mining extraction ribs. On the basis of strata str[...]
6
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 8 280-283
EN General characteristics of the Rawa river basin and bed. Formal basis for the bed's rebuilding. Design and executive works completed so far.
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 10 372-375
8
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 9 581-586
PL W artykule przedstawiono funkcje czasu służące do prognozowania deformacji wywołanych eksploatacją górniczą. Przedstawiono wyniki badań dotyczących kształtowania się niestacjonarnego procesu deformacji w warunkach eksploatacji rud miedzi. Analizę procesu deformacji przeprowadzono na przykładzie jedn[...]
EN This paper presents functions of time used to prediction the deformation caused by underground mining. The results of studies on the formation of non-stationary deformation process under conditions of copper ore mining. The analysis of the deformation process was carried out on the example of one e[...]
9
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 4 32-42
PL W artykule przedstawiono opis modelowania numerycznego przeprowadzonego w celu określenia wpływów eksploatacji górniczej na niżej zlokalizowane wyrobiska korytarzowe. Opisane zostały dwa podstawowe modele numeryczne odwzorowujące sytuację, w której wyrobisko jest nadbierane frontem równoległym i pro[...]
EN The paper describes numerical modeling that was carried out to determine the effects of mining exploitation on the roadways located below. Two basic numerical models are described projecting a situation in which the excavation is being overcut by extraction front parallel or perpendicular to the axi[...]
10
80%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The locality of Doubrava Oplíží is one of the landslides within an extensive slope front situated between the municipalities of Doubrava and Dětmarovice in the Moravian-Silesian Region and at the same time, in the allotment of Karviná Mine, ČSA Plant. The slope deformation stability was assessed in [...]
11
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2010 nr 1 13-28
PL Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki przedstawionej w dwóch wcześniejszych publikacjach (Pomiary i obserwacje, Budowa modeli numerycznych) i zawiera prezentację rezultatów modelowania numerycznego górotworu obejmującego wyrobisko korytarzowe wraz z prowadzoną nad nim eksploatacją górniczą. Wy[...]
EN This article is a continuation of themes presented in two earlier publications (Measurements and observations, Development of numerical models) and includes the presentation of the results of numerical modeling of the rock mass covering a roadway together with mining activities conducted above it. T[...]
12
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 R. 24, z. 4 271-279
PL Wzrost koncentracji wydobycia przyczynia się do zwiększenia poziomu zagrożeń naturalnych, co jest widoczne w kopalniach, gdzie współwystępują zagrożenia naturalne. W złożonej strukturze kopalń szczególne znaczenie mają jednocześnie występujące i oddziaływujące na siebie zagrożenia metanowe, pożarowe[...]
EN Increase of the output concentration effects in increase of natural hazards level as is evident in the mines where natural hazards coexist. In the complex structure of mines, simultaneously occurring and affecting each other methane, fire, temperature and bounce hazards are of particular significanc[...]
13
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 R. 24, z. 4 209-215
PL W pracy przedstawiono obliczenia dotyczące obniżania się stropu w trakcie eksploatacji złoża rud miedzi systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu. Ze względu na specyfikę geologiczną zalegających warstw, w stropie nad złożem wyróżniono dwie serie warstw, nazywając je stropem bezpośrednim i zasad[...]
EN Calculations of the roof depression during exploitation of copper ore with the use of chamber-pillar system with roof bending, was presented in the paper. Taking into account geological specificity of deposition of layers, two series of layers were distinguished in the roof over the deposit and were[...]
14
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1998 R. 22, z. 3 183-197
PL W pracy przedstawiono ogólny model górotworu wraz z konfiguracją wyrobisk, dla którego przeprowadzono obliczenia zmian energii w górotworze. W szczególności przyjęto założenia odpowiadające wyrobisku górniczemu, tzn. obudowa stanowi continuum wraz z górotworem (nie ma pustki pomiędzy obudową i górot[...]
EN General model of rock mass together with configuration of excavations was given in the paper, and calculations of rock mass energy changes were made. Assumptions referring to mining excavations were made in particular, i.e. that casing consists continuum with rock mass (there is no void between casi[...]
15
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 3 169-172
PL W oparciu o zasadę zachowania energii oraz zasadę równoważności energii kinetycznej i pracy sformułowano wskaźnik czasoprzestrzennej intensywności eksploatacji. Zaproponowano dopuszczalne wartości wskaźnika W/ie w przypadku eksploatacji ścianowej z zawałem stropu oraz w przypadku stosowania pełnej p[...]
EN On the ground of the energy conservation law and the equivalent principle of kinetic energy and work a time-space indicator of the mining intensity has been formulated. For the case of the longwall with fall of roof mining as well as for the case of application of the full hydraulic filling, admissi[...]
16
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 3 29-32
PL W artykule przedstawiono nietypowy przypadek identyfikacji parametrów teorii W.Budryka-S.Knothego dla stanów asymptotycznych. Parametry wyznaczono na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych z rejonu, gdzie prowadzono eksploatację na niewielkiej głębokości, co obecnie jest rzadkością. W wyniku identy[...]
EN The article presents an untypical case of parameters identification 3 of W. Budryk - S. Knothe theory for asymptotic states. The parameters were determined on the basis of underground surveying from the area where mining operations were conducted at a small depth what is a rare case nowadays. In the[...]
17
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 5 4-8
PL W artykule zamieszczono uwagi na temat warunków powstawania osuwisk oraz charakterystyki zagrożenia osuwiskowego na terenie miasta Jastrzębia. Przedstawiono też zasady przeprowadzonej prognozy zagrożeń osuwiskowych oraz jej wyniki. Oceniono celowość i trafność prognozowania występowania osuwisk na t[...]
EN Contained in the article are comments on the conditions that originate lanslides and also the charakterization of landslide hazard in the area city of Jastrzębie Zdrój. Presented, as well, are the principles for the conduced prognostication and its results. An assessment has been made as to justific[...]
18
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 3 1-11
PL Artykuł jest pierwszym z cyklu trzech publikacji dotyczących wpływu eksploatacji górniczej na położone niżej wyrobiska korytarzowe. W pierwszym z cyklu artykułów przedstawiono i przeanalizowano wyniki pomiarów oraz modelowania numerycznego. Analizowane wyniki jednoznacznie wykazały, że po wybraniu c[...]
EN The article is the first of a series of three publications on the impact of mining operations on roadways located below. In the first of a series of articles the results of measurements and numerical modeling were presented and analyzed. The analyzed results clearly showed that after extraction of a[...]
19
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 2 28-33
PL Autor niniejszego artykułu przedstawił badania związane z identyfikacją parametrów teorii geometryczno-całkowych na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych z terenów górniczych kilku kopalń węgla kamiennego. Celem autora było określenie wpływu wybranych czynników na wartości parametrów teorii progno[...]
EN The author the article introduced the investigations connected with identification of the parameters of geometric-integral theory on basis of surveying on mining terrains of several hard coal mines. The objective of the authors consisted in determination of influence of selected factors on the value[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 441-449
PL W ramach pracy przedstawiono uproszczony sposób określania czasu trwania procesu poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu. Praktyczny przykład dotyczył prowadzenia eksploatacji górniczej kilkoma ścianami, rozmieszczonymi w różnych obszarach. Przedstawiona propozycja może znaleźć zastosowanie[...]
EN The simplified method for determination of the duration of decay phase of land surface movement caused by underground extraction has been presented in this paper. Presented example was concerned with the extraction led by several faces distributed in certain area. This proposition could have applica[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last