Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja środków transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia do modelu procesu eksploatacji pewnej klasy obiektów technicznych (na przykładzie autobusów komunikacji miejskiej) oraz wybrane wskaźniki decyzyjne wyznaczane z badań modelu. Opracowany model procesu eksploatacji stanowi podstawę do opracowania algorytmu[...]
EN An approach to the design and development of a model of a given class of technical objects and selected decision indexes, which are the outcome of a series of experiments, is presented in the paper. Buses operated within an urban bus-transport system are used in the experiments to construct a model [...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1405--1408
PL W artykule omówiony został problem budowy pokładowych systemów diagnostycznych dla środków transportu. Przedstawiono procedury systemu oraz ich działanie w eksploatacji środków transportu.
EN The article focuses on issues regarding the construction of on-board diagnostic systems for transportation vehicles. The author depicts system procedures and how they function during the exploitation of transportation vehicles.
3
75%
Logistyka
2015 nr 3 2618--2626, CD 1
PL W pracy omówiono system obsługowy samolotów Orlik będących na stanie jednostki wojskowej 4938 w Radomiu. Dokonano podziału rodzajów obsług, oraz podano przykłady usterek jakie miały miejsce w latach 2012-2014. Wykazano, że pojawiające się usterki miały charakter przypadkowy i należy je traktować jak[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 367--378
PL W artykule przedstawiono problematykę eksploatacji środków transportu. Rozważania skoncentrowane zostały na przedstawieniu problemów decyzyjnych, jakie występują w przedsiębiorstwach transportowych, które w swoich zasobach posiadają środki transportu. W ramach problemów decyzyjnych scharakteryzowano[...]
EN The article presents the problem of exploitation of means of transport. The considerations were focused on presenting decision-making problems that exist in transport companies that have means of transport in their resources. As part of decision-making problems, the system of exploitation of means o[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 694--700, CD
PL W artykule omówiono problem optymalizacji procesu eksploatacji. Przeanalizowano procesy eksploatacji środków transportu oraz przedstawiono ważniejsze problemy wymagające rozwiązania. Dokonano analizy metod optymalizacji, które pozwolą zwiększyć efektywność procesów transportowych. Przeanalizowano pr[...]
EN In the article the problem of optimization of the exploitation processes in transportation companies is presented. It analyzes the processes of operation modes and shows the important problems to be solved. The result of this analysis is division the exploitation process to particular processes, tha[...]
6
75%
Archives of Transport
PL W systemach eksploatacji środków transportu, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przydzielonych zadań przewozowych, konieczne jest utrzymywanie wymaganej liczby pojazdów w stanie zdatności zadaniowej. Uzyskiwane jest to w wyniku realizacji procesów obsługowo-naprawczych na stanowiskach podsyst[...]
EN In the systems of the exploitation of means of transport in order to assure correct carrying out of the assigned transport tasks, it is necessary to maintain the required number of vehicles in the state of task availability. It is obtained as a result of carrying out of service and repair processes [...]
7
75%
Archives of Transport
PL Przedmiotem artykułu jest metodyka doskonalenia jakości eksploatacyjnej wielkogabarytowych szynowych środków transportowych, których reprezentantem są suwnice pomostowe. Scharakteryzowano przedmiot badań oraz sformułowano wskaźniki jakości eksploatacyjnej urządzenia. Następnie przedstawiono opracowa[...]
EN The paper is focusing on a methodology, that will help improve quality exploitation of the family of large dimensional rail transport devices, witch is representative of overhend cranes. The object of the investigation has been characterised and the device quality indicators have been formulated. Ne[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 380--383, CD
PL W pracy pokazano zastosowanie teorii odnowy do wyznaczania optymalnego czasu eksploatacji środków transportu. Rozwiązanie tego typu oparto na programowaniu dynamicznym. Przedstawiono przykład obliczeń dla samochodu marki MAN TGS 18.400.
EN The use of the regeneration theory to determine the optimal operating time of means of transport is shown in the paper. The solution of this problem is based on dynamic programming. An example of calculations for MAN TGS 18.400.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last