Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekranowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 2 165-167
PL W artykule przedstawiono analizy akustyczne hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska, spowodowanego tymczasową lokalizacją małej pętli autobusów miejskich. Wykonana analiza stanowi materiał umożliwiający wybór rozwiązania pozwalającego ograniczyć poziomy imisji hałasu dla wielorodzinnego bud[...]
EN The paper presents acoustic analyses of the traffic noise emitted in the environment, caused by temporary location of a small bus loop. The whole process of the bus terminal activity was thoroughly analysed, considering especially the intensity of vehicle traffic, the structural type of vehicles (in[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 26-28
EN The creating active textile shield against electromagnetic radiation is the aim of work. Shield this in mould of fabric has included in one's the structure of the multicomponent leading threads which create performing winding system in which is absorbed the energy of the harmful electromagnetic radi[...]
3
100%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 217--224
PL Rozwój technik pomiarowych pola magnetycznego za pomocą superczułych sensorów wymaga stosowania technik ekranowania medycznego by zminimalizować wpływ zewnętrznych pól magnetycznych. Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych pozwala na uzyskanie próżni magnetycznej dla stałego i niskoczęsto[...]
4
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 143--157
PL Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metody analizy indukcyjnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na układ rurociągów, w którym występuje zjawisko ekranowania. Przedstawiony jest model analityczny dwóch nieskończenie długich rurociągów podziemnych, sprzężonych indukcyjnie oraz konduk[...]
EN The paper presents methods of analysis of inductive interference of power line on system of two pipelines with screening effects taken into account. The analytical method enables one to calculate potentials excited along two infinitely long underground pipelines inductively and conductively coupled.[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 245--248
PL Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej i zabezpieczenia urządzeń przed wpływem oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych oraz emisji pola elektromagnetycznego przez urządzenia elektroniczne do środowiska zewnętrznego. Jego celem jest przedstawienie problemów dotycząc[...]
EN This article applies to electromagnetic compatibility problems and protect them against the influence of external effects of electromagnetic field and emission of electromagnetic field of electronic devices to the outside environment. Its purpose is to present problems for the selection of materials[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwoś[...]
EN In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz.
7
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The kinetics of phase transformations has been studied within the framework of the Kolmogorov- Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) theory. This theory accurately describes only the parallel growth of anisotropic products with identical convex shape. The identical growth velocity distribution at an interface [...]
8
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono zagadnienie badania skuteczności ekranowania urządzeń. Dokonano przeglądu norm i dokumentów normatywnych, dotyczących dopuszczalnych poziomów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych oraz metodykę ich pomiaru. Opisano wymagania na tłumienność struktur ekranujących (N[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Analizujemy wpływ zewnętrznych prądów niezrównoważenia na bezstykowe czujniki prądowe w szczególności na matryce gradientowe czujników i układy poziomowania prądu. Najlepsze tłumienie prądów bliskich można osiągnąć poprzez użycie jarzma magnetycznego, w którym zoptymalizowano ekranowanie. Układy poz[...]
EN We analyze the influence of external "unclamped" currents on contactless current sensors, especially the gradient sensor arrays and the current clamps. Best suppression of close currents can be achieved by using magnetic yoke with optimized shielding. DC/AC fluxgate current clamps of our design have[...]
10
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W badaniach kinetyki procesów kontrolowanych zarodkowaniem i wzrostem skutecznie wykorzystuje się statystyczną teorię krystalizacji, podwaliny której zostały założone przez Kołmogorova, Jonhsona, Mehla i Avramiego (teoria KJMA). Powyższa teoria opisuje badane zjawiska precyzyjnie w przypadku, gdy ws[...]
EN The framework of the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami (KJMA) theory is applied usually for the study of transition kinetics when the processes are ruled by nucleation and growth. This theory accurately describes only the transitions with the identical convex shape of new nuclei with the identical grow[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono analityczną i numeryczną analizę zjawisk występujących podczas procesu demagnetyzacji obiektów ferromagnetycznych. Efektywność ekranowania pola elektromagnetycznego ekranów magnetycznych zależy od grubości ekranu, przewodności elektrycznej, względnej przenikalności magnetycznej[...]
EN Results of the analytical and numerical analysis of the degaussing process phenomena of ferromagnetic objects were presented in this paper. The screening effectiveness of the electromagnetic field of magnetic screens in most cases depends on thickness, conductivity [sigma], magnetic permeability [my[...]
12
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono najczęściej spotykane problemy związane z ekranowaniem i wyrównywaniem potencjałów w pomieszczeniach z nowoczesną aparaturą cyfrową.
EN The paper presents most frequently occurring problems connected with shielding and equipotential bonding in rooms with modern digital equipment.
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Radio absorbujące materiały często stosowane jako efektywny środek do zmniejszenia przekroju skutecznego celu radiolokacyjnego obiektów metalowych. Wielowarstwowe struktury do elektromagnetycznego ekranowania są opracowane na podstawie dielektrycznych proszkowych złożonych materiałów. Zmniejszenie p[...]
EN Radio absorbing materials are often applied as effective means to reduce RCS of metallic objects. A multilayered electromagnetic shielding structure is developed based on dielectric powder-containing composite material layers interleaved with radiotransparent substrates thus forming EM waves scatter[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 131-138
PL Niniejsza praca dotyczy analizy skuteczności ekranowania w zależności od materiału, z jakiego ekran jest wykonany oraz jego konfiguracji. Obliczenia wykonano dla nagrzewnicy indukcyjnej 50 Hz oraz ekranów jedno- i dwuwarstwowych. Na podstawie ich skuteczności dokonano oceny przydatności stosowania e[...]
EN The issue of limiting negative influence of effect of electromagnetic fields from induction heating devices using electromagnetic shields has been presented in the paper. The effectiveness of shielding for fields of power-line frequencie has been examined considering the multilaver systems. The rese[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pierścienia wykonanego z ceramiki nadprzewodzącej YBaCuO umieszczonego w zewnętrznym przemiennym polu magnetycznym. Badania przeprowadzono dla różnej amplitudy i różnej częstotliwości zmian pola. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ częstotliwości na [...]
EN The results of research of magnetic properties of the superconducting ring prepared of YBaCuO have been presented in this paper. The research were carried out for different amplitude and frequency of intensity of the magnetic field. The carried out research allowed to evaluate the influence of frequ[...]
16
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN In order to include the effects of electron correlation in ab initio molecu- lar orbital calculations it is necessary to go beyond the single determinant Hartree-Fock (HF) level of theory. In the present investigation the influences of both dynamic and nondynamic correlation effects on the optimised[...]
17
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2014 R. 52, nr 1 43--50
PL W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych dotyczących indukowania się pasożytniczych napięć w sygnale użytecznym cewki Rogowskiego ekranowanej dodatkowo ekranem aluminiowym. Między innymi omówiono elementy składowe przetwornika z cewką Rogowskiego oraz pomiary napięć pasożytniczych. Ponadto z[...]
EN The article features the results of research concerning induction of parasitic voltages in the useful signal of a Rogowski coil which is screened by an extra aluminium screen. The elements of a converter with the Rogowski coil were presented, along with the measurements of parasitic voltages. Additi[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 7 239--242
PL Artykuł dotyczy problemów kompatybilności elektromagnetycznej platform mobilnych dla pojazdów wojskowych. Emisje pochodzące z różnego typu silników spalinowych mają duży wpływ na pracę pozostałych elementów elektronicznych montowanych na tych pojazdach. W artykule zaprezentowana została metodologia [...]
EN This article refers to EMC problems of electromagnetic compatibility of mobile platforms for military vehicles. Emissions from different types of combustion engines have a big impact on the work of other electronic components mounted on these vehicles. This article presents a methodology of measurin[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł wyjaśnia potrzebę konstrukcji komory ekranującej mającej zastosowanie w stanowisku do pomiaru szumów fazowych generatorów mikrofalowych. Zadaniem powyższej komory jest zapewnienie niezmiennych warunków pomiarowych oraz eliminacja szumów pochodzenia zewnętrznego. W dalszej części zostały prze[...]
EN This article presents the necessity of the construction of the proper housing which is used in the phase noise measurements of microwave oscillators in order to obtain stable measurement conditions as well as elimination of external spurious signals. In the latter part we present methods followed by[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 51 93--96
PL Jednym ze skutków działania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych jest wytwarzanie pól elektromagnetycznych wokół swoich konstrukcji. Pola te mogą negatywnie wpływać na organizmy żywe oraz zakłócać funkcjonowanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pobliżu.[...]
EN This paper presents measurement of shielding effectiveness for 50Hz electric and magnetic field while using different materials (ferromagnetic/diamagnetic), that varies between structure (net/solid sheet; open/close shields), intensity of EM field (phenomenon of saturation to magnetic materials) and[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last