Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  effects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN Introduction. The objective of the paper was to present the results of an analysis of road accidents in professional drivers in Poland, from the point of view of their age, tenure, accident causes and effects in relation to the time of the accidents they were involved in. Method. Data were obtained [...]
2
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
3
72%
LogForum
2012 Vol. 8, no. 3 201--216
PL Wstęp: Coraz częściej logistyka jest postrzegana jako potencjał zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Zasoby logistyczne, zdolności a w szczególności kompetencje to potencjały o kluczowym znaczeniu. Metody: Praca wskazuje na wykorzystanie możliwości potencjału logistyki w osiągnięciu zami[...]
EN Background: Logistics is more and more often perceived as an integrated potential of changes in a business management system. Among the particular potentials, the key importance is assigned to logistics resources, capabilities, and particularly competences. Methods: The article points at exploitati[...]
4
72%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 1 183--188
PL Inwestycje budowlane są nierozerwanie związane z rozwojem gospodarczym każdego kraju. Rozbudowa miast i osiedli, budowa obiektów przemysłowych, handlowych, rekreacyjnych oraz sieci komunikacyjnej jest konieczna i wynika ze strategii rozwoju regionów. Aby ich realizacja była możliwa konieczne jest pr[...]
EN Construction investments are related to the economic development of each country. Expansion of towns and settlements, construction, industrial, commercial and recreational objects and the communication network is necessary and results from regional development strategies. For their implementation it[...]
5
72%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono problematykę przyczyn i skutków katastrof grawitacyjnych zapór wodnych oraz automatyczne konstrukcje systemów pomiarowo-kontrolnych do wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu pionowego zapory ciężkiej z telemetrycznym przekazem danych pomiarowych do dowolnie oddalonych[...]
EN Following a short introduction about causes and consequences of concrete dams disasters, the authors present their original designs of measuring and control systems for determining of deformation curve of vertical shaft wall inside the concrete dam together with telemetric transmission of data to re[...]
6
72%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 8-9 20--24
PL Beton jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w budownictwie. Musi on spełniać wymagania konstrukcyjne oraz wymagania trwałości, czyli mieć odpowiednie, wynikające z jego zastosowania, właściwości mechaniczne przez cały przewidziany okres eksploatacji konstrukcji w określonych warunkac[...]
EN The article presents types, classification, effects and scope of application of admixtures for concrete. The discussed admixtures encompass those which reduce the amount of water, including plasticizing ones (plasticizers); liquefying admixtures which significantly reduce the amount of water (superp[...]
7
72%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1188--1205, CD
PL Unia Europejska od 2015 roku musi stawić czoła nielegalnej migracji na Morzu Śródziemnym aby zapobiec masowemu napływowi imigrantów. Działania przez nią podejmowane w postaci operacji cywilnych i wojskowych przynoszą określone efekty. Autorka, biorąc pod uwagę dane statystyczne z połowy roku 2017 do[...]
EN The European Union from year 2015 must confront illegal migration at the Mediterranean Sea to prevent the mass influx of immigrants. The action taken, in the form of military and civilian operations, produces certain effects. The author, taking into account the statistical data from the middle of th[...]
8
72%
Przegląd Górniczy
PL Górnicza skala intensywności drgań GSIGZWKW-2012 jest empiryczno-pomiarową skalą makrosejsmiczną służącą do oceny i prognozy oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. na budynki, infrastrukturę techniczną i na l[...]
EN The intensity scale of mining seismic events GSIGZWKW-2012 constitutes an empirical-measurement macroseismic scale used for the assessment and forecasting the impact of shocks induced by excavation of coal deposits in collieries of Kompania Węglowa S.A. on buildings, technical infrastructure and peo[...]
9
58%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 1 35--47
Last years the number of devices emitting the electromagnetic energy grows up. Except well-known sources of emission, as for example the cellular telephones, radiotelephones or the television transmitters, arise the new sources, as for example wireless data communication systems. It can be applied v[...]
PL Wzrasta liczba urządzeń emitujących energię elektromagnetyczną. Obok znanych już źródeł emisji, jak np. telefony komórkowe, radiotelefony lub nadajniki telewizyjne, powstają źródła nowe, np. bezprzewodowe systemy łączności teleinformatycznej. Łączność tego rodzaju jest stosowana coraz częściej w sie[...]
10
58%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2017 R. 25, nr 1 67--77
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej posiadania i wykorzystania ciągników rolniczych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano liczbowe wyposażenie w ciągniki oraz ich wartość odtworzeniową i amortyzację, a także ich roczne wykorzystanie i st[...]
EN Results of a comparative analysis of equipment with agricultural tractors and their utilization on 12 model family farms (area from 8 to 150 ha AL) have been presented in the study. The stock of tractors and their reconstruction value and depreciation as well as annual use and its structure have bee[...]
11
58%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2016 R. 24, nr 4 19--27
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano wyposażenie techniczne gospodarstw, nakłady pracy i siły napędowej, oszacowaną amortyzację i inne koszty związane [...]
EN Results of a comparative analysis of 12 model family farms (area from 8 to 150 ha·AL) equipment with technical means and their utilization have been presented in the study. Stock of technical means, own labor and mechanical power inputs as well as estimated depreciation and other farm machinery oper[...]
12
58%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 5 42-43
PL Aż 14 z 16 województw w naszym kraju ucierpiało wskutek ostatniej powodzi, która przeszła przez Polskę w maju i czerwcu 2010 r. Nie ominęła również niektórych naszych budów.
13
58%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 90--95
PL Pierwsza część artykułu – Konstrukcje sprężone. Materiały i wykonanie prac – została opublikowana w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [2014, nr 5 (56), s. 58–63]. Poza obszernie zreferowanymi i bogato zilustrowanymi zagadnieniami tytułowymi opisano w nim m.in. koncepcję i [...]
EN The first part of the article "Prestressed structures. Materials and work" was published in the previous issue of NBI [2014, 5 [56], pp. 58-63]. In addition to extensively described and well-illustrated prestressing issues, it also described the concept and history of prestressing, that is intention[...]
14
58%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 1 29
15
51%
Pojazdy Szynowe
2015 Nr 4 1--10
PL W artykule przedstawiono istotę działania układu hamulcowego oraz omówiono diagnostykę układów hamulcowych stosowanych w pojazdach szynowych i pojazdach samochodowych. Przeprowadzono analizę wypadków kolejowych i drogowych oraz zaprezentowano strukturę przyczyn ich powstawania z ukierunkowaniem na u[...]
EN The article presents the principle of operation of a braking system and discusses the diagnosis of brake systems used in rail and motor vehicles. An analysis of rail and road accidents was performed, and the structure of their causes was presented with a focus on the braking system. The consequences[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2018 nr 1-2 147--190
PL Artykuł podejmuje kluczowe problemy metodyki badań efektywności operacji humanitarnych. Treść artykułu obejmuje zagadnienia: selektywnego doboru operacji jako przedmiotu badań; konceptualizacji i operacjonalizacji stosowanych rozwiązań w badaniach efektywności; teoretycznych założeń, ograniczeń i [...]
EN The article addresses the key problems of research methodology on the effectiveness of humanitarian operations. The content of the article includes the issues of: selective selection of operations as the subject of research; conceptualization and operationalization of applied solutions in efficiency[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last