Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 821
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 66-69
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Tradycyjnym miejscem letniego wypoczynku Polaków są plaże Półwyspu Helskiego. Niestety dojazd z Trójmiasta do nich w sezonie letnim wydłuża się nawet do 4 godz. samochodem. Dlatego w 2006 r. władze samorządowe doprowadziły do uruchomienia tzw. "tramwaju wodnego". Tramwaje wodne funkcjonowały w ramac[...]
EN The traditional place of Polish summer holiday are beaches in the Hel Peninsula. Unfortunately travel to Hel Peninsula by road transport during summer holiday costs up to 4 hours. This is why the local government realized the new conception, named "water tram" in summer 2006. It's a pity, but it was[...]
3
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 1 129-140
PL Wychodząc z wcześniej przeprowadzonej analizy struktury bilansu cieplnego oraz struktury strat ciepła przez przegrody budowlane wybranej chlewni przedstawiono propozycje zmian, mające na celu poprawę warunków środowiskowych. Rozważono możliwości dokonania zmian budowlanych, technologicznych oraz zas[...]
EN On an example of small piggery building localized in Lublin province the effectiveness of different ways of improving environmental conditions were analysed. It was found that increasing the livestock density at simultaneous improving heat insolution properties up to the level provided by designing [...]
4
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 4 60-63
PL Kruszywa naturalne żwirowe oraz skały zwięzłe przerabiane na kruszywa naturalne łamane często zawierają znaczne ilości zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. Zanieczyszczenia te muszą być usunięte w procesie produkcji, gdyż mają niekorzystny wpływ na jakość wyrobów, a ponadto utrudniają procesy kruszeni[...]
5
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W niniejszej pracy pokazano efektywność regeneratora o nieruchomym wypełnieniu wyznaczaną na podstawie modelu teoretycznego z efektywnością określoną na podstawie pomiarów parametrów eksploatacyjnych regeneratorów pra- cujących w Hucie Szkła Biaglass w Białymstoku. Zakres pracy obejmuje charakterys[...]
EN In the present study showing the effectiveness of the regenerator with a stationary filling are based on a theoretical model of efficiency, determined on the basis of measurements of operating parameters of regenerators working in Biaglass glassworks in Białystok. The scope of work includes filling [...]
6
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 259-265
PL W pracy przedstawiono dwie metody poprawy efektywności algorytmu opartego na metodzie podziału i ograniczeń. Pierwsza proponuje wprowadzenie w algorytmie B&B inteligentnej procedury decyzyjnej. Jej zadaniem było by decydowanie o wyborze kierunku poszukiwań w drzewie podproblemów. Druga polega na stw[...]
EN This paper presents the method of acceleration computing for the branch-and-bound algorithm. Elements of self-learning are introduced to the algorithms. The main concept of the intelligent search is the determination of the search direction as a result of conclusions obtained from the earlier search[...]
7
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z wdrożeniem systemu zrównoważonego transportu za pomocą programu CiViTAS. Przedstawiono w nim rodzaj i zakres zadań mających na celu uzyskanie wyników w postaci bardziej efektywnego wykorzystania transportu miejskiego, zmniejszenie emisji spalin oraz b[...]
EN The problems with the implementation of sustainable transport system were presented in the article. Type, extension and basic results of the measures implementation were illustrated by chosen graphs as results of decrease exhaust gases emissions and healthier mode of live the citizens of Szczecinek.[...]
8
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 1 35-39
PL W artykule przedstawiono ocenę efektywności modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 w wariancie 6Dg. Ocenę efektywności w porównaniu do niezmodernizowanej lokomotywy dokonano w oparciu o analizę kosztu cyklu trwałości (analizę LCC).
EN The paper presents effectiveness evaluation of modernization of the diesel locomotive SM42 series in 6Dg version. Eflectiveness evaluation based on the Life Cycle Cost Analysis (LCC analysis) was carried out in comparison to the no modernized locomotive.
9
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia zadania związanego z rozwojem transportu publicznego przez wprowadzenie ekologicznych minibusów przez lokalnego przewoźnika publicznego w ramach realizacji zadania w programie CiViTASRENAISSANCE. Przedstawiono w nim rodzaj i zakres działań mających na [...]
EN The problems with the development of public transport by ecological minibus implementation were presented in the article. Type, extension and basic results of the measures implementation were illustrated by chosen graphs as results of decrease exhaust gases emissions. As well the results of the base[...]
10
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia zadania związanego z wprowadzeniem transportu wodnego na jeziorze Trzesiecko za pomocą programu CiViTAS. Przedstawiono w nim rodzaj i zakres działań mających na celu uzyskanie bardziej efektywnego wykorzystania transportu wodnego. Praca przedstawia wyn[...]
EN The problems with the development of inland water transport system were presented in the article. Type, extension and basic results of the measures implementation were illustrated by chosen graphs. As well the results of the baseline research for chosen measures in the article were presented. By the[...]
11
80%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 1 (46) 43-49
PL Oczyszczalnia ścieków ma chronić wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem. Układ technologiczny oczyszczalni ma zapewnić suwanie zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych: azotu i fosforu. Problemy oczyszczania małych ilości ścieków przedstawiono na przykładzie oczyszczalni gminnej.
EN The sewage treatment plant has to protect surface waters before the pollutions. The technological course of the sewage treatment plant has to remove an effacement of organic pollutions and nitrogen and the phosphorus. Connected problems with the cleaning of small quantities of sewage one represented[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The efficient ventilation of calorific intensity rooms with equipment on different levels is zonal ventilation. The parameters of air in calorific intensity rooms in constrained conditions depend not only on convective plumes but also on a kind and parameters of inlet air jets. If inlet jets fade be[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In this article the analysis of existing types of ventilating umbrellas and results of experimental researches of ventilating umbrella with airlimiter and cylindrical board are presented. Ventilating umbrella sucking zone increasing at airlimiter presence is marked.
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN In paper the merits and demerits of drop sewer manhole with the helical coil pipe are analysed. The new fulfilment of the helical coil pipe for intensive reduction of flow velocity of a waste liquid is offered.
15
80%
Problemy Jakości
EN The effectiveness ofthe organization is a measure of effidency and innovation. According to P. Drucker effectiveness is a key element of development of an indwidual and the organization. It serves the purpose of self-realization and mastering skills of the modern society to survive. It is also regar[...]
16
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2009 Nr 2 12-22
PL Autor artykułu podjął próbę oceny obecnej efektywności wykorzystania energii elektrycznej w odniesieniu do PKB w Polsce w porównaniu z krajami starej Unii Europejskiej (UE-15) oraz wskazania elementów mających kluczowe znaczenie dla większej poprawy wykorzystania energii elektrycznej w Polsce. W tym[...]
EN The article describes challenges facing energy policy of Poland and possible methods of improving energy efficiency till 2030. The current energy efficiency in Poland with relation to GNP is compared to similar indices in EU-15 countries (based on official Eurostat and GUS statistics) and key factor[...]
17
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN This paper presents experimental analysis of various adsorbent and adsórbate pairs for refrigeration systems. The most proper adsorption theory for analyzed working pairs is presented. This article shows adsorption isotherms for activated carbon, silica gel and zeolite with methanol. Correlations re[...]
18
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia możliwości adaptacji modelu SCOR do oceny efektywności łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego na przykładzie projektowanego wariantu łańcucha dostaw Polska - Katar. Na podstawie fundamentalnych pojęć efektywności, artykuł wskazuje obszary badania efektywności dla łańcucha dost[...]
EN The article presents possibilities of adapting the SCOR Model to the effectiveness evaluation of Liquefied Natural Gas supply chain, on the example of the planned Poland-Qatar supply chain. On the basis of on fundamental definitions of effectiveness, the paper points to the effectiveness research ar[...]
19
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W niniejszym referacie określono, jakie efekty można uzyskać dzięki racjonalnemu wydzieleniu pasów autobusowych zlokalizowanych przy krawężnikach. Porównano podstawowe parametry czasu przejazdu odcinków międzyprzystankowych bez pasów autobusowych i z pasami - na tej podstawie ukazano korzyści płynąc[...]
EN In this paper the effects of rational curb bus lanes separating were defined. There is a comparison of average section running time and its randomness for sections with and without bus lanes. On this basis, the advantages of clear solutions with bus lanes separating were shown.
20
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Ludzkie działanie uzależnione od poziomu motywacji, którą w przedsiębiorstwach pobudza się przy pomocy systemów motywacyjnych. Dobrze skonstruowany system motywacyjny dla zarządu spółki akcyjnej powinien wspierać strategię firmy i wiązać wynagrodzeniami kierownictwa z wynikami ekonomicznymi firmy. W[...]
EN Human action is depend on the motivation level, which is prompted by the use of motivation system. A well organized motivation system for the board of a public company should support the strategy of the company and relate the compensation of the management with the economic results of the company. T[...]
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last