Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zostały zaprezentowane rozważania metodyczne dotyczące efektywności funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności komunikacji miejskiej oraz kryteriów jej oceny.
2
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Celem referatu jest przedstawienie wpływu inteligentnych systemów transportowych na rozwój transportu. W pierwszej części opracowania zostanie krótko wyjaśnione pojęcie "Inteligentne Systemy Transportowe" oraz przedstawione zostaną rodzaje tych systemów i zakres ich zastosowania. Następnie omówione [...]
EN The main objective of this paper is presentation of benefits from implementation of Intelligent Transport Systems (ITS). In the first part the idea of "intelligent transport systems" will be explained briefly. Specific solutions and their influence on improvement in transport's efficiency will be di[...]
3
70%
Logistyka
PL Artykuł charakteryzuje rozwijający się rynek elektrowni wiatrowych w Polsce. Na tym tle pokazano uwarunkowania techniczne i organizacyjne transportu nienormatywnego turbin wiatrowych. Autorzy przeanalizowali istniejące przewozy i wskazano możliwości usprawnienia tych przewozów. W szczególności, poka[...]
EN Article describes the growing market for wind power energy in Poland. The technical and organizational considerations of abnormal transport of wind turbines were shown. The authors analysed the existing transport operations and indicated ways to improve them. In particular, the non-standard methodol[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 255--265
PL Europejska polityka transportowa oparta została na paradygmacie zrównoważonego transportu. W szczególności silne jest przekonanie o możliwości utrzymania wzrostu mobilności przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu transportu – głównie poprzez zmiany w strukturze podziału zadań przewozowych. Służyć tem[...]
EN European transport policy is based on the paradigm of sustainable transport. It is believed that it could increase mobility while reducing the growth of transport – mainly through the changes in the modal split. It is to be done through the regulatory actions leading to the changes in transport pref[...]
5
61%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W referacie przedstawiono problemy doboru środka transportu do realizacji zadań przewozowych. Zaprezentowano metodykę oceny efektywności pojazdów wojskowych w procesie dowozu środków bojowych. Ocenie poddano dwa nowe perspektywiczne pojazdy wojskowe i jeden pozostajacy na wyposażeniu SZRP od kilkuna[...]
EN In the paper problems of the selection of transport mean have been showed. Estimation method of military vehicle effectiveness in ammunition delivery has been presented. Three military vehicles are estimated (two of new type - one equipped with Load Handling System, second the cargo, and one the old[...]
6
61%
Logistyka
2016 nr 1 363--375, CD1
PL W artykule przedstawiono podstawowe statystyki dotyczące polskiego transportu na tle innych krajów Unii Europejskiej. Dokonano analizy wskaźników ekonomicznych i pracy przewozowej. Sformułowano zasadnicze wnioski dotyczące branży transportowej w Polsce. Polska branża transportowa jest wiodącą wśród [...]
EN The article presents basic statistics about Polish transport against to other European Union countries. Done the economic analysis and transport work. Formulated fundamental proposals for the transport sector in Poland. Polish transport sector is one the leading European countries. The main drawback[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 3 5542--5548
PL Poprawa efektywności funkcjonowania transportu miejskiego może zwiększyć atrakcyjność jego korzystania przez mieszkańców miasta. Zrozumienie wskaźników niezawodności jest konieczne, aby posiąść nową wiedzę i informacje, które poprawią usługi transportowe w danym mieście. Na świecie przeprowadzanych [...]
EN Improving the reliability of bus service has the prospective to enhance the attractiveness of public transit to city inhabitants. An understanding of reliability parameters is necessary to develop strategies that help transit agencies provide better services in current city. Many studies all over th[...]
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 754--759
PL W artykule omówiono zagadnienie wpływu dostępności transportowej na możliwość partycypacji w aktywnościach, ubóstwo i zagrożenie związanym z transportem wykluczeniem społecznym. Dokonano przeglądu badań prowadzonych na świecie w tym zakresie, a także oceny dostępności źródeł pozwalających na oszacow[...]
EN The paper presents links between transport accessibility and participation in activities, poverty and transport related social exclusion. First, the literature review of research conducted in various countries is presented. Then available statistical and transport data, which may be relevant in asse[...]
9
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Jednym z istotniejszych zadań, jakie stawia sobie Unia Europejska, jest zwiększenie efektywności transportu kolejowego.
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 203--211
PL Właściwy poziom rozwoju infrastruktury transportowej w miastach jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania transportu, który warunkuje efektywną obsługę przewozową mieszkańców, wpływając na szeroko rozumianą jakość życia. W miastach stosuje się wiele narzędzi służących poprawie wykorzystania inf[...]
EN The proper level of development of transport infrastructure in cities is essential for the proper functioning of transport, which determines the efficient transport service of the inhabitants, influencing the widely understood quality of life. Cities use a number of tools to improve the use of infra[...]
11
61%
Logistyka
2015 nr 2 712--719, CD1
PL W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu m[...]
EN During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. However, a very[...]
12
61%
Management Systems in Production Engineering
2017 nr 1 (25) 9--15
PL Artykuł prezentuje metodę oceny efektywności portowych terminali kontenerowych. Badania przeprowadzono dla dziewięciu terminali europejskich, które stosują odmienne technologie przeładunkowo-składowe. Terminale zostały podzielone ze względu na poziom automatyzacji procesów transportowych. W b[...]
EN The article presents a method for evaluating the efficiency of port container terminals. The research was conducted for nine European terminals which use different handling technologies. The terminals have been divided due to the level of automation of transport processes. In the efficiency research[...]
13
61%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 2 (34) 197--207
PL Celem artykułu jest przedstawienie metody porównania regionów geograficznych pod względem efektywności ich systemów transportowych. Metoda ta jest alternatywą dla tradycyjnych analiz statystycznych, czyli porównania parametrów opisujących potencjał transportowy i działalność transportową regionów. W[...]
EN The paper presents a method of comparison of geographical regions in terms of their transport system efficiency. The method is an alternative to traditional statistical analyses which compare parameters describing the transport capacity and transport performance. It utilizes the opportunities presen[...]
14
61%
LogForum
PL Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy[...]
EN Background: During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Analysis of supply chain efficiency is one of the fundamental elements of controlling analysis. Transport pr[...]
15
61%
Transport Problems
EN Intercity transportation load is described in the article. Reasons for development of additional loads in transportation are researched. Possible solutions for elimination of existing problem are discussed and a general model of City Transport Infrastructure (CTI) is proposed.
16
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 131--141
PL We współczesnej gospodarce transport stanowi bardzo ważny obszar aktywności (np. jako rynek pracy, generator PKB), a także nośnik rozwojowy dla innych dziedzin gospodarowania (m.in. przemysłu, rolnictwa). Z tego względu dążenie do wzrostu efektywności jego działania jest kluczowym elementem dla wzro[...]
EN Transport constitutes one of the main area of contemporary economy, so efficient operation of transport is the basic element of the future development of economy and society. Similarly, transport could be regarded as a market. This market, unfortunately is not self-regulated. For that reason, the cr[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 97--100
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Omówiono proces załadunku i transportu drewna. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów z hydraulicznym dźwigiem samochodowym realizujących załadunek w różnych obszarach firmy.
EN The article presents a plan to improve the course of routes of a truck with hydraulic crane. The process of loading and transporting wood is covered. The routes of truck with a hydraulic crane that perform loading in various areas of the company are presented.
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 101--104
PL W artykule przedstawiono projekt usprawnienia przebiegu tras przewozu drewna przez samochody ciężarowe na terenie województw północno-zachodniej Polski. Scharakteryzowano sposoby składowania drewna w lesie. Zaprezentowano trasy przejazdu samochodów przewożących drewno z lasu do magazynu oraz zapropo[...]
EN The article presents a plan to improve the routes of transporting wood by trucks in the north-western Polish voivodships. Methods of storing wood in the forest have been characterized. The routes of transport of wood-carying trucks from the forest to the warehouse were changed which directly improve[...]
19
61%
Logistyka
2014 nr 6 10243--10251
PL Obecnie w obszarze dystrybucji ładunków kładzie się duży nacisk na opracowywanie nowych rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu transportu na otoczenie przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności transportu oraz poprawy jego jakości. Cel taki powoduje konieczność podejmowania dział[...]
EN Currently in the field of freight distribution is a placed strong focus on development of new solutions to reduce the negative impact of transport on the environment and at the same time increasing transport efficiency and improve its quality. Purpose of this makes it necessary to take action in dif[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 375--382
PL W artykule została omówiona tematyka związana z szeregiem aspektów dotyczących zastosowania naziemnych autonomicznych pojazdów transportu technologicznego. Uwaga autorów w głównej mierze została zwrócona w kierunku zagadnień związanych z lokalizacją środka transportu technologicznego w przestrzeni r[...]
EN The article discusses a number of aspects related to the application of surface autonomous technological transport vehicles. The attention of the authors is mainly focused on issues related to the location of the technological means of transport in the working space, planning the traffic trajectory [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last