Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 4 53-55
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 25--29
PL Na efekty formowania nitek fantazyjnych w jednym procesie produkcyjnym można wpływać poprzez dobór wybranych parametrów tego procesu takich jak prędkość produkcyjna przędzy fantazyjnej, prędkość dostarczania przędzy z efektami fantazyjnymi i prędkość wydrążonego wrzeciona. Obiektem badań była przędz[...]
EN The effects of fancy yarn formation in one process can be controlled by the choice of the main factors connected to this process, like the speed of fancy yarn production, the speed of supply of the effect component, and the speed of the hollow spindles. The object of this study was fancy yarn of com[...]
3
63%
LogForum
2012 Vol. 8, no. 3 201--216
PL Wstęp: Coraz częściej logistyka jest postrzegana jako potencjał zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Zasoby logistyczne, zdolności a w szczególności kompetencje to potencjały o kluczowym znaczeniu. Metody: Praca wskazuje na wykorzystanie możliwości potencjału logistyki w osiągnięciu zami[...]
EN Background: Logistics is more and more often perceived as an integrated potential of changes in a business management system. Among the particular potentials, the key importance is assigned to logistics resources, capabilities, and particularly competences. Methods: The article points at exploitati[...]
4
63%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 1188--1205, CD
PL Unia Europejska od 2015 roku musi stawić czoła nielegalnej migracji na Morzu Śródziemnym aby zapobiec masowemu napływowi imigrantów. Działania przez nią podejmowane w postaci operacji cywilnych i wojskowych przynoszą określone efekty. Autorka, biorąc pod uwagę dane statystyczne z połowy roku 2017 do[...]
EN The European Union from year 2015 must confront illegal migration at the Mediterranean Sea to prevent the mass influx of immigrants. The action taken, in the form of military and civilian operations, produces certain effects. The author, taking into account the statistical data from the middle of th[...]
5
63%
Instal
2019 nr 11 39--44
PL Przedstawione wyniki badań wody basenowej dla różnych metod jej oczyszczania wykazują, że zastosowanie wspomagania tradycyjnych sposobów procesami ozonowania i naświetlania w reaktorach UV lub połączenie tych procesów w jednym urządzeniu pozwala na utrzymanie jakości wody zgodnej z obowiązującymi wy[...]
EN The results of pool water testing for various treatment methods show that the use of traction treatment support methods for ozonation or irradiation processes in UV reactors or a combination of these processes in one device allow maintaining water quality in accordance with the applicable RMZ dated [...]
6
51%
Przemysł Spożywczy
PL Podano podstawowe informacje nt. skrobi natywnych i modyfikowanych chemicznie i fizycznie, ich właściwości, rodzajów modyfikacji i ich efektu. Omówiono zasadnicze cechy i zalety każdej modyfikacji i ich zastosowanie. Szerzej omówiono dwie aplikacje skrobi modyfikowanych National Starch - we wsadach [...]
EN Basic information about native and chemically or physically modified starches is given. Their properties and the effects of modification are presented. The way and advantages of each modification as well as application of the modified product is described. Application of modified starches produced b[...]
7
51%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2016 R. 24, nr 4 19--27
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 12 modelowych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR. Porównywano wyposażenie techniczne gospodarstw, nakłady pracy i siły napędowej, oszacowaną amortyzację i inne koszty związane [...]
EN Results of a comparative analysis of 12 model family farms (area from 8 to 150 ha·AL) equipment with technical means and their utilization have been presented in the study. Stock of technical means, own labor and mechanical power inputs as well as estimated depreciation and other farm machinery oper[...]
8
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2014 Nr 6 90--95
PL Pierwsza część artykułu – Konstrukcje sprężone. Materiały i wykonanie prac – została opublikowana w poprzednim numerze „Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego” [2014, nr 5 (56), s. 58–63]. Poza obszernie zreferowanymi i bogato zilustrowanymi zagadnieniami tytułowymi opisano w nim m.in. koncepcję i [...]
EN The first part of the article "Prestressed structures. Materials and work" was published in the previous issue of NBI [2014, 5 [56], pp. 58-63]. In addition to extensively described and well-illustrated prestressing issues, it also described the concept and history of prestressing, that is intention[...]
9
45%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2018 nr 1-2 147--190
PL Artykuł podejmuje kluczowe problemy metodyki badań efektywności operacji humanitarnych. Treść artykułu obejmuje zagadnienia: selektywnego doboru operacji jako przedmiotu badań; konceptualizacji i operacjonalizacji stosowanych rozwiązań w badaniach efektywności; teoretycznych założeń, ograniczeń i [...]
EN The article addresses the key problems of research methodology on the effectiveness of humanitarian operations. The content of the article includes the issues of: selective selection of operations as the subject of research; conceptualization and operationalization of applied solutions in efficiency[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last