Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekty kształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 86-92
EN The idea of opportunity of knowledge acquisition at several different academic centers has led to the concept of a European Higher Education Area (EOSW), where will oblige the common principles of organization of higher education. Assuming that this idea is feasible when there are tools for comparin[...]
2
100%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2015 Vol. 27 17--27
PL Zadania domowe odgrywaj ą niezwykle istotną rolę w procesie dydaktycznym, umożliwiając zrozumienie i ugruntowanie wykładanego materiału. Jenocześnie, dostarczają informacji wykładowcom, w jakim stopniu materiał przedstawiany na wykładach jest przyswajany przez studentów. W przypadku nauczania za pom[...]
EN Homework as a didactic tool is highly useful for students because it makes them practice the acquired knowledge. Simultaneously, it provides the teachers a feedback how the students can understand discussed problems. In case a homework is processed and evaluated electronically, more data can be coll[...]
3
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 237-243
PL Dokonano próby diagnozy stanu wiedzy w zakresie ochrony własności intelektualnej wśród studentów dwóch kierunków studiów inżynierskich. Obowiązujące standardy kształcenia wprowadzają, w zasadzie na wszystkich kierunkach studiów, obowiązek uwzględnienia w programach nauczania treści z tego zakresu, n[...]
EN An attempt was made to diagnose the level of knowledge relating to the protection of intellectual property among students of two fields of engineering studies. The applicable education standards actually introduce in all fields of studies the obligation to include contents in this field in curricula[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 31 217--231
PL W artykule przedstawiono wyniki prac nad implementacją systemu do weryfikacji efektów kształcenia na rzecz Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Projektanci systemu dążyli do zbudowania „budżetowej” wersji oprogramowania, która umożliwi wydziałowi przejście etapu wdrożenia i[...]
EN This paper presents the results of work on the implementation of a system to verify the learning outcomes for the Department of Electronics and Computer Science Technical University of Koszalin. System designers sought to build a “budget” version of the software, which will allow the Department to p[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 31 233--247
PL W artykule przedstawiono wizję systemu informacyjnego, który ma za zadanie automatyzować procedury pomiaru modułowych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach / specjalnościach studiów w ramach wydziału / instytutu na technicznej uczelni wyższej. Wypracowana idea systemu bazuje na analizie o[...]
EN The article presents a vision of an information system that is designed to automate the measurement procedure of modular learning outcomes for the courses, specializations within the department / institute for technical college. The developed system is based on the idea of original analysis systems [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe AON
2014 nr 4(97) 210-220
PL W artykule przedstawione zostały kwestie dotyczące jakości oraz efektywności wykorzystywania narzędzi sfery technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu na odległość. Poszukiwana jest odpowiedź na pytania o to, czy istnieją sposoby skutecznej oceny procesów sfery kształcenia na odległość o[...]
EN The article presents the issues concerning the quality and effectiveness of the use of tools of information and communication technologies in distance learning. Seeking to answer questions about whether there are ways to effectively evaluate processes of distance education and issues of financial pe[...]
7
63%
Przegląd Geodezyjny
2016 R. 88, nr 3 10--13
PL W artykule opisano istotne zmiany prawne w branży geodezyjnej i w szkolnictwie wyższym, które wystąpiły w ostatnim 5-leciu. Geodezja została zdefiniowana przez prof. Zdzisława Adamczewskiego jako wielki system informacyjny państwa. Dla poprawy działania tego systemu Władysław Baka w ostatnich publik[...]
EN The article presents important changes in legal regulations referring to both geodesic branch and to the higher education in Poland within the last 5 years. Prof. Zdzisław Adamczewski defined geodesy as an enormous informational system of the state. To improve this system’s functioning Władysław Bak[...]
8
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1029-1038
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowan[...]
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of[...]
9
63%
Chemik
2015 Vol. 69, nr 9 547--556
PL Przedstawiono sytuację prawną, dane liczbowe i problemy kształcenia na kierunku Technologia chemiczna w polskich uczelniach. Zaprezentowano historię podstaw prawnych kształcenia oraz ich stan obecny. Zgromadzono dane statystyczne dotyczące absolwentów i studentów oraz przeanalizowano tok studiów. Pr[...]
EN Legal situation, data in figures and issues concerning education in the filed of Chemical Engineering at Polish universities. The history of legal basis of the education and its current status are presented. The statistics concerning the graduates and students are gathered and the course of study is[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 130 163--172
PL Celem opracowania jest zaprezentowanie autorskiego modelu, który w unikalny sposób akcentuje proces dydaktyczny na tle całokształtu procesów zarządzania uczelnią. Koncept prezentowanego modelu czerpie z metodyki projektowej ADDIE oraz wpisuje się w obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Transformac[...]
EN The aim of the study is to present an author's model, which uniquely emphasizes the didactic process in the context of the whole process of university management. The idea of the present model draws from the ADDIE design methodology and is in compliance with existing regulations in Poland. The trans[...]
11
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 3 527--533
EN The paper presents the method of assessment of learning outcomes acquirement by students. The analysis is based on the results of the final matriculation exam in mathematics. For crisp and both types of fuzzy relations, cut scores (passing scores) can be defined along with the method of preparing ra[...]
12
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 708-710
PL W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części pr[...]
EN Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/20[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last