Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekt TRIP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 121-123
PL Zastosowanie austenityzowania w obszarze międzykrytycznym (alfa+gamma) oraz powyżej temperatury Ac3 pozwoliło na uzyskanie zróżnicowanych struktur pod względem morfologii oraz zawartości austenitu szczątkowego (rys. 2). W próbie ściskania określono wpływ wielkości odkształcenia na zmianę zawartości [...]
EN The application of two kinds of austenitizing, intercritical (in the alpha+gamma range) or in the austenite range, resulted in different structures as regards their morphology and retained austenite content. Subsequently to the compression test the influence of the degree of deformation on retained [...]
2
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Celem badań przedstawionych w artykule było przeprowadzenie prób regulowanego chłodzenia walcówki na linii Stelmor dla uzyskania w jej strukturze austenitu szczątkowego, bezpośrednio decydującego o efekcie TRIP. Badania obejmowały analizę porównawczą walcówki chłodzonej według tradycyjnej technologi[...]
EN The realization of control cooling process steel wire rods on Stelmor line to the aim of obtaining retained austenite in the structure which directly decides about TRIP effect was made in the work. Research was concerned with comparative analysis for wire rods cooled with use of traditional technolo[...]
3
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu wielkości gniotu pojedynczego na ilość austenitu szczątkowego w strukturze ciągnionych drutów, wykonanych ze stali z efektem TRIP. W związku z występowaniem w procesie ciągnienia dużej nierównomierności odkształcenia na przekroju odkształcanego materiał[...]
EN The investigations concerned with the influence the value of single reductions on change the amount of retained austenite in structure drawn wires with TRIP effect was shown in the work. Research has been done for wire axis and wire surface because in wire drawing process we can observe the high str[...]
4
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W celu otrzymania walcówki o strukturze z efektem TRIP należy przeprowadzić dwustopniową obróbkę cieplną, polegająca na wyżarzaniu stali w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym i następującym po nim wygrzewaniu w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio dobrane parametry obróbki cieplne[...]
EN By the aim to obtaining the wire rod structure with TRIP effect we have to conduct two-stage heat treatment process consisted in annealing in austenitic-ferritic diphase range and in soaking in bainitic transformation range. The essential influence on the amount of retained austenite and mechanical [...]
5
86%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Stale wysokomanganowe o strukturze austenitycznej należą do grupy nowoczesnych stali przewidzianych do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Opracowano skład chemiczny stali zawierającej 25% Mn, umacnianej roztworowo przez Si i Al. Mikrododatki Nb i Ti wprowadzone do stali, tworząc stabilne azotk[...]
EN The high-manganese steels with the austenitic structure belong to a group of modern steels predicted to use in the automotive industry. The chemical composition of the steel containing 25% Mn, solution hardened by Si and Al was developed. Microadditions of Nb and Ti introduced into the steel creatin[...]
6
86%
Inżynieria Materiałowa
PL Praca przedstawia nową generację stali z układu Fe-Cr-Mn-Ni z efektem TRIP. Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły opisać własności mechaniczne, absorpcję energii, zmiany temperatury M s i udziału martenzytu w funkcji zawartości Ni. Wytrzymałość tych stali rośnie, a zakres odkształcenia plastycznego [...]
EN Based on the Fe-Cr-Mn-Ni system a new generation of stainless steels with TRIP effect is proposed. The experimental investigations show how the mechanical properties, the energy absorption, the M s temperature and the fraction of the martensite formed are influenced by varying Ni contents. The stren[...]
7
86%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to determine the influence of drawing speed of TRIP steel wires on their properties. Design/methodology/approach: The heat treatment of steel containing 0.09% carbon, 1.57% manganese and 0.9% silicon allows to obtain TRIP type structure. The wires were drawn with di[...]
8
86%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Omówiono wpływ warunków hartowania bainitycznego na właściwości mechaniczne i strukturę stali. Uzyskano połączenie takich cech znormalizowanych materiałów konstrukcyjnych, jak duża wytrzymałość i ciągliwość dzięki zastosowaniu m.in. niekonwencjonalnego austenityzowania w międzykrytycznym zakresie te[...]
EN The influence of austempering conditions on mechanical properties and steel microstructure has been discussed. Due to the application of, among others, unconventional austenitizing in the range of intercritical heating A(C1)-A(C3) a combination of high strength and ductility in standardized construc[...]
9
86%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 6 409--413
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stali chromowo-niklowych 304L, 316Li 310S o różnym stężeniu dodatków Cr i Ni. Stale poddano odkształceniu przez rozciąganie w temperaturze pokojowej. Wykazano, że umocnienie i wydłużenie stali zwiększa się wraz z ilorazem Cr/Ni. Za pomocą badań mikroskopowych mikro[...]
EN The paper presents the results of chrome-nickel steel 304L, 316L and 310S with different additive content of Cr to Ni. Steels was subjected to a tensile deformation at ambient temperature. It was showing that the strengthening of steel and the elongation increases with the ratio Cr/Ni. The microstru[...]
10
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 8 674--677
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na właściwości mechaniczne i podatność do odkształcenia plastycznego stali wysokomanganowych z efektem TRIP. Założone parametry wyznaczono dla trzech wariantów składu chemicznego blach walcowanych na zimno o grubości 1,2 mm. [...]
EN In the paper the results of influence analysis of chemical composition on the mechanical properties and plasticity of high manganese TRIP steels were investigated. Defined parameters, for three different chemical composition of cold rolled steels 1.2 mm thickness were determined. The sheet after rol[...]
11
86%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 368-373
PL W prezentowanej pracy przedstawiono pomiary magnetometryczne i pomiary tarcia wewnętrznego, rozpadu austenitu resztkowego powstałego w wyniku niskotemperaturowej przemiany bainitycznej, oraz otrzymaną strukturę badaną przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Przedstawione dane wskazują,[...]
EN The magnetometric and internal friction measurements of the decomposition of retained austenite brought about by low-temperature bainite transformation, as well as the microstructure obtained due to the transformation are presented in the paper. The data included herein indicates that the bainite tr[...]
12
72%
Inżynieria Materiałowa
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ADI - Austempered Ductile Iron) stosowane na elementy maszyn i urządzeń m.in. w przemyśle samochodowym, obronnym, kolejowym, rolniczym, ma szereg właściwości, dzięki którym stało się konkurencyjne dla wielu materiałów żelaznych i nieżelaznych, np. stopów aluminium.[...]
EN Austempered ductile iron - ADI, used for machines' and devices' elements, a.o. in automobile, defensive, rail, agricultural industry, posses many mechanical properties thanks them became competitive for many ferrous and nonferrous materials, for example for aluminium alloys. It has 10% lower density[...]
13
72%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W niniejszej pracy określono wpływ wielkości gniotów pojedynczych na szybkość przemiany fazowej austenitu szczątkowego w martenzyt podczas procesu ciągnienia. Przeprowadzone badania doświadczalne pozwoliły na wyznaczenie własności mechanicznych ciągnionych drutów tj. granica plastyczności R02, wytrz[...]
EN In the work the influence of single draft on rate phase transformation retained austenite into martensite during wire drawing process has been shown. The experimental investigations allowed to estimate mechanical properties of drawn wires i.e. tensile strength Rm, yield strength R0;2, contraction Z,[...]
14
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych dla dwu wytopów stali nisko węglowej: zawierającej mangan i krzem (0,2 %C, 1,5 %Mn, 1,5 %Si), oraz mangan, krzem i miedź (0,2 %C, 1,5 %Mn, 1,5 %Si, 1,0% Cu). Badania prowadzono po chłodzeniu z zakresu dwufazowego i przemianie izotermicznej p[...]
EN In this paper results of mechanical properties measurement for two melting's of low-carbon steel containing manganese and silicon (0.2 %C, 1.5 %Mn, 1.5 %Si), and manganese, silicon and copper (0.2 %C, 1.5 %Mn, 1.5 %Si 1.0 %Cu) are presented. Research were performed after cooling from the two-phase r[...]
15
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This study investigated the deformation effect in variation of α′-martensite volume fraction and its microstructural characteristics in an austenitic stainless steel AISI 304. Design/methodology/approach: The study was fulfilled through magnetic analysis with Vibrating Sample Magnetometer ([...]
16
72%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2017 T. 69, nr 1 24--36
PL W artykule przeanalizowano wpływ rekalescencji (wydzielania ciepła utajonego przemian fazowych) na strukturę i właściwości mechaniczne stali bainitycznej z efektem TRIP. Bezpośrednim rezultatem występowania tego efektu, obserwowanym na krzywych chłodzenia stali, jest zmniejszenie szybkości chłodzeni[...]
EN The paper is aimed at the characterisation of the influence of recalescence effect on the structure and mechanical properties of TRIP assisted bainitic steels. A direct result of this effect occurrence is a significant decrease of cooling rate once it is started as a result of bainitic transformatio[...]
17
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy zbadano możliwości zastosowania stali austenitycznej wysokomanganowej jako nowoczesnego materiału do produkcji drutów stalowych o wysokim potencjale odkształcenia plastycznego na zimno. Odkształcenie plastyczne symulowano w jednoosiowej próbie rozciągania w zakresie temperatury od 20°C do 20[...]
EN In this study, the possibilities of the application of high-Mn austenitic steel as a material for the production of steel wires with high potential of cold plastic deformation were examined. The plastic deformation was simulated in a uniaxial tensile test in a temperature range of 20°C to 200°C. The[...]
18
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule zaprezentowano przegląd możliwości zastosowania nowoczesnych stali wysokowytrzymałych do produkcji walcówki na druty. Analizie poddano stale wielofazowe wykazujące efekt TRIP o osnowie ferrytycznej, średniowęglowe stale bainityczne oraz stale średniomanganowe z austenitem szczątkowym. Okr[...]
EN The paper reviews the possibilities of the application of modern highstrength steels for production of wire rods. The analysis comprised multiphase ferrite-matrix steels showing a TRIP effect, mediumcarbon bainitic steels and medium-manganese steels with retained austenite. The most important materi[...]
19
72%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 4 33--40
PL Opracowanie technologii zapewniających wysokie parametry wytrzymałościowe przy zachowaniu dobrych właściwości plastycznych pozwala na produkcję lżejszych wyrobów z wytrzymalszych materiałów, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Właściwości te otrzymano w stalach do ulepszani[...]
EN The development of technologies that ensure high strength parameters while maintaining good plastic properties allows the production of lighter products from more durable materials that are applied, among others, in an automotive industry. These properties have been obtained in 35CrSiMn5-5-4 and 30N[...]
20
58%
Obróbka Metalu
2011 nr 3 45-46
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ang. Austempered Ductile Iron - ADI) nie jest jeszcze doskonale poznane przez inżynierów materiałoznawstwa i może właśnie dlatego, wciąż pojawiają się nowe pomysły zmierzające do uszlachetniania jego właściwości. Jest to szczególnie cenne z punktu widzenia zastosow[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last