Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 560
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edukacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Zapotrzebowanie na inżynierów wzrasta. Czy dodatkowe środki finansowe przekazane uczelniom przez rząd w ramach projektu "Kierunki zamawiane - uczelnie dla gospodarki" zachęcą młodych ludzi do ubiegania się o indeks promowanych kierunków takich, jak elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, automat[...]
2
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 4 127-127
3
63%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2006 [Z] 42 45-54
4
63%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 4 30-33
5
63%
Problemy Jakości
PL Kreowanie postaw proinnowacyjnych w edukacji może rozwiązać szereg problemów naszej gospodarki.
6
63%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono nowe tendencje w kształceniu inżynierów, wynikające z gwałtownego wzrostu ilości informacji, nowych technologii i materiałów oraz coraz węższej specjalizacji. Podano przykłady programów kształcenia inżynierów w krajach Unii Europejskiej. Znaczną część treści artykułu przezna[...]
EN New trends in the education of engineers resulting from a rapid increase in the amount of information on new technologies and materials, as well as narrow specialization, have been presented. Examples of the education programmes for engineers in the countries of the European Union have been given. [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 45 181-191
8
51%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 466-477
EN The topic of the article concerns the process of a broadly understood human security and safety. The aim of the article is to analyse the basic education elements. The author looks for connections and correlations between the idea of the security notion and education for society. On this background [...]
9
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 24-27
PL W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwania mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczęli pracę w szkole, a także na ile były one dla nich ważne. Przedstawione badania tworzą pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwań, jakie towarzyszyły nauczycielom w wyborze zawo[...]
EN This article presents research on the expectations teachers had regarding their occupation before taking up work at school and on the importance of those expectations. The results of the research indicate an evolution of motives and expectations that the teachers had when choosing their occupation. [...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
2009 Vol. 8, Nr 1 118--139
PL T.Siuda w książce pod tytułem „Kształtowanie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa" powiedział : „żyć bezpiecznie to znaczy posiadać wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielenie pomocy sobie i innym". Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza dzisiaj, kiedy wokół tyle zagrożeń. Celem pr[...]
11
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń organizacji uczącej się i koncepcji organizacyjnego uczenia się. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz studia i badania dokonano przeglądu i analizy cech i założeń tego typu organizacji. Wskazano ponadto na wpływ koncepcji organizacyjnego uczenia [...]
EN The aim of this paper is to present the bases of a trining organisation as well as the organisational trining concept. The review and analysis of properties and assumptions of this type of organisation was performed on the grounds of references and studies. An influence of the organisational trainin[...]
12
51%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 38--52
PL W artykule podjęto próbę wyjaśnienia terminu retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody, podkreślono złożoność tego pojęcia oraz zaprezentowano propozycje działania dla jej upowszechniania. Retardacja przekształcania zasobów wydaje się być ważnym narzędziem wdrażania nowego podejścia [...]
EN The article attempts to explain the term retardation of pace of life and transforming natural resources, highlights the complexity of the concept and presents proposals for action for its dissemination. Retardation of resources transformation is an important tool for the implementation of the new ap[...]
13
51%
Architectus
2010 Nr 2(28) 271--276
PL Czy rzeczywiście istnieje architektura bez granic? Zależy jak zdefiniujemy to pojęcie. Czy granicę stanowi wyobraźnia?, zdolności rysunkowe?, wykonalność projektu?, umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie?, ograniczenia oprogramowania CAAD?, a może jeszcze coś innego[...]
EN Builders used drawings from the earliest times. The statue of the Sumerian ruler of Gudea (circa 2500 BC)- kept in the collections of the Louvre Museum - who is sitting on the throne and keeping a drawing of the temple plan on his lap can be considered to be the oldest drawing representation of the [...]
14
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 983--997
PL Idea zrównoważonego rozwoju pozostaje w wielu aspektach aksjologicznym postulatem, który napotyka trudności w operacjonalizacji swych postulatów. Uwzględniając krytyczne uwagi dotyczące wątpliwość możliwości rzeczywistego wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju [15] można stwierdzić, że rozwój myśli e[...]
EN The idea of balanced development directly refers to those demands and actions, which in informal understanding are associated with ecology. In Poland, the concept of balanced development is often defined as a balance between three dimensions of human's life: the economical zone, social zone and natu[...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1171-1174
16
51%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 98--99
17
51%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2000 nr 3-4 3-8
PL Przedyskutowano zagadnienie utworzenia przez Instytut Łączności wyższej szkoły zawodowej, kształcącej kadry w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych, głównie w telekomunikacji. Wskazano możliwość wykorzystania podanej argumentacji w innych dziedzinach wiedzy (techniki), a więc przez inne[...]
EN The paper describes the possibility of creation by National Institute of Telecommunications of a high school acting in modern information technologies field, primarily in telecommunications. Presented discussion may concern also other scientific institutions in Poland, operating in other fields of t[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2010 T. 19 485-490
PL Referat omawia rozpoczętą nieco ponad rok temu współpracę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej z liceami ogólnokształcącymi Gdańska. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów szkół średnich (potencjalnych przyszłych studentów wydziału) oraz[...]
EN In the paper a novel concept for leveraging ICT education in junior high schools, implemented by Faculty of ETI at the Gdańsk University of Technology, has been presented. It involves specially blended courses combining carefully selected topics in computer science to encourage students to study inf[...]
19
51%
Przemysł Spożywczy
PL Dokumenty o wykształceniu i nadaniu stopni naukowych, które będą przedmiotem naszej uwagi, to: - świadectwa maturalne: - dokumenty przedkładane przez kandydatów na studia uzupełniające; - dyplomy ukończenia studiów; - dokumenty o nadaniu stopni naukowych.
20
51%
Przemysł Spożywczy
PL Praktyki uczniów szkół zawodowych uczniów studentów w Biolakcie mająć już ponad 30-letnia tradycję. Wielu spośród obecnych pracowników rozpoczynało karierę w firmie od praktyki - studenckiej bądź uczniowskiej.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last