Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 775
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Practical engineering education in space technology is a major challenge. TU Berlin has collected many years of experience in educating prospective space system engineers. With its history of developing and operating real space missions and its many ongoing research activities in the field, students[...]
2
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Education on medical electroengineering at the Warsaw University of Technology (WUT) was introduced in 1946. Recently, WUT was among the institutions which initiated introduction of Biomedical Engineering education to Polish universities as complete study curriculum. Inter-faculty studies in Biomedi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 257-259
PL Każde zjawisko można przeżywać w dwojaki sposób - wewnętrznie i zewnętrznie. Chodzi o to, że wiedza o formie plastycznej ma za zadanie nauczyć informatyków rozumienia przez patrzenie - czyli wewnętrznego rozumienia sztuki wizualnej. Zostały przedstawione również 2 projekty wizytówek: jeden wykonany [...]
EN Each phenomenon we may survive in two ways - internally and extermally. The thing is that knowledge about artistic form should teach computer programmers understanding through watching - that is internally understanding visual art. This article is illustrate two projects of visiting cards: the first[...]
4
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono nowe tendencje w kształceniu inżynierów, wynikające z gwałtownego wzrostu ilości informacji, nowych technologii i materiałów oraz coraz węższej specjalizacji. Podano przykłady programów kształcenia inżynierów w krajach Unii Europejskiej. Znaczną część treści artykułu przezna[...]
EN New trends in the education of engineers resulting from a rapid increase in the amount of information on new technologies and materials, as well as narrow specialization, have been presented. Examples of the education programmes for engineers in the countries of the European Union have been given. [...]
5
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN Applications of Cloud Computing in enterprises are very wide-ranging. In opposition, educational applications of Cloud Computing in Poland are someway limited. On the other hand, young people use services of Cloud Computing frequently. Utilization of Facebook, Google or other services in Poland by y[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 466-477
EN The topic of the article concerns the process of a broadly understood human security and safety. The aim of the article is to analyse the basic education elements. The author looks for connections and correlations between the idea of the security notion and education for society. On this background [...]
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 24-27
PL W artykule przedstawiono badania, z których wynika, jakie oczekiwania mieli nauczyciele wobec swojego zawodu zanim rozpoczęli pracę w szkole, a także na ile były one dla nich ważne. Przedstawione badania tworzą pewien obraz ewolucji motywów i oczekiwań, jakie towarzyszyły nauczycielom w wyborze zawo[...]
EN This article presents research on the expectations teachers had regarding their occupation before taking up work at school and on the importance of those expectations. The results of the research indicate an evolution of motives and expectations that the teachers had when choosing their occupation. [...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The analysis of students’ education at the Engineering Department of the Maritime University of Szczecin has been presented in this paper with reference to steam and gas turbine propulsion used in marine industry. Changes in syllabuses have been taken into consideration due to the changes of studies[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 33 (105) 112--116
EN Some possibilities of using computer simulation methods for LNG terminals operators have been presented In this article. A simulator in a training system is a very crucial tool because of practical application of the gained skills and knowledge. Maritime University is the only educational centre in [...]
10
80%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 122-130
PL Idea rozwoju zrównoważonego, jak każda masowo integrująca idea społeczna, przenika do wszystkich form życia i uniwersalizuje się kulturowo za pośrednictwem edukacji. Co jednak niezmiennie ważne i jednocześnie wyróżniające dla tej idei to fakt, że od tego jaka jest i jaka będzie edukacja zależy "trwa[...]
EN The idea of sustainable development, typically to mass-integrative social ideas, penetrates all forms of life and universalizes culturally by means of education. What remains permanently important and at the same time distinctive for this idea is the fact that the "sustainability" - a kind of overal[...]
11
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja założeń organizacji uczącej się i koncepcji organizacyjnego uczenia się. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz studia i badania dokonano przeglądu i analizy cech i założeń tego typu organizacji. Wskazano ponadto na wpływ koncepcji organizacyjnego uczenia [...]
EN The aim of this paper is to present the bases of a trining organisation as well as the organisational trining concept. The review and analysis of properties and assumptions of this type of organisation was performed on the grounds of references and studies. An influence of the organisational trainin[...]
12
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Short history of education in Biomedical Engineering at Gdańsk University of Technology is presented. The last initiative - implementation of the new programme, Biomedical Engineering - an interfaculty direction of study, supported by a grant financed by the European Social Fund is presented. Curric[...]
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 34 38--52
PL W artykule podjęto próbę wyjaśnienia terminu retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody, podkreślono złożoność tego pojęcia oraz zaprezentowano propozycje działania dla jej upowszechniania. Retardacja przekształcania zasobów wydaje się być ważnym narzędziem wdrażania nowego podejścia [...]
EN The article attempts to explain the term retardation of pace of life and transforming natural resources, highlights the complexity of the concept and presents proposals for action for its dissemination. Retardation of resources transformation is an important tool for the implementation of the new ap[...]
14
80%
Architectus
2010 Nr 2(28) 271--276
PL Czy rzeczywiście istnieje architektura bez granic? Zależy jak zdefiniujemy to pojęcie. Czy granicę stanowi wyobraźnia?, zdolności rysunkowe?, wykonalność projektu?, umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie?, ograniczenia oprogramowania CAAD?, a może jeszcze coś innego[...]
EN Builders used drawings from the earliest times. The statue of the Sumerian ruler of Gudea (circa 2500 BC)- kept in the collections of the Louvre Museum - who is sitting on the throne and keeping a drawing of the temple plan on his lap can be considered to be the oldest drawing representation of the [...]
15
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
16
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
17
80%
Przegląd Geodezyjny
18
80%
Inżynieria Maszyn
1999 R. 4, z. 3/4 127-140
PL W roku 1987 uruchomiono na polskich uczelniach technicznych odrębny kierunek studiów automatyka i robotyka. Obecnie kierunek ten prowadzony jest na dwudziestu dwóch wydziałach dwunastu krajowych uczelni (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka,[...]
EN In 1987 the new branch of education so called "Robotics and Control Engineering" started in Poland. At present this branch is operating at the 22 Faculties on 12 Technical Universities (Academy of Mining and Metallurgy in Cracow, Technical Universities in Białystok, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Koszalin, [...]
19
80%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1171-1174
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 455-459
EN Here are described peculiarities and possibilities of elaboration and possibilities of elaboration and producing of industrial equipment in universal scientific-research laboratories. Presented subjects of researches of university ŤLvivska Polytechnikať in field of automation of technological proces[...]
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last