Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eddy currents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono algorytm liczący powiązania pomiędzy ścianami i elementami czworościennymi dla siatek 3D. Teoria zasięgu relacji topologicznych pozwala określić i osiągnąć cel operacji. Zaprezentowany algorytm zaimplementowano i zoptymalizowano pod kątem możliwości biblioteki Diffpack. Prob[...]
EN The algorithms of calculation connectivity between tetrahedral and triangle for three dimensional mesh will be discussed. Theory for general topological incidences allows to describe purpose of operation. Presented software solution is optimize to take the advantage of the Diffpack library capabilit[...]
2
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 167-179
EN This paper deals with analytical formulation in order to calculate power losses in pulse transformer windings. The algorithm of losses determination using of the finite element method (FEM) is presented. The software based on this algorithm is used to calculate power losses in windings. The influenc[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 123-134
EN In the paper a two-dimensional time-stepping finite element model of a hysteresis motor with a conducting solid rotor is described. The model incorporates a vector hysteresis model that allows for representation of ferromagnetic hysteresis including major and minor excursions on the BH plane. The eq[...]
4
100%
Archives of Electrical Engineering
2014 Vol. 63, nr 4 591--600
EN An industrial application is presented to validate a finite element analysis of 3-dimensional, nonlinear eddy-current problems with periodic excitation. The harmonicbalance method and the fixed-point technique are applied to get the steady state solution using the finite element method. The losses o[...]
5
100%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 4 705--715
EN Superconducting magnets in the SIS100 particle accelerator require the supply of liquid helium and electric current. Both are transported with by-pass lines designed at Wrocław University of Technology. Bus-bars used to transfer an electric current between the sections of the accelerator will be enc[...]
6
100%
Measurement Automation Monitoring
EN It is known that sub-surface discontinuities of matter, internal voids, inclusions of other materials or delaminations of the structure can be revealed on the surface temperature distribution. An important element of IR thermography investigations is the application of an appropriate heat source to [...]
7
88%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 2 215--226
EN The coupling of the propagating stress wave with the eddy current model is presented. The applied stress produces magnetization in the sample that can be measured outside the sample by measuring the resulting magnetic flux density. The stress and flux density measurements are made on a mechanically [...]
8
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono macierze elementów skończonych dla dwuwymiarowej analizy wiroprądowej z wykorzystaniem ośmiowęzłowych czworobocznych izoparametrycznych elementów skończonych. Szczególną uwagę zwrócono na sformułowanie macierzy elementu skończonego dla przewodników w polu quasi-stacjonarnym z uwzględni[...]
EN The finite element matrix for 2D eddy current analysis using eight node quadrilateral isoparametric finite elements is presented. Special attention is taken to the formulation of the finite element matrix for conductors in the quasi-stationary field regarding applied boundary conditions and conducto[...]
9
75%
Archives of Electrical Engineering
EN The efficiency of the solid-rotor induction machines depends on axial length of rotor (including the end-regions). Determination of the best axial length is problematic because of current density distribution in the end-regions and also because of absence of dedicated methods and models. This work p[...]
10
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 115-120
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. In order to solve equations of the model, the finite element method (FEM), "step-by-step" procedure and Newton-Raphson process are used. Elaborated software is used for analysis of th[...]
11
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono metodę wyznaczania gęstości prądu indukowanego przez przemienne pole magnetyczne w ekranie trójfazowej symetrycznej linii transmisyjnej.
EN The paper presents method used to determine density of the current induced by alternating magnetic field in the shield of three-phase symmetrical transmission line.
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca dotyczy sygnałów wzbudzanych przy nieniszczącym testowaniu za pomocą prądów wirowych. Przy pomocy symulacji numerycznych wyznaczono sygnały odpowiedzi dla niesinusoidalnych sygnałów wzbudzających i defektów o różnej głębokości. Celem symulacji jest wyznaczenie zależności pozwalającej wyznaczyć[...]
EN This paper deals with response signals processing in eddy current non-destructive testing. Non-sinusoidal excitation is utilized to drive eddy currents in a conductive specimen. The response signals due to a notch with variable depth are calculated by numerical means. The signals are processed in or[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono numeryczną symulację prądów wirowych w obecności częściowo przewodzących pęknięć materiału. Wzorcową płytkę z pęknięciem poddano standardowej procedurze testującej, po czym dokonano estymacji głębokości pęknięcia na podstawie wzmocnionego sygnału generowanego przez prądy wirowe w[...]
EN The paper analyses interactions of induced eddy currents with partially conductive cracks using numerical calculations. A cracked plate specimen is non-destructively inspected using a standard procedure. Uncertainty in the crack depth estimation from the gained eddy current response signals is predi[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono problemy związane z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego w leczeniu chorób ortopedycznych. Opisane zostały techniki terapeutyczne, wykorzystujące pole elektromagnetyczne. Wśród dostępnych metod magnetoterapia okazała się techniką najbardziej przydatną. Ze względu na fakt, iż [...]
EN The paper deals with the problems connected with the electromagnetic therapy used in orthopaedic diseases. The electromagnetic background of the treatment is briefly discussed as well as the particular techniques are grouped. The effectiveness of the techniques is quoted and the method of magnetothe[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 106-108
PL W pracy przedstawiono numeryczną analizę zakłóceń magnetycznych samolotu wywołanych przez prądy wirowe indukowane w metalowych elementach statku powietrznego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w pakiecie Opera 3D v.12. Symulacja komputerowa pozwala na weryfikację modelu zakłóceń magnetycznych mob[...]
EN Results of the numerical analysis of the magnetic disturbances of a plane caused by eddy currents induced in conducting elements of the plane were presented in this paper. Magnetic disturbances of the object’s model were carried out in Opera 3D. Computer simulation of the magnetic disturbances allow[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 195-197
PL W artykule przedstawiono porównanie efektywnych modeli prądów wirowych wzbudzonych w tkankach żywych przez zewnętrzne pole magnetyczne. Porównano wstępne wyniki symulacji magnetycznego stymulatora nerwu błędnego z wykorzystaniem modeli dwu- i trójwymiarowych.
EN Paper presents efficient modeling techniques for externally excited eddy currents in living tissues. 2D and 3D models of eddy currents have been compared. The presented approach may be used to simulate and to design a Magnetic Vagus Nerve Stimulation (MVNS). Preliminary results of simulation of vagu[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł zawiera sformułowanie opisu zagadnienia prądów wirowych w obszarze o niskiej przewodności za pomocą skalarnego potencjału elektrycznego. Przedstawiono opis matematyczny zagadnienia brzegowego w postaci cząstkowych równań różniczkowych i odpowiednich warunków brzegowych. Do rozwiązania proble[...]
EN Article contains scalar electric potential formulation of an eddy current problem in low conducting area. Mathematical description with partially differential equations and boundary condition formulation are shown. Finite element method was engaged to solve the problem. Presented algorithm was imple[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model matematyczny – w postaci tzw. funkcji przetwarzania – przetwornika indukcyjnościowego o strukturze dwucewkowej. Metoda obliczeniowa bazująca na przekształceniach całkowych Fouriera umożliwia wyznaczenie funkcji przetwarzania przetwornika w postaci zależności wiążącej z[...]
EN The paper presents a mathematical model – in the form of a processing function – of a double-coil inductive transducer. A computational method based on integral Fourier transforms enables us to determine a processing function of the transducer in the form of a dependence between the change of voltag[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono polowo-obwodowy model kaskadowej wyrzutni elektromagnetycznej. Do wyznaczenia rozkładu nieustalonego pola elektromagnetycznego wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Równania pola elektromagnetycznego w środowisku przewodzącym i ruchomym zostały sprzężone z równani[...]
EN The paper presents a coupled field-circuit simulation of transients in electromagnetic coil gun. The mathematical model of transients includes: (a) equation of transient electromagnetic field in conducting and moving medium, (b) equations of the electric circuits, (c) equation of mechanical motion. [...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 710-713
PL W pracy omówiono zagadnienia wiroprądowego badania struktur o niskiej konduktywności. Rozważane układy mają parametry elektryczne zbliżone do parametrów organizmów żywych. Przedstawiono przetwornik i układ pomiarowy. W celu wykazania użyteczności proponowanej metody podano wyniki wybranych eksperyme[...]
EN In this paper, problems of eddy current testing of low conductivity structures are discussed. The considered structures have electrical parameters very close to the parameters of living organisms. An eddy current transducer and the whole measuring system is presented. Results of selected experiments[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last