Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 467
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 38 253-261
EN Magnitude of result is main factor influencing on level profitability and besides to determines source of power supply in own capital, which to makes possible further development of firm by enlargement of state of centres permanent and rotators. Because also point of departure fully developed analys[...]
2
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Autorka niniejszego artykułu próbuj e prześledzić niektóre zjawiska związane z oszczędnością w architekturze i urbanistyce na podstawie badań nad osiedlami i budynkami Chorzowskiej i Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kryteria, które wybrano do rozważań, to w zakresie urbanistyki: typy zabudowy,[...]
EN The paper tries to trace some of the phenomena associated with the economy in architecture and urbanism based on research buildings and housing estates of Chorzów and Katowice Housing Cooperative. The criteria which were selected for consideration, in the town planning are: the types of built area, [...]
3
80%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2005 nr 414 11-62
4
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 259-264
PL Projekty elektrowni wiatrowych należą do przedsięwzięć inwestycyjnych cieszących się coraz większym powodzeniem u inwestorów na całym świecie. Ze względu na duże nakłady inwestycyjne, w przypadku tych przedsięwzięć konieczne jest opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów e[...]
EN Projects of Wind Power Plant pretend to one of the most delightful enterprises for investments on all over the world. With regards to big expenses connected to that activity it seems to be necessary to work out feasibility study and to measure wind energy resources on pointed area. It is important t[...]
5
80%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 R. 26, z. 4 265-271
PL W analizie ekonomicznej wyznacza się wskaźniki określające efektywność finansową przedsięwzięć inwestycyjnych. W praktyce są to wskaźniki nie uwzględniające zmian wartości pieniądza w czasie bądź wskaźniki, które uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie. W publikacji przedstawiono ocenę efekt[...]
EN In economical analysis indicates indexes that estimate financial efficiency of enterprises. Practically, there are indexes that taking or not taking into accounts the alteration of money during a long period of time. In this article are shown valuations of economical effects of investment on wind po[...]
6
80%
Problemy Jakości
EN The article presents some of the indicators of the innovation level in the Polish economy, including: number of patents in the hi-tech sector (in thousand per million residents), structure of spending on innovation activities in the industrial sector, Polish licenses sold, a share of sold production[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 263-276
EN This article shows the main forms of market structures in the global economy. In early years of the United States, a monopoly usually meant an organization to which the government had granted some exclusive privilege. The monopolist was thus the sole legal seller. Competition is a process in which c[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 20 111-119
EN Virtual worlds are computer-simulated environments, similar to the real world, inhabited by avatars controlled by human players. Their primary purpose is entertainment. If a virtual world is characterized by persistence, scarcity, specialization, trade, and property rights, a virtual economy can eme[...]
9
80%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono aspekty ekonomiczne utleniania tytanu w złożu fluidalnym. Tytan jest materiałem mającym wiele zastosowań biomedycznych. jednak, przed zastosowaniem w medycynie, musi zostać obrobiony cieplnochemicznie. W pracy został przedstawiony system komputerowy będący w posiadaniu zakła[...]
EN This paper presented economical aspect of oxidation of titanium in fluidized bed. In this article computer system used for visualization and control head treatment processes in fluidized bed is shown. This system is admin by Biomaterial and Surface Layer Research Institute. This paper show economica[...]
10
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W racjonalnej gospodarce zasobami surowców mineralnych jednym z zasadniczych problemów jest wykorzystanie wszystkich kopalin, które zalegają w rozpoznawanym złożu, w tym kopalin towarzyszących. Zasoby zarówno udokumentowane, jak i szacunkowe niektórych odmian tych kopalin w warunkach polskich są zna[...]
EN Effective development of mineral resources involves, as one of fundamental problems, full utilization of all mineral raw materiaIs, including accompanying ones, present in the deposit explored. Reserves of some accompanying mineraIs and rocks, both proved and inferred, in Poland are substantial, lar[...]
11
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 1 85-102
PL W artykule przedstawiono próbę optymalizacji koncentratów miedziowo-srebrowych z perspektywicznych rejonów kopalni Lubin w oparciu o założenia dochodowej metody NSR. Zmienny i niezależny od producenta górniczego rynek miedzi i srebra powoduje konieczność wielowariantowego doboru podstawowych paramet[...]
EN An attempt to NSR based economic optimisation of copper-silver concentrates produced in the mines belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. was made. Owing to highly variable markets of copper and silver, which are independent of mining, several variants of setting processing parameters with regard to[...]
12
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 5 310-317
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterions are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based on annual average value of receipts and expenses. The discount c[...]
13
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 4 233-237
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterion are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based annual average value of receipts and expenses. The discount crite[...]
14
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 6 341-345
PL W ocenie projektów inwestycyjnych stosuje się trzy podstawowe grupy kryteriów: statyczne, dyskontowe, scenariuszowe. Kryteria statyczne nie uwzględniają wartości pieniądza w czasie i oparte są na rachunku przychodów i kosztów w ujęciu średniorocznym. Kryteria dyskontowe uwzględniają wartość pieniądz[...]
EN Three basic groups of criterions are being used for economic evaluation of the investment projects: the static group, the discount-group and the scenario-group. The static criterions disregard the current money-value and they are based on annual average value of receipts and expenses. The discount c[...]
15
80%
Rynek Energii
2002 nr 5 12-15
PL Przedstawiono podstawowe wymogi sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej, wymieniając takie jak: nieskorumpowana władza ustawodawcza i wykonawcza, czysty i skuteczny wymiar sprawiedliwości broniący praw obywateli, wolna informacja pozwalająca na ciągły nadzór nad procesami gospodarczymi i reform[...]
EN The requirements of efficient economy were defined in this paper. It was emphasised that existence of the three kinds of enterprises private, state and public led to avoid creation of monopolies or retardation in our country's economic progress. To prove that it is true we took the American power en[...]
16
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 120-121
PL W artykule przeanalizowano najistotniejsze problemy polskiej gospodarki w 2001 roku i w latach wcześniejszych. Przedstawiono prognozy rozwoju iwestycji i budownictwa do 2004 r.
17
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 112-113
PL Słabe wyniki gospodarcze Polski uzyskane w 2000 r. oraz w 2001 r. wskazują na utrwalenie tendencji stagnacyjnych i zahamowanie tempa jej rozwoju w 2002 r. Prognozowany spadek produkcji budowlanej w 2002 r. spowoduje likwidację ok. 40 tys. małych firm budowlanych oraz zmniejszenie zatrudnienia w budo[...]
18
80%
Polish Maritime Research
1998 nr 1 18-22
EN In the paper an attempt is made to describe performance accuracy of the control - measuring instruments which work in the marine environment, in view of complying with the rule requirements of the classification societies. Empirical principles are given for assessing the limit error of the instrumen[...]
19
80%
Polish Maritime Research
1998 nr 1 23-29
EN Two versions of hallotron electric power meter elaborated in view of application in the integrated ship automation systems, are presented. The meter can be combined with the actually used or offered programmable controllers which are of a high importance for marine applications. The presented meter [...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 3 7-26
PL W początkowym okresie uprzemysłowienia jednym z istotnych problemów jest pozyskiwanie środków finansowych (także dewiz) na cele rozwojowe. Budowa sektora eksportowego opartego na relacjach zasobów czynników produkcji w wielu obszarach prowadziła do stymulowania eksportu rolnego. Kształtowanie się wa[...]
EN In the early industrializing stage one of the most important problems is finding financial resources (including foreign currency) for development purpose. The process of creating export sector based on production resources in many countries leads to promoting of agricultural export. The formation of[...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last