Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic situation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 3 231--237
PL Celem pracy jest prezentacja prognoz stanu koniunktury w transporcie samochodowym w Polsce. Wyniki odnoszą się do wybranych charakterystyk transportu samochodowego i obejmują zarówno wielkości przewozów i pracy przewozowej, jak i jakościowe - „miękkie” zmienne pozyskane z prowadzonych metodą testu b[...]
EN The aim of the study is to present the forecasts of economic situation in the road transport in Poland. The results refer to specific characteristics of the road transport especially the volume of haulage and haulage work, as well as, „soft " variables derived from the surveys conducted in Motor Tra[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 7--19
PL [...]Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych wyników i analiza zmian w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł podsumowuje rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do s[...]
EN Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in t[...]
3
100%
Logistyka
PL Wzajemne relacje koniunktury gospodarczej i wskaźników transportowych wynikają głównie z istotnych powiązań pomiędzy działalnością firm transportowych a praktycznie wszystkimi gałęziami gospodarki. Celem pracy było potwierdzenie występowania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi [...]
EN Mutual relations between business cycles and transportation ratios stem largely from significant connections between activities of transportation companies and practically all economy branches . The article aims to confirm the existence of mutual relations between selected business cycl[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Cele i zakres prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego badań koniunktury w przewozach ładunków transportem drogowym. Zmiany w strukturze polskich firm transportu ciężarowego według liczby posiadanych pojazdów. Struktura własnościowa przedsiębiorstw. Kondycja ekonomiczno-finansowa. Barier[...]
EN The scope as well as the objectives of the researches over the economic situation in the freight transports by road transport carried out by the Motor Transport Institute. Changes in the structure of the Polish heavily-loaded transport firms according to the number of the vehicles possessed. The pro[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 302--308
PL Budownictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce każdego kraju. Według niektórych specjalistów to najczulszy sektor gospodarki reagujący na czynniki makroekonomiczne szybciej niż inne branże. Dlatego koniunktura w budownictwie w ostatnim dziesięcioleciu podlegała znacznym wahaniom. W artykule starano s[...]
EN The author of the article presents changes of economic situation in the building trade in Poland within the years 1996-2006 as well as the reasons of these changes. The forecasting concerning the Polish building trade up to the year 2010 resulting from the National Plan for Development in the years [...]
6
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 249-260
PL Przedstawiono skłonność do inwestycji oraz sytuację ekonomiczną dwóch grup gospodarstw zbożowych, funkcjonujących na glebach słabych, które w 2009 r. prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe (dodatnia stopa reprodukcji majątku trwałego), drugą zaś g[...]
EN The aim of study was to determine the investment possibilities and restrictions, as well as the economic situation of two groups of the cereal farms managed on poor soils. In 2009 both groups collected data for the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). First group consisted of socalled develo[...]
7
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 344-346
PL Przedstawiono częściowe wyniki badań na temat oceny strategii przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysowych. W opinii przedsiębiorstw regionalnych wykonywanie na ściśle określone zamówienie i jednostkowy charakter produktu wpływają na działania strategiczne firm.
EN They in article were presented led on subject of opinion of strategy building enterprises the partial results of investigations in critical conditions. In opinion of regional enterprises executing on closely the definite order and they influence the isolated character of product on working strategic[...]
8
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 4 83--92
PL Celem badań była ocena funkcjonowania dwóch grup gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w województwie wielkopolskim, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2006–2013. Pierwszą grupę stanowiły 22 gospodarstwa, które w analizowanym okresie znajdowały się[...]
EN The aim of this paper was to assess functioning of two groups of field farms from Wielkopolskie Province that conducted accountancy for Polish FADN in 2006–2013. The first group included 22 farms from communes particularly threatened by agricultural drought while the second group included 176 field [...]
9
84%
Logistyka
2014 nr 3 6448--6457
PL Sektor transportu śródlądowego jest silnie uzależniony od koniunktury gospodarczej. Porty, jako miejsca tworzenia wartości dodanej w tym sektorze, muszą odpowiednio reagować na ewolucję cykli koniunkturalnych, z uwagi na masowy charakter dóbr i towarów transportowanych w obszarze śródlądzia. Szczegó[...]
EN The inland waterways transport sector is heavily dependent upon favourable economic conditions of the general economy. Inland ports, as major generators of added-value in the sector, must effectively respond to new economic surroundings. It is important to take consideration the bulk character of fo[...]
10
84%
Transport Samochodowy
2014 z. 1 5--14
PL W artykule omówiono najważniejsze kwestie metodyczne związane z obliczaniem wskaźników koniunktury w transporcie. Wskazano na ich zbieżność z wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie harmonizacji badań koniunktury w sektorze usług. Wyniki oszacowań punktów zwrotnych cyklicznych wahań wskaźników kon[...]
EN The article discusses some methodological issues related to the calculation of business indicators in transport according to European Commission's guideline on harmonization of economic surveys in the service sector. The turning points of both business indicators in transport (calculated according t[...]
11
84%
Transport Samochodowy
2013 z. 1 5--12
PL W artykule podsumowano wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym w kolejnych kwartałach 2012r. Sformułowano prognozy podstawowych wskaźników na kolejne 2 lata.
EN The paper summarizes the results of the economic situation survey in road transport in the subsequent quarters of 2012. The key forecast indicators for the next two years have been formulated.
12
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 64 5--12
PL Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na wyniki przedsiębiorstw, a co za tym idzie na sytuację ekonomiczną Francji. Na tej pod[...]
EN This article presents the characteristics of the organizational culture of the French companies, based primarily on the results of observations and interviews with French managers. The text analyzes the impact of organizational culture on the performance of companies, and consequently on the economi[...]
13
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 357--372
PL Transport jest to rodzaj działalności logistycznej, która odpowiada bezpośrednio za przemieszczanie ładunków między stacjonarnymi elementami sieci logistycznej i systemami logistycznymi, do których należą: zakłady produkcyjne, magazyny, punkty sprzedaży detalicznej. W artykule przedstawiono główne b[...]
EN Transport in logistic is the activity directly responsible for the cargo movement between fixed network elements and logistics systems, such as factories, warehouses, retail outlets. The following article is a discussion of the major barriers to the development of transport companies and a brief ana[...]
14
67%
Logistyka
PL Ceny paliwa są uzależnione od wielu czynników. Najważniejsze z nich to koniunktura gospodarcza oraz czynniki polityczne. W pracy przedstawiono inne wybrane czynniki różnicujące ceny oleju napędowego i benzyny w transporcie. Sprawdzono również siłę związku miedzy parametrami. Badania dotyczyły wszyst[...]
EN Fuel prices are dependent on many factors. The most important are economic conditions and political factors. The paper presents the other selected factors differentiating the price of diesel fuel and gasoline for transport. It was researched also the relationships between the selected parameters and[...]
15
67%
Archives of Transport
PL Artykuł obejmuje charakterystykę metodologii badań działalności komercyjnej w drogowym transporcie towarów w Polsce. Badania te są prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, co kwartał, już od ponad 16 lat. Badania działalności gospodarczej stanowią jedną z podstawowych metod syst[...]
EN The article covers characteristics of the methodology of studying business activity in the freight road transport in Poland. Such studies have been conducted at the Motor Transport Institute in Warsaw, every quarter of a year, for over 16 years now. Studying business activity forms one of the essent[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last