Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 143
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL W pierwszej części referatu przedstawiono zasoby energii wiatru w Polsce, obecne ich wykorzystanie oraz prognozy na przyszłość. Zauważono, że na 1/3 powierzchni naszego kraju występują odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Łącznie posadowionych jest 227 koncesjonowanych elektrowni o ś[...]
EN The first part of the paper informs about resource of wind energy in Poland, actual use and future expectations. Concluding there is a good wind energy potential on one third of surface area in Poland. 227 wind power plants have concession, each of them has in average 2MW, that gives us the 451 MW i[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 212-214
PL Przedstawiono analizę ekonomiczną w odniesieniu do centralnego systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wykonano ją na podstawie danych technicznych istniejących typów piecyków łazienkowych stosowanych w dwóch budynkach wielorodzinnych w Krakowie.
EN The economic analysis is presented concerning a central usable hot water preparation system. The analysis has been made on the basis of the technical data of the existing types of stoves used in the bathrooms of two apartment buildings in Krakow.
3
100%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
PL Celem artykułu jest analiza sytuacji finansowej w wybranym komunalnym przedsiębiorstwie. Po wejściu Polski do UE analiza ekonomiczna jest bardzo ważną kategorią w zarządzaniu biznesem. Analiza mechanizmów ekonomiczno-finansowych przeprowadzona została na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego. Na [...]
EN The aim of article is analysis of financial situation in select municipal company. After entrance Poland to EU economic analysis is a very important category in business management. The author presents practical usefulness a lot of economic index. The attention was turned on advantage of rentabilit[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2008 No 58 123-132
5
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2009 nr 6 59-63
6
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 38 213-222
EN Scientists and practitioners become convicted that positive results can be achieved on the basis of a sector analysis. It is very valuable, especially for companies in the same branch. The sector analysis is also an important component of contol process.
7
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The economic basis of the optimisation of timber drying schedules for hardwood timber has been studied, in which costs due to leakage, humidification, venting, fan power, heat loses from the shell, drying, and heating of the wood and air have been considered. Heat losses and other energy-related los[...]
8
100%
Journal of Power of Technologies
2014 Vol. 94, nr 3 219--225
EN Interest in natural gas technologies is being driven by twin goals of increasing energy efficiency and reducing power plant emissions, including CO2. The prospect of shale gas deposits coming online and lowering fuel costs is an added consideration in favor of constructing new gas-steam systems. An [...]
9
100%
Inżynieria Mineralna
PL W pracy omówiono parametry techniczne i ekonomiczne farm wiatrowych. Są one szczególnie ważne, ponieważ wiele farm zostało wzniesionych w miejscach o niekorzystnych warunkach, bez wiedzy teoretycznej i eksperckiej a także tła legislacyjnego. Analiza właściwości techniczno-ekonomicznych sugeruje wyzn[...]
EN The paper discusses technical and economic parameters of wind farms. They are particularly important as a number of wind farms have been erected in localities with unfavourable wind conditions being unaware of theoretical and expert knowledge and legislative background. The analysis of technical-eco[...]
10
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 9 19-25
PL Przy podejmowaniu decyzji w obszarze działalności gospodarczej prowadzonej przez różne przedsiębiorstwa duże znaczenie mają te działania, które powodują uzyskiwanie wyższych parametrów efektywnościowych, czyli w rezultacie osiąganie stanów określanych jako optymalne. Zamierzenia w tym zakresie mogą [...]
11
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 3 311--314
EN This paper is going to describe the design process of a simulator that assesses the costs of dif-ferent means of transport. The evaluation not only will be done regarding the internal costs but also the exter-nal costs that will be translated to environmental costs, based on existing databases. The [...]
12
88%
Management Systems in Production Engineering
2015 nr 1 (17) 9--14
PL W artykule wskazano na możliwości wykorzystania systemu krótko-frontowego jako alternatywnego systemu eksploatacyjnego, którego zastosowanie ma pozytywny wpływ na efekty ekonomiczne zakładu górniczego. Wykonano analizę porównawczą eksploatacji resztkowej partii pokładu systemem ścianowym oraz system[...]
EN The article points to possibilities of using a short-front system as an alternative exploitation system, the application of which has a positive influence on the economic effects of a mining plant. A comparative analysis of the residual exploitation of a deposit by means of longwall and short-front [...]
13
88%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 416--422
EN Energy policy of Poland in a balanced way has to provide security of energy supply, increase the use of its own resources and promote the sustainable development of different electricity generation technologies. The established aims of climate and energy policy will be difficult to achieve without e[...]
14
88%
Archives of Environmental Protection
EN Biogas production has a big potential to provide clean energy. To evaluate the future production and maturity of biogas technology the generalized Weng model was proved to be effective, due to it has the minimum error. The simple algorithms to determine its parameters have been proposed. The simulat[...]
15
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną kotłowni o mocy 300 kW opalanych trzema rodzajami biomasy: zrębkami drzewnymi, peletami oraz drewnem kawałkowym. Dokonano doboru urządzeń trzech kotłowni zasilanych różnymi rodzajami biomasy drzewnej. Przedstawiono schematy konstrukcyjne pos[...]
EN The technical and economic analysis of the use of three forms of solid biomass as fuel is the subject of this paper. Three technological schemes of boiler plants fired with wood chips, wood logs and pellets, are chosen, each of power 300 kW. The investment expenditures on building boiler plants t[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była ocena opłacalności inwestycyjnej budowy oraz eksploatacji iogazowni rolniczych w Polsce. Zakres pracy obejmował analizę opłacalności wytwarzania biogazu w biogazowniach rolniczych oraz jego energetycznego wykorzystania w agregacie kogeneracyjnym. Budowa biogazowni rolnicznej w warun[...]
EN The purpose of the work was to evaluate investment cost-effectiveness for construction and operation of agricultural biogas works in Poland. Work scope included cost-effectiveness analysis for biogas production in agricultural biogas-works, and its use as power source in a co-generating unit. In com[...]
17
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 331--333
PL Artykuł dotyczy wykorzystania tub LED zamiast świetlówek typu T8 zarówno w istniejącym oświetleniu, oprawach oświetleniowych jak i w nowych instalacjach. Na wstępie zostały wymienione podstawowe wady i zalety wykorzystania lamp LED lamp a następnie została przeprowadzona analiza pod względem instala[...]
EN In this paper, the authors are trying to complexly assess usage of LED tubes as replacement of linear fluorescent tubes. In the first part, advantages of LED tubes deployment are shortly described. Then comparison of its connection from electrical and safety point of view is done. Results of thermal[...]
18
75%
Rynek Energii
2010 nr 6 51-55
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy integracji instalacji usuwania CO2 z blokiem energetycznym na parametry nadkrytyczne o mocy 600 MW. Przedstawiono ilość energii konieczną do przeprowadzenia wychwytu dwutlenku węgla metodą absorpcji chemicznej z zastosowaniem MEA i amoniaku, sprężenia wychwyconeg[...]
EN This paper gives information about the results of the analysis of the integration CO2 removal system with the 600 MW supercritical power plant. It presents the amount of energy needed to capture carbon dioxide by chemical absorption using MEA and ammonia, to compress sequestered gas in the state for[...]
19
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Niniejszy artykuł dotyczy zawartości stadium dokumentacji projektowej o nazwie Studium Wykonalności (SW). Tego typu dokumentacja stanowi w dalszym ciągu nowy element dokumentacji projektowej. Pierwsze studia wykonalności pojawiły się w Polsce koło połowy lat 90-tych XX w. Do zakresu analiz i składu [...]
EN The article has been written in order to present the stage of design documentation called Feasibility Study (FS). Such documentation is still a new element of design papers series. For the first time feasibility studies appeared about mid-90s of last century. In the scope of analysis and formal comp[...]
20
75%
Energetyka
2010 nr 1 32-38
PL Artykuł stanowi kontynuację problematyki poruszanej w artykule A. Ziębika pt.: "Procesowe i systemowe wskaźniki energetyczno-ekologiczne zintegrowanego bloku energetycznego - metodyka obliczeń". Metodykę procesowej i systemowej analizy działania nadkrytycznych bloków węglowych uzupełniono analizą ek[...]
EN Presented is the continuation to problems discussed in the article of Mr A.Ziębik "Process and system energy-ecological indices of an integrated power block - methodology of calculations". The methodology of supercritical coal-fired power blocks operation analysis is supplemented with economic analy[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last