Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-mobility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energy Policy Studies
2017 No. 1/1 16--26
EN The purpose of this paper is to analyse the Dutch electromobility sector in terms of the effectiveness of applying financial incentives and to investigate the hypothesis that the key to using them is not the amount of subsidies for customers to purchase vehicles or to build charging stations, but to[...]
2
100%
Energy Policy Studies
2017 No. 1/1 27--34
EN Transport, as the core of the regional, national, and, undoubtedly, global economies, requires for undisturbed functioning a developed infrastructure; places where vehicles can be fueled, especially filling stations, are one of the most essential elements of this infrastructure. Electromobility, whi[...]
3
100%
Archiwum Motoryzacji
EN With the rapid growth of schemes and initiatives to promote e-mobility and numerous measures taken to ensure its quick and effective implementation, there is a wide range of technological and non-technological problems, especially organisational, economic, legal and social in nature, that have to be[...]
4
89%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 4 (44) 7--14
PL Celem artykułu jest ukazanie związku między rozwojem elektromobilności a odnawialnymi źródłami energii (OZE) w kontekście zagadnień społeczno-ekonomicznych. Ważnym aspektem rozwoju elektromobilności jest przychylność społeczna do OZE oraz polityka prowadząca do zwiększenia udziału tych źródeł w miks[...]
EN The goal of the article is showing a connection between development of electromobility and renewable energy sources referring to socio-economic issues. An important aspect of development in e-mobility area is social favour to renewables and politics striving to growth of those sources in domestic en[...]
5
89%
Civil and Environmental Engineering Reports
PL Przedstawiony powyżej artykuł koncentruje się na rozwoju sektora pojazdów elektrycznych i jego możliwym wpływie na obciążenie systemu elektroenergetycznego w Polsce. Jego celem jest oszacowanie wzrostu zapotrzebowania na moc wynikającego z ładowania samochodów elektrycznych. Przede wszystkim opisano[...]
EN The following paper focuses on the electric vehicles sector development and its possible influence on power system load in Poland. The goal is to estimate the increase of power demand resulting from the electric cars charging. First of all, the current legal environment, which provides a framework f[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł skupia się na pytaniu czy e-mobilność ma realną szansę penetracji rynku z ekonomicznego punktu widzenia. Jako pozytywne strony e-mobilności podaje się efekty ekologiczne. Kolejne korzyści to prawdopodobne odejście konsumentów od konwencjonalnych pojazdów na rzecz e-pojazdów co może być rozp[...]
EN This paper focuses on the question if forms of e-mobility have a feasible chance of market penetration from an economic point of view. As positive ecological benefits are the most frequently mentioned advantages of e-mobility, first of all, potential ecological effects in relation to e-mobility are [...]
7
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2019 R. 87, nr 9 31--37
PL W artykule omówiono jak w koncepcję Smart Systemu będą się wpisywać stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wstęp artykułu jest to próba odpowiedzi – czy Smart to chwyt marketingowy? Czy wizja i filozofia? Pytanie zadane retoryczne, bo choć słowo smart jest obecnie nadużywane, to finalnie droga do [...]
EN The article discusses how Electric Vehicle Charging Stations will be included in the Smart System concept. The introduction of the article is an attempt to answer: is Smart a marketing slogan? or vision and philosophy? A question asked rhetorical because although the word Smart is currently overused[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 17--29
PL Jednym z aktualnych wyzwań w obszarze transportu w skali globalnej jest e-mobilność, rozumiana jako elektromobilność (electro-mobility), ekomobilność (ecology-mobility) i ekonomika mobilności (economy-mobility). W artykule przedstawiono uzasadnienie podejścia 3E do e-mobilności, czyli symultaniczne [...]
EN One of the current challenges in global transport is e-mobility, understood as electromobility, ecomobility and mobility economics. The paper presents grounds for the 3E approach to e-mobility, which means a simultaneous approach as electromobility, ecomobility but also mobility economics. It is als[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Charakterystycznym elementem rodziny MAN Lion's City jest szeroka oferta, obejmująca łącznie 16 modeli autobusów miejskich i podmiejskich o długości nadwozia od 10,5 do 18,75 m. Nakładając na to szeroką gamę opcji silnikowych, obejmujących także jednostki zasilane CNG i biometanem, oraz dużą liczbę [...]
10
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 9 38--42
PL W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa elektrycznego w samochodach elektrycznych oraz omówiono typy ładowania pojazdów elektrycznych
EN In this article the electrical safety problems in e-mobility and types of electrical charging stations were presented.
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2017 z. 4/113 13--21
PL W artykule przedstawiono obecny stan prawny dotyczący zasad, warunków i instytucji uprawnionych do wydawania świadectw homologacyjnych na nowe pojazdy, części i ich wyposażenie. Coraz to nowe obostrzenia przepisów w zakresie emisji spalin oraz rosnące ceny paliw stają się inspiracją do tworzenia now[...]
EN The article describes the current status of the legal framework comprising principles, requirements and institutions authorised to issue type approval certificates for new vehicles as well as their parts and equipment. Consecutive new legal restrictions adopted with regard to emission of exhaust gas[...]
12
63%
Polimery
2019 T. 64, nr 3 181--189
PL Magazyny energii są zbudowane z pojedynczych ogniw, w których oprócz katody, anody i elektrolitu znajduje się polimerowy materiał separacyjny. To właśnie cechy separatora decydują m.in. o cykliczności pracy i o pojemności ogniwa oraz technologii produkcji akumulatora. Przedstawiono przegląd materiał[...]
EN Energy storage systems are built of a number of cells containing cathode, anode, electrolyte, and a separating element made of polymer. The features of the separator determine the cyclic character of the system’s work, the cell capacity and the technology of battery production. The paper presents a [...]
13
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2018 Vol. 7, iss. 1 505--516
PL Jednym z najważniejszych problemów współczesnej Polski jest określenie – zdefiniowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, które leży u podstaw suwerenności Państwa i jest głównym filarem gwarantującym niezachwiany rozwój gospodarczy. Należy zatem szukać odpowiedzi na postawioną tezę: [...]
EN One of the most important issue of modern Poland is how to define proper standards of the energy security which lies at the root of the national sovereignty; the energy security is the central plank what guarantees durable of the economic development. Therefore, one should search for an answer to th[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 890--895
PL Norwegia jest światowym liderem wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobilności (elektromobilności). W 2018 roku odbyła się ekspedycja naukowa projektu ELMAR w norweskich fiordach, podczas której zwizytowano wybrane promy pasażerskie oraz pasażersko-samochodowe. Zebrane przez autorów doświadczenia został[...]
EN When it comes to the implementation of e-mobility (electro-mobility) solutions, Norway is a world leader. The scientific expedition to the Norwegian fjords, organised as part of the ELMAR project in 2018, created an opportunity to visit selected passenger ferries and car and passenger ferries. The e[...]
15
63%
Logistyka
PL W związku z wzrastającą świadomością w zakresie ochrony środowiska, w ciągu ostatnich lat coraz większy nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z ekologią. Z tego względu zarówno krajowe jak i europejskie dokumenty strategiczne wskazujące kierunek rozwoju transportu narzucają szereg ograniczeń[...]
EN Strong emphasis on ecological issues in last years is caused by increasing awareness of needs related to environmental protection. Therefore national and European strategic documents related to transport includes many restrictions about negative influence of transport (especially road transport) on [...]
16
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2019 nr 22(2) 20--33
PL W artykule podjęto problematykę oceny lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. W szczególności skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych kryteriów oceny ich sieci. Założono, że wyznaczenie wartości tych kryteriów powinno być możliwe przy wykorzystaniu publicznie dostępnych w Pols[...]
EN The article discusses the problem of appraisal of the location of electric car charging stations. The article is focused on identifying potential criteria for assessing the network of charging points. It was assumed that the determination of the value of these criteria should be possible by using pu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last