Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 311
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-learning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 26 57-73
EN This article is moving the topic of using of programs and systems supporting distance learning in the academic teaching. There are included possibly the best solutions for all teachers, who would like to add to current methods of education opportunities which give us e-learning. The article is showi[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2009 Nr 3 105-114
PL W pracy przedstawiono istotę e-learningu, opisano jego wady i zalety oraz scharakteryzowano proces edukacji z jego wykorzystaniem. Opisując e-learning, przytoczono doświadczenia instytucji zajmujących się edukacją oraz nakreślono perspektywy rozwoju w tym zakresie.
EN The paper presents the essence of e-learning, its disadvantages and advantages, and it describes the process of education that makes use of e-learning. Apart from that, the experience of educational institutions related to e-learning are depicted and prospects of development in this area are outline[...]
3
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2011 T. 19, nr 4 32--39
PL Przedmiot akademicki „Informacja naukowa i technologia językowa” na Uniwersytecie im. Heinricha Heine w Dusseldorfie charakteryzuje interdyscyplinarność. Oprócz informacji naukowej, przedmiot ten zawiera również lingwistykę, lingwistykę komputacyjną oraz informatykę. Taka struktura zapewnia dobre pr[...]
EN The academic subject „Information Science and Language Technology” at the Heinrich-Heine-University in Duesseldorf is characteristic by its interdisciplinarity. In addition to information science the academic subject contains linguistics, computational linguistics and computer science. This structur[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 30 157--166
EN New technologies and informatics solutions are something natural for „digital natives” - as M. Prensky has described students. Students learn visually, not focusing attention too long on one thing. They know how to find quickly interesting information, convert it and, what is most important, they fe[...]
5
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to show the concept of application the visualization technique for educational aims. This approach allows enriching a didactic process. Also this technique could help in solving problems consider with analyzing the manufacturing processes. Design/methodology/approa[...]
6
80%
Problemy Jakości
EN In teaching on-distance the relations of a teacher and students are restricted. It causes the following questions: on what base should marks be given to a student's documents; what is the way of preventing the compilation of knowledge; what are the ways of implementation of education system changes [...]
7
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper presents the application of the visualization technique for enriching the educational process. The visualization approach allows to present all difficult and even dangerous phases of a manufacturing process. Design/methodology/approach: The computer visualization technique has be[...]
8
80%
Problemy Jakości
EN In the article there is reported the expert system that is concentrated on giving professional advice in organization and management of a company. The article is focused on organization of the expert work, because his work has a significant influence on the result of education and satisfaction of th[...]
9
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2015 Vol. 73, nr 2 237--246
EN Purpose: The purpose of this paper is to present the benefits and disadvantages of e-learning form of teaching in students’ opinion at Częstochowa University of Technology and Wrocław University of Technology. Findings: The main achievement relates to clear indication of main problems with an e-exam[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 132 253--261
PL Celem artykułu jest prezentacja e-learningowej formy kształcenia studentów, ich oceny zdalnego nauczania oraz prezentacja spostrzeżeń e-nauczyciela. Opisywane w artykule doświadczenia opierają się na zajęciach, które były realizowane na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017 i były pierw[...]
EN The aim of the article is to present the e-learning form of students' education, their evaluation of remote teaching and the presentation of the e-teacher's insights. The experiences described in the article are based on classes that were carried out at the Silesian University of Technology in the a[...]
11
80%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2007 Vol. 17 45--50
PL Praca dotyczy międzynarodowego projektu Europejskie Wirtualne Laboratorium Matematyki (EVLM - European Virtual Laboratory of Mathematics) realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Głównym celem projektu jest tworzenie i administrowanie sieci Centrów Matematyki ustanowionych w biorących udzi[...]
EN Paper brings information about international project EVLM – European Virtual Laboratory of Mathematics applied within the programme Leonardo da Vinci. The main goal of the project is the creation and cooperation of a net of Centres of Mathematics established at the participating European universitie[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 36--42
PL E-learning pełni szczególną rolę w kształceniu ustawicznym. Przy promocji e-learning akademickiego trzeba brać pod uwagę ograniczenia popytowe i społeczno-prawne. Doświadczenia z ekonomii, socjologii oraz nauki o komunikowaniu i organizacji uchronią uczelnie od kosztownych pomyłek.
EN In e-learning promotion one should take into consideration demand as well as social and legal limitations. The indispensable knowledge concerning economic, sociological and communication science experiences would prevent universities from expensive mistakes as e-learning is crucial to constant educa[...]
13
71%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 23 161-175
DE Die Ausnutzung der Internetplattform, als Ergaenzung zum traditionellen Lernsystem, wird immer mehr von den Studenten erwartet. Die Module zum Notenkorrigieren, zum Herausziehen von Vorlesungsinhalten, oder der on-line Kontakt mit dem Lehrer sind sehr populaer. Die Mehrheit der befragten Studenten b[...]
14
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this paper is to present the role of e-learning tools in the process of students teaching within the area of material science, on the base of an e-platform for teaching students the processes of surface layers plating. Nowadays classical teaching tools are replaced with computer [...]
15
70%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2005 Vol. 9 265--268
EN Explorations of e-learning platforms in preparing the courseware for graduate students of medical physics and informatics is shortly described. Preliminary reflections and conclusions focused mainly on essential content building are presented.
16
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 147-151
PL We współczesnych czasach notuje się bardzo dynamiczny rozwój e-leamingu. Koncepcja ta umożUwia prowadzenie różnorodnych form kształcenia z jej wykorzystaniem. Artykuł podejmuje dyskusję, dotyczącą przydatności danej formy kształcenia, jaką umożliwia koncepcja e-leamingu.
EN At present day is notified more and more dynamic growth of e-leamig. That conception makes possible running different teaching form with its makes of use. That article takes up discussion about usefulness of teaching forms as e-leaming conception makes possible.
17
70%
Logistyka
PL Rozwój techniki nauczania jest nieuniknionym procesem, wywołanym zmianami w większości dziedzin życia i bardzo szybkim rozwojem technologii komputerowych. Powszechna zamiana klasycznych konspektów na prezentacje komputerowe i symulatory jest powiewem nowych czasów. Dla WSOSP w Dęblinie, jednym ze zw[...]
EN There are already a number of computer developments that change the most areas of life. Rapid teaching procedure progress is envitable. Virtual display have generally swapped paper teaching schedule. Multimedia didactic system "SOWA" created by engineers from The Air Force Academy in Dęblin cooperat[...]
18
70%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL E-learning jest nową, proponowaną metodą w szkoleniu kandydatów na kierowców. Reguluje to ustawa o kierujących pojazdami, która zacznie obowiązywać w 2012r. Założenia zapisów prawnych wskazują, że e-learning może być wykorzystywany nie przez wszystkie szkoły jazdy, lecz jedynie przez ośrodki spełnia[...]
EN E-learning is a new method offered in drivers` education. It is regulated in a law concerning drivers, which is going to be in effect in 2012. The principles of legal articles show that e-learning cannot be used by all the driving schools, but only by the ones meeting additional requirements concern[...]
19
70%
Journal of Computer Sciences Institute
2017 Vol. 4 104--107
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy możliwości wykorzystania platformy Moodle do realizacji procesu kształcenia na kierunku Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej. Badania obejmowały analizę możliwości platformy Moodle oraz symulację komputero[...]
EN The article presents the results of research on the analysis of the possibilities of using the Moodle platform for the implementation of the education process at the engineering systems of internal security in the Lublin University of Technology. The research involved an analysis of the possibility [...]
20
61%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 3 109-114
PL Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy kształcenia przez internet jakim jest e-learning. Prezentuje podobieństwa i różnice szkoleń tradycyjnych i szkoleń internetowych. Zasady projektowania e-szkoleń, zalety i wady kształcenia w systemie e-learningowym oraz zagadnienia dotyczące [...]
EN The material contains a discussion of issues implementing online forms of education that is e-learning. It shows the similarities and differences in traditional training and online training. Principles of design of e-learning, advantages and disadvantages of training in e-learning methods and issues[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last