Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 75
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzieci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 88 44--52
PL Spożycie ryb ma udowodniony pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Dzieje się to za sprawą zawartych w nich składników odżywczych i minerałów. Celem badań była analiza opinii dzieci w wieku szkolnym związanych ze spożyciem mięsa ryb. Stwierdzono pozytywny stosunek grupy badanej do tego rodzaju żywności [...]
EN Consumption of fish meat have a proven positive impact on children’s development. This happens due to nutrients and minerals contents. The aim of the study was analysis of the views of school-age children associated with the consumption of fish meat. The positive attitude towards this type of food a[...]
2
75%
Przestrzeń i Forma
2012 nr 18 131--140
PL Współczesna instytucja muzeum oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu – zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Dzieci chętnie uczestniczą w muzealnych zajęciach edukacyjnych, podczas których mogą poczuć namiastkę swobodnego działania i zetknąć się z fascynującymi zagadnieniami. Co więcej, muzeal[...]
EN Contemporary museum offers a range of possibilities of spending leisure time – both for adults and children. Children take museum’s educational programs with pleasure. During them they can feel semblance of free performance and can encounter fascinating issues. What is more, museums’ public space no[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 27-32
PL Tematem referatu jest projekt parapodium dynamicznego, który wykonano z myślą o rehabilitacji 3-letniego dziecka. Zostały tu zawarte aspekty dotyczące roli jaką powinien spełniać tego rodzaju pionizator dynamiczny z uwzględnieniem jego funkcjonalności. Ponadto skupiono się na samej konstrukcji urząd[...]
EN The main theme of this paper is project of a dynamic parapodium, which was designed for 3-years old child. We have there many aspects connected with destination of that parapodium. Besides there are information about construction and about characteristic elements. Another important thing is to show[...]
4
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The frequency of corrective signal (the centre of corrective (COC) signal), which is the decomposition of COP (centre of pressure) and estimated COM (centre of mass) time series, is one of the indicators reflecting the quality of postural control during stance. Young children, in the period of inten[...]
5
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 7, nr 38 153-159
PL W pracy przedstawiono charakterystykę 20 dzieci ze stopą prawidłową i 60 dzieci ze stopą płasko-koślawą. Osobom badanym wykonano pomiary antropometryczne oraz przeprowadzono ocenę ortopedyczną połączoną z badaniem rentgenowskim stopy. Badaniami objęto dzieci z północno-wschodniej Polski w wieku 8-1[...]
EN An anthropometric data are usually include: length, height, strength and circles of human body. The evaluation was carried out on 60 pupils with flat feet taken from a total population of 250 primary schoolchildren. The sample group was between the ages of 8-14 years from province Podlasie. The chil[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 31-33
PL Bezpieczna zabawa dzieci, bezpieczne urządzenia zabawowe, bezpieczne otoczenie... O bezpieczeństwie powstaje obecnie wiele opracowań, gdyż jest to jeden z najbardziej istotnych problemów dotyczących miejsc, w których bawią się nasze dzieci.
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 80--89
PL Dzieci w wieku przedszkolnym kształtują nawyki żywieniowe, na które rodzice/opiekunowie wpływają w sposób szczególny. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było uzyskanie opinii na temat zachowań żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, ich preferencji oraz znajomości wybranych produktów. Zacho[...]
EN Pre-school children formed their eating habits, on which parents/guardians can affected in a particular way. The aim of the survey, using questionnaires, was to obtain opinions on the pre-school children food behavior and preferences and familiarity with selected products. Food habits of 3–4 years o[...]
8
75%
Journal of Ecology and Health
2011 R. 15, nr 3 142-149
PL Przedmiotem badań były migdałki gardłowe, które ze względu na swoje położenie anatomiczne, stanowią pierwszą tkankę, mającą styczność z zawartymi we wdychanym powietrzu substancjami. Migdałki gardłowe pochodziły od dzieci zamieszkujących województwo śląskie, zostały podzielone ze względu na wiek, pł[...]
EN Subject of this research was pharyngeal tonsils which his anatomic location it is an interesing tissue. They are first tissue which has contact content in air inhalation substances in selective way. Pharyngeal tonsils came from children who lived in the Silesia province, samples of tonsils were divi[...]
9
75%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 95--108
PL Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym szansę efektywnego samorozwoju i uczenia się, ponieważ proponuje elementy nieoczekiwane i nieformalne w ramach rozrywki na wysokim poziomie. Proces zdobywania wiedzy następuje między innymi podczas działania – interakcji z obiektami i ludźmi. Zaangażowani[...]
EN Museum institution can give a chance for effective self-learning and education for visitors, because it is proposing unexpected and informal elements that are part of quality entertainment. The learning process takes place, among the other things during this activity – interaction between objects an[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 88 34--43
PL Celem przeprowadzonego badania była ocena postaw i preferencji wybranej grupy dzieci wobec produktów mlecznych. Badana grupa dzieci liczyła 100 osób w wieku od 9 do 13 lat, byli to uczniowie klas 4–6 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Stwierdzono, że 78% dzieci spożywało[...]
EN The aim of the study was to estimate children's attitudes and preferences towards dairy products. The study was conducted in March 2015 at the Primary School number 10 of Eugeniusz Kwiatkowski, Gdynia. The study group consisted of 100 children at ages 9–13, students of grades 4–6. It was found that [...]
11
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 2 129--139
EN The present study aims to explore relationships between footedness and posturographic assessment in children aged from 4 to 10. A real-time computerised device was used on a force plate for movement analysis. It requires a static posturography to assess postural control of children with the same han[...]
12
75%
Drogownictwo
2017 nr 6 206--216
PL Podróż do szkoły jest codziennością każdego dziecka. Kilkulatkowie są odwożeni przez rodziców, starsze dzieci już same docierają do szkoły. [1] Różne sposoby przebycia drogi do szkoły generują liczne niebezpieczeństwa i problemy. Zakorkowane ulice nieopodal szkoły, nieostrożne przechodzenie dzieci p[...]
EN Traveling to school is the everyday routine of every child. Several-year-olds are brought to school by their parents, older children are getting to school themselves. Different ways of going to school generate many dangers and problems. Overcrowded streets near the school, careless children crossing[...]
13
75%
Ekologia i Technika
2015 R. 23, nr 5 244--248
PL Celem przeprowadzonego badania była ocena potraw dzieci w wieku szkolnym w stosunku do wybranych produktów spożywczych. Badanie przeprowadzono w 2014 roku w grupie 140 dzieci w wieku od 9 do 12 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostyczn[...]
EN The aim of the poił was to assess consumption preferences of schooł-age children towards the selected products and meals. The poił was conducted in 2014 among a group of 140 children aged from 9 to 12 attending the Primary School No. 43 in Gdynia. The diagnostic poił method was used in the project. [...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 7-A 105--120
PL W dzisiejszym świecie czas stał się towarem deficytowym. Problem ten dotyczy nie tylko dorosłych, ale i w coraz większym stopniu dzieci. Z uwagi na fakt, że czas wolny ma dla najmłodszych szczególne znaczenie jako czynnik stymulujący ich wszechstronny rozwój, zachodzi konieczność interdyscyplinarnyc[...]
EN Time is the deficient good in contemporary world. The lack of free time is the problem not only of adults but also more and more often of young people. In fact, free time is very important part for all children, as stimulating their coprehensive development, that is why there is a need of interdisci[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Łódzka
2011 z. 1 111--117
PL Wszyscy chcielibyśmy żyć w kraju, z którego nie chce się wyjeżdżać. W środowisku sprzyjającym i zachęcającym do wykonywania codziennych obowiązków, ale i do działań ponad minimum. Aby kiedyś osiągnąć taki stan rzeczy, warto poświęcić więcej uwagi i wysiłku próbom uświadomienia nie-architektom, co wp[...]
EN The condition of a built environment in Poland calls for improvements. There are numerous causes of this situation, one of the most important is role of investor in the design process. Therefore there is a need for alteration in their thinking as well as of authorities and all citizens. Such a goal [...]
16
75%
Architektura Krajobrazu
2013 nr 3 32--43
PL Tereny zabaw dla dzieci funkcjonują w historii ludzkości od połowy XIX wieku. Od tamtego momentu poddawane były wielu przemianom. Puste otwarte przestrzenie szybko zapełniły się różnego rodzaju elementami zabawowymi i sprawnościowymi. Formy tych obiektów stały się wyzwaniem nie tylko dla konstruktor[...]
EN Playgrounds are present in our surroundings since the middle of the 19th century. From that time they have been changing – from open spaces, to modern, limited areas with many facilities for children. Forms of playgrounds became a challenge, not only for constructors and architects, but also for man[...]
17
75%
Transport Samochodowy
2011 z. 4 37--65
PL Artykuł przybliża problematykę edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej. Przedstawiono w nim działania prowadzone w tym obszarze w 25 krajach członkowskich UE oraz zalecenia ekspertów na przyszłość na podstawie wyników projektu badawczego ROSE25. Omów[...]
EN The article describes the problem of children and youths road traffic safety education in the European Union. It presents the actions conducted in this area by the 25 member states of the EU and the recommendations of the experts for the future, based on the results of the ROSE25 research project. I[...]
18
75%
Zieleń Miejska
2017 Nr 7-8 31--33
PL Projektanci placów zabaw szukają inspiracji wszędzie. Literatura dziecięca z [pewnością jest jednym z najlepszych ku temu źródeł.
19
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Młodszy wiek szkolny jest okresem intensywnych przemian wynikających z nieukończonego jeszcze procesu kształtowania postawy ciała. Nagła zmiana trybu życia dziecka, wynikająca z ograniczenia aktywności ruchowej, oraz długotrwałe i częste przebywanie w niewłaściwej pozycji siedzącej mogą między innym[...]
EN A younger school age is a period of intensive changes resulted from an unfinished process of forming the body posture. A sudden change of the children lifestyle caused by the reduction of the activity and long staying in a incorrect sitting position, may lead to unproper position of the spine and es[...]
20
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Jedną z częściej rozpoznawanych chorób u dzieci niepełnosprawnych jest mózgowe porażenie dziecięce (MPDz). Plastyczność kompensacyjna mózgu jest podłożem efektów, jakie uzyskuje się w trakcie rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Nowoczesną metodą, coraz szerzej stosow[...]
EN One of the often diagnosed diseases in handicapped children is infantiie cerebral palsy (ICP). T h e base of the effects of rehabilitation in patients with central nervous system injury is compensatory bram neuroplasticity. Exercises based on biofeedback are modem rehabilitation method of adult pati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last