Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania ratownicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 1 32--33
PL Interpretacja art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), odnoszącego się do działań ratowniczych, może rodzić szereg wątpliwości. Jaki jest cel i sens przyjęcia tej regulacji?
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 195-203
PL Artykuł przedstawia Lekki Wielozadaniowy Pojazd Ratowniczy. Charakter pojazdu umożliwia wykorzystanie go w bezpośrednich akcjach związanych z ratowaniem osób z katastrof komunikacyjnych, usuwaniem skutków zniszczeń po zjawiskach atmosferycznych, takich jak huragany, wykonywaniem przecinek leśnych na[...]
EN The article presents light multi-purpose saving vehicle. Character of vehicle makes possible utiliza.tion of vehicle in operations connected to saving persons from communication disasters, removing results of destructions after atmospherical effects such as hurricanes, execution cut-through the fore[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 5 1247--1253
PL W artykule przedstawione zostały potencjalne szczegółowe procedury wykorzystania radiometru RK-100 w trakcie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzeń radiologicznych. Autorzy poprzez prezentację możliwości radiometru RK-100 oraz odnosząc się do obowiązujących przepisów i zasad postępowan[...]
EN The article presents the procedures for the use of the radiometer RK-100 during rescue operations in the radiological incidents. The authors through the presentation capabilities of the radiometer RK-100 and they are referring the existing legislation and procedural rules in the State Fire Service s[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 57 (1) 149--164
PL Obowiązujące wymagania w zakresie tymczasowych instalacji elektrycznych stosowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej pozostawiają wiele do życzenia. Zgodnie z obowiązującymi zalecenia rozwijana powinna być sieć polowa w układzie zasilania TN-S, który pomimo swoich zalet nie zawsze jest możli[...]
EN Current requirements for temporary electrical wiring used by fire protection entities leave much to be desired. Under the regulations in force, temporary earthing system for field activates should be TN-S, which, despite advantages, might not be easy to set up in field condition, as the neutral poin[...]
5
75%
Logistyka
PL Współcześnie prowadzone działania ratownicze, niejednokrotnie prowadzone są w obszarach niedostępnych dla klasycznych pojazdów ratowniczych (wozy strażackie, karetki pogotowia itp.). Wykorzystanie teloperowanych platform bezpośredniego wspieraniu człowieka w ratownictwie wymaga ich wysoki[...]
EN Current rescue operations are conducted in areas inaccessible for standard rescue vehicles (fire trucks, ambulances, etc.). Usage of remote control closed human support platforms in such situations requires from them the ability to negotiate harsh terrain obstacles. This ability depen[...]
6
75%
Logistyka
PL Wprowadzanie do działań ratowniczych wielu jednostek bojowych krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego (ksrg) oraz skomplikowane warunki, w jakich te jednostki mają wykonać na czas swe zadanie, stwarzają bardzo trudną sytuację dla kierującego działaniami ratowniczymi (KDR). [...]
EN Entering the rescue operations of many means and measures of the national rescue and firefighting system and complicated conditions in which these individuals have performed their task in time, creating a very difficult situation for directing rescue operations. One of the important[...]
7
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem wykonanych badań była próba oceny świadomości strażaków Państwowej Straży Pożarnej na temat tego, jak stres wpływa na możliwość wystąpienia wypadków przy pracy w akcjach ratowniczych. Poddano również weryfikacji tezę, że wiek i doświadczenie strażaków wpływają na ocenę sytuacji zagrażając[...]
EN Aim: The aim of this study was to assess awareness among State Fire Service (PSP) firefighters of the impact of stress on accidents at work in rescue operations. The thesis that the age and experience of firefighters affect the assessment of the situation that puts at risk the health of the rescuer [...]
8
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 2 9-20
PL Ratownictwo chemiczno-ekologiczne, rozumiane jako działalność ratownicza, metodyka organizowania procesu ratowniczego oraz system współdziałających jednostek, stanowi jeden z obszarów zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Przeznaczone jest do prowadzenia działań minimalizujących negatyw[...]
EN Chemical and ecological rescue understood as an emergency activity as well as methodology of response process organization and system of interpreting rescue units constitutes one of the tasks performed by the State Fire Service. Its main goal is to minimize negative effects of hazardous chemical sub[...]
9
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2009 Nr 3 181-200
PL Artykuł opisuje specyfikę działań ratowniczych prowadzonych w studniach, silosach oraz różnego rodzaju kanałach, czyli obiektach charakteryzujących się mocno ograniczona przestrzenią. Przedstawia zagrożenia, jakie mogą wystąpić w tych obiektach, sprzęt służący do prowadzenia skutecznych działań jak [...]
EN The article describes the specific of rescue works led in wells, silos as well as different kind of sewers, i.e. objects with bounded space. Introduces menaces which can be met in such objects, equipment which is necessary to action as well as rescue techniques.
10
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 53 (1) 32--44
PL W artykule przedstawiono autorskie ujęcie ratownictwa i sposobów jego systemowej integracji w Polsce. Skupiono się na zdefiniowaniu Polskiego Systemu Ratownictwa (PSR), który szczelnie wypełnia domenę działań ratowniczych w stosunku do ludzi, mienia i środowiska. Dokonano ogólnego opisu elementów om[...]
EN Nowadays, there is a lack of a coherent and holistic approach to all rescue types in Poland. Functioning, formalized rescue systems (National Firefighting and Rescue System – KSRG, the State Medical Rescue system) do not cover the whole domain of rescue operations carried in Poland, abroad and direc[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 5 832--841
PL Szybkość interwencji służb ratowniczych, a w szczególności jednostek ochrony przeciwpożarowej, ma bezpośredni wpływ na szansę uratowania zdrowia i życia ludzi oraz skuteczność prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Podczas takich zdarzeń kluczowe znaczenie mają m.in.: czas przyjmowania zgłoszen[...]
EN Reaction time of rescue teams, especially fire-fighting brigades, has a direct influence on the chance of saving human health and life, as well as efficiency of undertaken rescue and fire-fighting actions. During such events a crucial impact has the following: duration of receiving emergency notific[...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 5 1218--1226
PL W artykule została przedstawiona tematyka aktualnego i ciągle wymagającego dokładnej eksploracji obszaru badań związanych z doskonaleniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Ściślej rzecz ujmując, dotycząca lepszego niż dotychczas wykorzystania w sytuacji kryzysowej sił wojskowych. W artykul[...]
EN The article presents current topic which still requires a thorough scientific exploration related to the improvement of Polish internal security system. More specifically, it concerns better use of military units in non-military crisis operation than previously used to be. The paper presents necessi[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 5 1254--1259
PL Środki ochrony osobistej, w tym rękawice strażackie, należą do grupy środków stanowiących bezpośrednią ochronę strażaka-ratownika przed zagrożeniami występującymi w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ochrony tego typu powinny spełniać minimalne wymagania określone w normach technicznych m.in. PN-EN6[...]
EN Personal protections, including fire gloves, belong to the group of assets of direct protection of rescuer and fire-fighter against hazards present during rescue and fire-fighting actions. Such protections should fulfil minimum requirements defined in the technical standards e.g. PN-EN659:2010 and P[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 146--155
PL W artykule omówiona została problematyka wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych
EN Since 2005, the transport of dangerous goods can be distinguished as a special group of goods called “large risk goods”. There are goods which can be used for terrorist purposes or contrary to their intended use, demonstrating a high risk of danger to people, propertyor the environment, eg. explosi[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 276--280
PL W artykule zawarto analizę głównych zagrożeń występujących podczas działań ratowniczych prowadzonych przez służby ratownicze na miejscu wypadków drogowych. Przedmiotowa analiza dotyczy zagrożeń dla ratowników jak i samych ofiar wypadków. Nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biernego i[...]
EN The article presents the main risks encountered on the road while carrying out rescue operations during accidents. These risks relate to themselves as rescuers and victims. The contents are also basic tips on how to effectively eliminate these threats.
16
63%
Logistyka
2015 nr 5 775--787, CD1
PL Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych zależy m.in. od: rodzaju, wielkości, miejsca i rozmiaru zdarzenia. Na działania ratownicze składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania zagrożenia i wszystkie czynności prowadzące do jego likwidacji. Opracowane procedu[...]
EN The organization of rescue operations during accidents in road tunnels depends on: the type, location and size of the event. The operations consist of projects aimed to locate the risks and all the steps leading to its liquidation. Developed procedures for specific buildings due to their characteris[...]
17
63%
Logistyka
2017 nr 6 11--16
PL W artykule przedstawiono problematykę prowadzenia działań ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistycznego w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Zarządzanie logistyczne w trakcie działań ratowniczych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i bardzo złożonym ze względu na prowadzeni[...]
EN The article presents the problem of conducting rescue operations with particular emphasis on logistics management at the State Fire Service (SFS). Logistic management during rescue operations is an extremely difficult and very complex undertaking due to simultaneous actions by several or even severa[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 5 499--505
PL Artykuł przedstawia analizę wykorzystania średniego samochodu gaśniczego do działań ratowniczo-gaśniczych w mieście Warszawa. Jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Polsce wyposażone są w samochody specjalne oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo[...]
EN This paper presents analysis of the use of a medium fire-fighting vehicle for rescue and fire-fighting actions in Warsaw city. In Poland fire-fighting units of the State Fire Brigade are equipped with special vehicles and special equipment enabling rescue and fire-fighting actions. Depending on the [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2015 Nr 55 (3) 67--82
PL W artykule podjęto próbę odnalezienia najczęściej wskazywanych kontekstów użycia terminów „działanie ratownicze” i „działanie ratowniczo – gaśnicze”. Okazuje się bowiem, że możliwy zakres ich zastosowań w ratownictwie jest szeroki i wiele zależy od kontekstu wypowiedzi. Rozważania prowadzono w oparc[...]
EN In the article, the author tried to identify the most often used contexts of such terms as “rescue operations” and “fire rescue operations”, typically used in fire literature. It is relatively easy to figure out that these terms are applied very widely in recue world, however, a lot depends on the c[...]
20
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Strażacy podczas działań ratowniczych funkcjonują w otoczeniu społecznym, w związku z tym pozostają pod wpływem społecznym i sami go wywołują. Jednym z subtelnych przejawów wpływu społecznego jest efekt facylitacji społecznej polegający na zmianie w szybkości i jakości wykonania zadań w wyniku [...]
EN Aim: During rescue operations, firefighters function in a social setting, and therefore they remain under social influence and exert it themselves. One of the subtle manifestations of social influence is the social facilitation effect in changing the speed and quality of operations as a result of be[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last