Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działania proekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 149-159
PL Omówiono potrzebę maksymalnego wykorzystania we wnętrzach (szkołach) światła naturalnego jako działania proekologicznego oraz oddziaływanie promieniowania optycznego - w tym światła - elektrycznych źródeł światła na środowisko.
EN Reduction of electrical energy consumption for interior lighting as a result of optimizing of daylighting as well as environmental aspects of it reductions are discussed. The environmental effects of electric light sources radiation are also considered.
2
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 60--68
3
70%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 169-173
PL Na podstawie studium warunków geologiczno-inżynierskich zwałowisk w kopalni rud żelaza Gongchangling oraz analizy charakteru osuwisk określono stabilność zwałowiska oraz zaproponowano szerokie działania proekologiczne. Stwierdzono iż: 1 W okresach deszczowych i roztopowych stabilność skarp zmniejsza[...]
EN Based on the study of the engineering geological characteristics of the dumps in Gongchangling Iron Mine and the analysis of the mode of dump landslide, the stability of the dump are analyzed, and the comprehensive treatment for the dump are suggested. It is concluded that: 1 In rainy and snowmelt p[...]
4
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 47 15-19
PL Po przedstawieniu trzech stref społeczno-gospodarczych województwa opolskiego, podano 10 gmin z pierwszej strefy uprzemysłowienia i urbanizacji zaliczone do obszaru ekologicznego zagrożenia. Podano środki i metody doprowadzenia czystości powietrza do stanu zgodnego z prawem, co jest celem strategicz[...]
EN After presentation of three communal-economic spheres of Opole region, ten communes from the first industrial and urban sphere, reckoned to be the territory of ecological threat were listed. The devices and methods of getting the air-cleanlines of the standard coresponding to the law, which is the s[...]
5
70%
Przegląd Komunalny
2017 nr 7 22--23
PL Problematykę odraczania, zmniejszania oraz umarzania administracyjnych kar pieniężnych, regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska [DzU z 2017 r. poz. 519, z późn. zm., dalej: P.o.ś.].
6
61%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Gmina Trzebinia należy do obszarów w Małopolsce charakteryzujących się dużą koncentracją zakładów przemysłowych. W pracy przedstawiono aktualny stan istniejących i likwidowanych największych obiektów przemysłowych, uwzględniając gospodarkę aktualnymi odpadami i perspektywy zagospodarowania istniejąc[...]
EN The area of the local commune Trzebinia, situated in the province of Małopolska, is characterized by increased concentration of industrial plants. The authors present review of the situation in the Trzebinia region, taking into account current waste processing, as well as the outlook for waste dispo[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 35--37
PL W artykule przedstawiono problematykę ekorozwoju w odniesieniu do funkcjonowania firm usługowo-naprawczych. Wnioski i spostrzeżenia oparto o wyniki badań własnych, prowadzonych w 2015 roku w województwie zachodniopomorskim. Zwrócono uwagę na przyczyny i skutki działań podejmowanych w kwestii ochrony[...]
EN The paper presents the problems of sustainability with reference to the operation of service and repair companies. Conclusions and observations were based on the results of own research being conducted in the West Pomeranian Province in 2015. Attention was drawn to the causes and effects of measures[...]
8
61%
Polish Journal of Management Studies
PL Celem badania jest porównanie działań proekologicznych między konsumentami w Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Słowenii i Czarnogórze. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 1550 uczestników pochodzących z wymienionych krajów. Wyniki wskazują, że istnieją różnice między konsum[...]
EN The aim of the study is to compare pro-environmental activities between consumers in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia, Slovenia and Montenegro. Empirical research was conducted on a sample of 1,550 participants from these countries. The results indicate that there are differenc[...]
9
61%
Wiadomości Górnicze
PL Teren "Kościelnioka" - doliny leżącej w południowej części Krzyżowic - był jednym z najbardziej narażonych na skutki eksploatacji górniczej miejscem wobrębie obszaru górniczego kopalni "Pniówek". W 1984 roku rozpoczęła się na tym terenie budowa składowiska "Kościelniok". Przed rozpoczęciem zwałowani[...]
EN The terrain of "Koscielniok" - a valley lying in the southern part o Krzyzowiec -was one of the most vulnerable place to the effects of mining operations within the mining area "Pniowek" mine, In 1984 the construction of .Koscielniok" wastes storage site was started on this terrain. Before tippia, o[...]
10
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Omówiono strukturę funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce, redukcję w latach 1989-1995 emisji do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu oraz sposoby (prawne, ekonomiczne i edukacyjne) stymulowania tego procesu.
EN Operation of the state Environment Monitoring System in Poland, reduction in 1989-1995 the emission to atmosphere of sulphur dioxide, nitrogen oxides and dust as well as the methods (legal, economic and educational) of stimulating of the process.
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1074--1077, CD
PL W ostatnich latach wzrasta presja ze strony klientów, społeczności lokalnych, organizacji międzynarodowych, agencji rządowych i innych interesariuszy wobec świata biznesu w zakresie oczekiwań dotyczących ochrony środowiska. Celem opracowania jest więc ustalenie w jakim wymiarze przedsiębiorstwa prze[...]
EN In recent years the customers, local communities, international organizations, government agencies and other stake-holders have put pressure on the world of business for environmental protection. The aim of the study is to determine to what extent enterprises have re-evaluated the approach to manage[...]
12
51%
Energetyka
1998 nr 12 83-87
13
41%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 1 305-321
PL Degradacja chemiczna gleb w Polsce, zwłaszcza systematyczne zwiększanie ich kwasowości, była inspiracją do podjęcia oceny nawożenia saletrą wapniową (CN) użytku zielonego na glebie wymagającej zmniejszenia kwasowości lub stabilizacji odczynu. Tendencja zmniejszania ilości stosowanych środków wapnują[...]
EN The chemical degradation of soils in Poland, particularly systematic increasing of its acidity, was the inspiration to undertake the estimation of the fertilisation with calcium nitrate (CN) the grassland that require the decrease of soil acidity or the stabilization the proper soil pH. The tendency[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last