Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 249
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 298-304
PL W artykule omawia się ewolucję systemu dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce. Zmiany systemu dystrybucji wyrobów hutniczych wywołane były przemianami społeczno - gospodarczymi, jakie wystąpiły w Polsce w latach 80. i 90. Omawia się czynniki kształtujące strategię dystrybucji w sektorze hutnictwa ż[...]
EN This paper presents development of the system of distributing steel products in Poland. It has varied with economical as well as political changes which took place in the 80-ties and the 90-ties in Poland. The authors' aim was also to introduce main distributors in the Polish steel market and variou[...]
2
80%
Logistyka
PL Łańcuch dostaw skroplonego gazu ziemnego to kolejne etapy powiązanych ze sobą operacji tworzących sieć opartą na infrastrukturze technicznej, operacjach technologicznych. Za podstawę opisu modelu łańcucha dystrybucyjnego przyjęto wielkość instalacji i obszar dystrybucji. Model łańcucha logistycznego[...]
EN A chain of liquefied natural gas supplies can be described as a network of interconnected elements of technical infrastructure and technological procedures. The adopted basis for description of a distribution chain model is the size of the gas systems and the area of distribution.
3
80%
Logistyka
PL Idea corss-dockingu polega na zmniejszeniu kosztów całkowitych łańcucha dostaw poprzez minimalizacje procesu magazynowana towarów. Pojecie łańcucha dostaw jest określane jako to ciąg procesów w obrębie których dany produkt wędruje od punktu wyjściowego czyli producenta, aż do klienta. Takie rozwiąza[...]
EN The idea of cross-docking distribution is based on the minimization of costs of the supply chain, due to the minimization of the process of loads storage. Supply chain is defined as a process, where the product is moved from the manufacturer to the client. This solution is able to decrease the costs[...]
4
80%
Logistyka
2008 nr 6 62-64
PL Artykuł przedstawia podstawowe kierunki zmian zachodzące w dystrybucji wyrobów hutniczych. W Europie spada sprzedaż wyrobów bezpośrednio od producentów, a wzrasta sprzedaż pośrednia. W Polsce nadal dominuje sprzedaż wyrobów za pośrednictwem biur handlowych producentów. Nowoczesne systemy dystrybucji[...]
EN The paper presents the key trends of changes in distribution of Steel product. In Europę goods are sold by mediator, agents. In Poland steelworks piants organize selling of their goods. In the World distribution is realized by nets and centres, that have got the best informational solutions. Channel[...]
5
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
6
80%
Logistyka
2008 nr 4 93-97
7
80%
Logistyka
2008 nr 4 74-77
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono system organizacji sprzedaży węgla w segmencie odbiorców detalicznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa górniczego. Zaprezentowano procedury doboru i klasyfikacji autoryzowanych sprzedawców prowadzących handel węglem na terenie kraju. Przedstawiono przykłady kryteri[...]
EN The paper presentes system of products distribution in coal industry with a detail segment of customer. Authors analyse advantages of selective distribution solutions. Authors present procedure of selection the authorized sellers and methods of rating them by the coal mining company.
9
80%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Dobra wyprodukowane w procesie produkcyjnym muszą być dostarczone do nabywców finalnych. Wszystkie procesy związane z przemieszczaniem wyrobów gotowych od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich konsumpcji zachodzą w logistycznym systemie dystrybucji. Celem artykułu jest przedstawienie logistycznego [...]
EN Goods manufactured in the production process have to be delivered to the end purchasers. All processes which are associated with moving goods form the company inventory to the market or consumer are executed in the logistic system of the distribution. The objective of this article is to describe the[...]
10
80%
Logistyka
2008 nr 1 45-47
11
80%
Logistyka
2003 Nr 6 24-25
PL Wiedza o produkcie, opakowaniu i procesie logistycznym, uzupełniona wiedzą o metodyce, zakresie oraz wynikach badań trwałościowych powinny wspomagać producenta w podejmowaniu decyzji podczas opracowywania nowego produktu. Musi on znaleźć swego rodzaju optimum pomiędzy jakością produktu i opakowania,[...]
12
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Dystrybucja towarów na obszarach zurbanizowanych stanowi obecnie, obok transportu osobowego, jeden z podstawowych problemów logistyki miejskiej. Rozwiązanie problemów wymaga współpracy niezależnych operatorów logistycznych oraz administracji lokalnej. Doświadczenia miast europejskich w tym zakresie [...]
EN Urban logistics UL deals with people conveying and consumable goods flow throughout a tight network of dense and independently traffic controlled network of streets connecting a large number of destination points and pick-up points, at daily, weekly and seasonal traffic fluctuation. City logistics C[...]
13
80%
Management
2004 Vol. 8, no 2 271-279
PL W artykule zaprezentowano, jak pośrednicy handlowi zajmujący się dystrybucją wyrobów mleczarskich mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności tych wyrobów oraz jak realizują te zalecenia w praktyce. Wnioski z przeprowadzonych badań uzyskano na podstawie analizy przedsiębiorstw z województwa lubu[...]
EN In this article the way of commercial agents in distribution of dairy industry products may to do and make competitiveness was presented. The show which realise this in practice. It was presented analyses of companies in lubuskie provice. In this article was showed which changes on this field may ta[...]
14
80%
Przemysł Spożywczy
15
80%
Rynek Energii
2002 nr 2 21-26
PL Przedstawiono charakterystykę krajowego systemu przesyłowego oraz wskazano podstawowe czynniki, które będą miały wpływ na jego funkcjonowanie w przyszłości. Scharakteryzowano również procesy dostosowawcze do wymogów Unii Europejskiej w aspekcie wdrażania zasad wolnego rynku (TPA) oraz kształtowania [...]
16
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Informacja o rzeczywistym koszcie wyrobu lub usługi ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w warunkach stale rosnącej konkurencji. Stąd konieczność stosowania doskonalszych narzędzi, umożliwiających coraz dokładniejsze monitorowanie procesów zachodzących w przedsiębior[...]
EN Information on a real costs of a product or service is of a great importance for effective operation of a firm under conditions of permanently increasing competition. Thus the need arises to use more perfect tools ensuring more accurate monitoring of the processes which happen at the firm. The artic[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
18
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 9 108--109
19
80%
Przemysł Spożywczy
PL Zmiany strukturalne w handlu przyczyniły się do reorganizacji sieci dystrybucji firm działających na rynku dóbr szybkozbywalnych - FMCG, w tym także producentów lodów.
20
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 6 23-27
PL Kiedy optymalizujemy złożony system logistyczny pojawiają się skomplikowane problemy decyzyjne. Prawdopodobnie klasyczna metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, która jest odpowiednia dla jednego magazynu nie nadaje się do optymalizacji całej sieci dystrybucji. Przyczyną są wzajemne relacje, jakie[...]
EN When optimization complex logistics system there are more difficult decision problems to be solved. Probably classical optimization methods like EOQ which are proper for one point of warehousing do not fit to problems of optimization the whole distribution network. The reason for this is interrelati[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last