Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystrybucja energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono znaczenie oraz rozwiązania w zakresie systemów informacyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie dystrybucji energii elektrycznej.
EN In the article Meaning and solutions were introduced in the range of informative systems used in the enterprise of the distribution of electric energy.
2
100%
Acta Energetica
2010 nr 3 13-17
EN The aim of this paper is to justify the implementation of distributed micro-power generation systems in Poland and present existing system barriers in this field. The paper defines the term and role of a prosumer on the Polish power distribution market and their potential influence on the National P[...]
3
100%
Elektroinstalator
2018 nr 5 26--30
PL Na etapie wyboru odpowiedniego rozwiązania w zakresie systemu dystrybucji energii należy uwzględnić przede wszystkim stopień rozbudowy infrastruktury. Pozwoli to dobrać obciążalność prądową oraz liczbę i rodzaj gniazd dystrybucyjnych.
4
88%
Acta Energetica
2010 nr 2 7-14
PL Na podmiot odpowiedzialny za prowadzenie ruchu sieci (operatora) nałożonych jest wiele obowiązków na rzecz ogółu uczestników rynku energii. Jednym z podstawowym jest konieczność zapewnienia parametrów jakościowych energii elektrycznej i niezawodności jej dostaw. Usługi systemowe obejmują ogół działa[...]
5
88%
Energetyka
2006 nr 11 823-828
PL Przedstawiono opis nowego, zmodernizowanego systemu żelbetowych żerdzi dwugałęziowych typu ŻN, stosowanych jako konstrukcje wsporcze w napowietrznych liniach elektroenergetycznych niskich napięć. W zmodernizowanych żerdziach bez zmian pozostawiono kształt, wymiary podłużne i rozmieszczenie otworów t[...]
EN Presented is a description of new, modernized system of concrete reinforced two branch poles of the ŻN type used as supporting structures in LV overhead power lines. In the modernized poles the shape, longitudinal dimensions and arrangement of technological holes have not been changed. Dimensions of[...]
6
88%
Elektroinstalator
2019 nr 1 22--24
PL Stosowanie najlepszych strategii w dystrybucji energii to nie tylko kwestia maksymalizacji efektywności energetycznej. Jest to również poważna kwestia bezpieczeństwa.
7
75%
Acta Energetica
2010 nr 1 39-46
PL W artykule przedstawiono koncepcję udziału farm wiatrowych w procesie regulacji napięć w sieciach dystrybucyjnych 110 kV. Wskazano, że właściwie sterowana farma wiatrowa przyczynia się do zmniejszenia wahań napięcia w sieci WN, powodowanych dobową zmiennością obciążenia. Wykazano również, że stabili[...]
8
75%
Logistyka
PL W niniejszym opracowaniu dokonano analizy sytuacji w podsektorze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem liczby odbiorców końcowych, zmian związanych z wyborem sprzedawcy energii elektrycznej, struktury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz międzynarodowe[...]
EN This work analyses situation in the sub-sector of transmission and distribution of electric energy in Poland, focusing in particular on the number of the final customers, changes connected with a selection of electricity supplier, structure of the transmission and distribution network as well as int[...]
9
75%
Acta Energetica
2010 nr 3 55-71
EN The article discusses issues of development of distribution grids saturated with so-called distributed generation, in the context of the maximum and optimum use of these grids. The maximum use of a radial distribution grid is meant as the grid's operation at the power lines' loads equal or similar t[...]
10
75%
Energetyka
2008 nr 12 817-821
PL Bezpieczeństwo energetyczne jest warunkiem niezakłóconego i harmonijnego rozwoju gospodarki kraju. Zabezpieczenie niezbędnych nośników energii stanowi jedno z głównych zadań państwa. Omawiono aspekty bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska w świetle możliwości wytwarzania i dystrybucji energii [...]
EN Power Security is a requisite for the undisturbed and harmonic development of the National Economy. Securing the necessary energy carriers is one of the principle obligations of the state. The paper discusses different aspects of the power security in the Lower Silesia focusing on the potential of e[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony energetycznie realny (ER) model strat energii elektrycznej oparty został na fizycznie interpretacji określonych informacji statystycznych. Informacje statystyczne realnego systemu dystrybucji energii odniesione są do zastępczego biernego czwórnika RG, eliminując zasadnicze dowolności i[...]
EN The paper present the concept natural model of energy loss in an arbitrary configuration of widespread distributive system. The basic feature of the model is full maintenance of reproducibility by means of using passive four terminal network RG. The paper included also the brief summary of theoretic[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 4861-4870
PL Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości zastosowania metod opartych o sztuczne sieci neuronowe (ANN) oraz modeli opartych na teorii agenta (AB) do trafnego prognozowania przyszłej sytuacji na rynku energii. Ponieważ jakość prognozy istotnie wpływa na efektywność funkcjonowania generatorów sk[...]
EN The aim of the paper is to examine the possibility of using methods based on artificial neural networks (ANN), and models based on the theory of agent (AB) to accurate predict situation on the energy market. Since the quality of the forecasts significantly affect the efficiency of the generator, the[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 88--92
PL W pracy przedstawiono metodę określania optymalnego miejsca łączenia krzyżowego transformatora sieci dystrybucji elektrycznej. Jest ona oparta na kompensacji niejednorodności równoległej pracy sieci elektrycznych i metodzie określania optymalnych wartości współczynników transformacji dla składowej b[...]
EN A method for determining optimal locations joining cross-transformer in the electrical distribution network, which is based on compensation non-uniformity parallel working electrical networks and method for determining optimal values reactive component of the transformation coefficients transformer [...]
14
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2019 nr 1 33--35
PL Kto może spodziewać się informacji o wzroście cen energii? Czy i w jaki sposób można się temu przeciwstawiać?
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 184-186
PL Współcześnie dąży się do jak najlepszego wykorzystania energii. Jedną z podstawowych technik jest poprawa sprawności przesyłu i rozdziału energii oraz efektywność jej wykorzystania. Poprawa współczynników mocy jest tu podstawowym sposobem redukcji strat. Przykładem układu, który łączy problemy dystr[...]
EN Nowadays people should pursue reduction of power consumption. One of the ways to reach that aim is improvement of power transmission and distribution. Power factor increase is the basic way to power losses reduction. Street lighting is a good example of the system which integrates problems of power [...]
16
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia związane z kształtowaniem krajowej polityki energetycznej, ukierunkowane na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłość działania i budowę konkurencyjnego rynku energii. Omówiono zmiany dostosowawcze w obszarze operatorstwa dystrybucyjnego.
EN The paper presents problems connected with creating of nationał energy policy, oriented on safety and continuity of electric energy supply and creating of competitive energy market. Adaptation changes in the field of distribution operating are discussed.
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wydaje się dziś oczywiste, że generacja rozproszona jest przyszłością i kolejnym etapem rozwoju systemów elektroenergetycznych. Być może, że każdy będzie mógł mieć swoją własną elektrownię. Praktyczna realizacja tej idei napotyka jednak na wiele problemów. Szczególnie w obecnych systemach prądu prze[...]
EN It is obvious that distributed generation will be the next step in development of power systems. So, it will become possible that everybody will have his own power plant at home. But practical realization of the idea is not so simple, particularly in contemporary AC current distribution systems. Fro[...]
18
63%
Rynek Energii
2014 Nr 5 78--82
PL W sieciach dystrybucyjnych Republiki Czeskiej kontrola i sterowanie mocą bierną realizowane jest równolegle z daną siecią dystrybucyjną. Z technicznego punktu widzenia pracy sieci jest to kwestia wykorzystania mocy biernej źródeł eksploatowanych w tej sieci pod kątem jakości energii, efektywności ek[...]
EN In the Czech power distribution network, control and operating of reactive power are realized parallel to this distribution network. From the technical point of view of network operation, it is a matter of reactive power use of sources operated in the network with regard to the energy quality, econo[...]
19
63%
Acta Geophysica
2018 Vol. 66, no. 5 1001--1009
EN In-seam seismic survey currently is a hot geophysical exploration technology used for the prediction of coal seam thickness in China. Many studies have investigated the relationship between the group velocity of channel wave at certain frequency and the actual thickness of exposed coal beds. But the[...]
20
63%
Nowa Elektrotechnika
2004 nr 3 8--9
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last