Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyskretna transformata falkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy zostało przedstawione nowe podejście do efektywnej organizacji struktur algorytmicznych jednostek obliczeniowych dla realizacji bazowych operacji DWT/IDWT ze zredukowaną liczbą mnożeń (lub układów mnożących w przypadku implementacji sprzętowej). Podejście to pozwala zmniejszyć nakłady oblicz[...]
EN This paper is concerned with the novel algorithms for the realization of DWT and IDWT basic procedures with the reduced number of arithmetic operations. As to well-known approaches, the immediate implementation of the above procedures requires 2L multiplications both for the DWT and IDWT basic proce[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Dzięki wykorzystaniu zależności pomiędzy współczynnikami filtrów w dyskretnej transformacie falkowej możliwe jest zredukowanie liczby operacji koniecznych do wykonania takiego algorytmu. Struktura powstała w wyniku uwzględnienia takich zależności jest nieregularna. Utrudnia to wykorzystanie konwencj[...]
EN Taking advantage of relationships between filter coefficients in discrete wavelet transform (DWT) reduction of required operations could be achieved. Resulting structure is irregular. It hinders the usage of conventional DSP processors. In this article alternative solution is proposed based on xpute[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 113--117
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej do analizy sygnału elektroencefalografii w badaniach senności kierowcy. Parametry statystyczne sygnału analizowano z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera. Stwierdzono że najlepsza dokładność uzyskuje się st[...]
EN In this work, wireless Electroencephalogram (EEG) signals are used to classify the driver drowsiness levels (neutral, drowsy, high drowsy and sleep stage1) based on Discrete Wavelet Packet Transform (DWPT). Two statistical features (spectral centroid, and power spectral density) were extracted from [...]
4
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji pęknięć wielopołożeniowych opartą o dyskretną transformację falkową. Analiza została przeprowadzona na belkach z laminatu polimerowego. Wyznaczenie lokalizacji pęknięć polegało na ocenie postaci własnych drgań belek z pęknięciami. Postacie własne były otrzy[...]
EN A method for the identification of multiple cracks based on Discrete Wavelet Transform is presented. The analysis is provided on beams made of polymeric laminate. The estimation of the crack locations is based on the evaluation of natural modal shapes of precracked beams. The modal shapes were estim[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 13 173-178
PL Dla metody monitorowania powierzchni obrobionej, opracowanej w Zakładzie Monitorowania Procesów Technologicznych Politechniki Koszalińskiej, podstawowym źródłem informacji jest obraz cyfrowy tej powierzchni. Każda zmiana warunków pozyskiwania i przetwarzania obrazu wpływa na dokładność i wiarygodnoś[...]
EN Digital image of machined surface consists of numbers describing the reflection of light from the surface. In this paper a new method of image processing for emphasizing the features of a surface roughness is shown. It is based on the properties of the Wavelet Transform to detect the presence of det[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 131-138
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych uzyskanych z dyskretnej analizy falkowej.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used discrete wavelet transform (DWT) and SVM neural network.
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przy badaniach wykorzystujących pomiary pola elektrycznego lub magnetycznego, zjawiska zachodzące w obiektach opisuje się równaniami Maxwella, wiążącymi parametry materiałowe jak: konduktywność elektryczną, przenikalność elektryczną i magnetyczną z potencjałem. Analizując badany obszar niejednorodny[...]
EN Maxwell equation was used to describe the physical phenomenon in measurement of electrical and magnetic fields. This equation was used to connecting potential with electric and magnetic permeability. Block and asymmetric matrix was given after boundary element method was used to describe the testing[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 11 1174--1178
PL Dla metody monitorowania powierzchni obrobionej, opracowanej w Zakładzie Monitorowania Procesów Technologicznych Politechniki Koszalińskiej, podstawowym źródłem informacji jest obraz cyfrowy tej powierzchni [1-3]. Każda zmiana warunków pozyskiwania i przetwarzania obrazu wpływa na dokładność i wiary[...]
EN A digital image of a machined surface consists of numbers describing the reflection of light from the surface. In this paper there is presented a method of image processing for emphasizing the features of surface roughness. It is based on the properties of the Wavelet Transform to detect the presenc[...]
9
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 3 569-–573
EN A simple system for rough estimation of the occupancy of an ad-hoc organized parking lot is presented. A reasonably simple microprocessor hardware with a low resolution monochrome video camera observing the parking lot from the location high above the parking surface is capable of running the propos[...]
10
75%
Journal of KONBiN
PL W pracy przedstawiono metodę tworzenia wielowartościowego modelu diagnostycznego z wykorzystaniem dyskretnej transformaty falkowej. Algorytm metody składa się z trzech etapów: (1) – dekompozycja sygnału na składowe nisko- i wysokoczęstotliwościowe (aproksymacje i detale), (2) – wyznaczenie parametró[...]
EN The method of a multi-valued diagnostic model synthesis using discrete wavelet transform is presented. The method’s algorithm consists of three stages: (1) – signal decomposition into low- and high frequency parts – approximations and details, (2) - approximations and details parameterization, (3) –[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 4 162--165
PL W artykule przedstawiono przegląd stosowania dyskretnej transformaty falkowej do analizy stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego. W oparciu o dyskretne zbliżenia w dziedzinie czasu, elementy systemu, takie jak rezystor i cewki indukcyjnej są modelowane jako odpowiednie dyskretne domeny fa[...]
EN This paper presents a review of application of discrete wavelet transform in power system transient analyses. Based on the discrete time domain approximation, the system components such as resistor and inductor are modeled respectively in discrete wavelet domain for the purpose of transient and stea[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie entropii i odchyleń standardowych detali wysokoczęstotliwościowych dyskretnej, diadycznej transformacji falkowej w detekcji i lokalizacji zakłóceń w sygnale elektroenergetycznym. Przedstawiono w jaki sposób można dokonać separacji i rekonstrukcji wybranych zak[...]
EN The utilization of entropy and standard deviations of high frequency details of dyadic discrete wavelet transform in detection and localization disturbances in power signal was presented in this article. The manner of separation and reconstruction of selected disturbances from signal on the basis of[...]
13
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 293--297
PL W pracy przedstawiono dyskretną transformatę falkową (ang. Digital Wavelet Transform DWT) jako narzędzie do dekompozycji sygnałów akustycznych rejestrowanych w otworach wiertniczych sondą LSS. Celem badań była próba identyfikacji i wydzielenia poszczególnych pakietów falowych P, S i Stoneleya na dek[...]
EN In this paper Digital Wavelet Transform (DWT) as a tool for decomposing of acoustic full waveforms is presented. Attempt of identification and determination of P, S and Stoneley waves on the details obtained from DWT was the goal of the research. Conducted decompositions were evaluated on the basis [...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zaproponowano zastosowanie dyskretnej transformaty falkowej (ang. DWT) do dekompozycji niestacjonarnego sygnału reprezentującego zmienność rytmu pracy serca (ang. HRV). Metoda ta pozwala na wydzielenie i usunięcie nieliniowego trendu sygnału oraz przeprowadzenie analizy widmowej badanego [...]
EN In this paper, the discrete wavelet transform (DWT) is proposed for decomposition of nonstationary HRV signal (heart rate variability). This method allows to obtain and remove a nonlinear signal trend, and perform spectral analysis of the detrended signal considering specific frequency bands that ar[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2008 T. 15 61-66
PL W artykule opisano system monitorowania ruchu drogowego oparty na tanich kamerach i przetwarzaniu obrazu realizowanym w układzie FPGA wyposażonym dodatkowo w bezprzewodowy interfejs sieciowy. System ma być zasilany za pomocą ogniw słonecznych i dlatego został zoptymalizowany pod kątem zużycia energi[...]
EN A system for road traffic monitoring bas been described. This machine vision system is using small and cheap camera and FPGA postprocessor with wireless network interface. rower for the system will be delivered from solar panels and therefore the system is optimized to be power efficient. In this pa[...]
16
63%
Metody Informatyki Stosowanej
2007 nr 2(Tom 12) 165-175
PL W artykule zostały przedstawione procedury wielopoziomowej dekompozycji oraz rekonstrukcji sygnału metodą pakietów falkowopodobnych z wykorzystaniem bazy DCT-II. Metoda ta, pod warunkiem zastosowanie szybkich algorytmów wyznaczania transformaty DCT-II, pozwala przyspieszyć proces realizacji wielopoz[...]
EN In this paper an original approach to the multircsolution signal representation suchlike as obtained by applying wavelet packet method, though not with the aid of wavelet technology, but using classical discrete, orthogonal bases, has been presented. The computational procedures of multilevel signal[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem [...]
EN This paper presents an analysis of short circuit signals by discrete wavelet transform. The signals are obtained by simulation on two four-pole UHV transmission line’s model. Both efficacy of short circuit detection and sensibility to other system’s faults are discussed. An important part of the art[...]
18
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 599--610
EN This paper presents an ECG denoising technique using merits of discrete wavelet transform (DWT) and non-local means (NLM) estimation. The NLM-based approach is quite effective in removing low frequency noises but it suffers from the issue of under-averaging in the high-frequency QRS-complex region. [...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2081-2088
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej w przetwarzaniu sygnału ciśnienia zarejestrowanego w komorze spalania silnika. W szczególności skupiono uwagę na opisaniu techniki przycinania falkowego, którą można wykorzystać w celu redukcji szumów pomiarowych. W a[...]
EN Paper presents the discrete wavelet transform in processing of pressure signal recorded in engine combustion chamber. In particular the wavelet shrinking technique was described for reducing of signal noise. In showed analysis the signal with known parameters of energy and maximum amplitude of knock[...]
20
63%
Image Processing & Communications
EN JPEG2000 is an efficient image compression standard based on DWT (Digital Wavelet Transform) which provides interactive access to large images. JPEG2000 Internet Protocol (JPIP) and JPEG2000 gives powerful and flexible client/server architecture that takes advantage of efficient compression and exis[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last