Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyskretna transformata Fouriera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2018 Vol. 66, nr 3 275--281
EN A new generalized discrete Fourier transform DFT that allows for sample shift δ 2 [0, T/N] in time-domain is defined. Two relations are proved for the sum of errors between generalized DFT coefficients and theirs theoretical values. The first is the equation for samples received for continuous and p[...]
2
86%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono opis metod pomiaru przesunięcia fazowego i analizę ich efektywności pod kątem niepewności pomiaru.
EN The paper presents a description of methods used for measurement of phase shift. Analysis of their effectiveness pays special attention to measurement uncertainty.
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 113--117
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej do analizy sygnału elektroencefalografii w badaniach senności kierowcy. Parametry statystyczne sygnału analizowano z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera. Stwierdzono że najlepsza dokładność uzyskuje się st[...]
EN In this work, wireless Electroencephalogram (EEG) signals are used to classify the driver drowsiness levels (neutral, drowsy, high drowsy and sleep stage1) based on Discrete Wavelet Packet Transform (DWPT). Two statistical features (spectral centroid, and power spectral density) were extracted from [...]
4
86%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2008 z. 2 33-52
PL W pracy przedstawiono zastosowanie pewnej modyfikacji dyskretnego odwrotnego przekształcenia Fouriera oraz algorytmu FFT do analizy harmonicznego pola elektromagnetycznego układów o symetrii obrotowej. Zastosowanie przekształcenia całkowego Fouriera w układzie cewki z prądem liniowym oraz wsadem cyl[...]
EN In the paper the application of certain modification of inverse Discrete Fourier Transform and the FFT algorithm to the analysis of harmonic electromagnetic field of axial symmetry. The computer program has been elaborated in C++ programming language. A program class has been defined with the method[...]
5
72%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 39-49
EN The paper presents the design and implementation of the radix-4 DFT butterfly with the use of the complex residue number system (CRNS) the modified quadratic residue number system(MQRNS). The MQRNS in addition to the decompositional property of the residue number system allows for the realization of[...]
6
72%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono krótkookresową analizę widmową prądów udarowych, prądu zwarciowego w czasie rzeczywistym z zastosowaniem procesora FFT zrealizowanego w FPGA.
EN The paper presents short-term spectral analysis of surge currents, short-circuit current at actual time using FFT processor realized with FPGA technology.
7
72%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę falkową DWT sygnałów zwarciowych otrzymanych na podstawie symulacji na dwuczwórnikowym modelu linii dwustronnie zasilanej. Omówiono ją pod kątem skuteczności wykrywania zwarć oraz wrażliwości na przypadkowe zakłócenia występujące w sieci. Ważnym elementem [...]
EN This paper presents an analysis of short circuit signals by discrete wavelet transform. The signals are obtained by simulation on two four-pole UHV transmission line’s model. Both efficacy of short circuit detection and sensibility to other system’s faults are discussed. An important part of the art[...]
8
72%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2016 z. 2 69--78
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania przyrządu wirtualnego do pomiaru kąta przesunięcia fazowego. Część sprzętowa zbudowanego przyrządu to karta pomiarowa firmy National Instruments oraz komputer PC. Część programowa powstała w oparciu o środowisko LabVIEW. Otrzymane wyniki pomiarów porów[...]
EN The paper presents the possibility of using virtual instrument for the phase shift measurement. The hardware is built on the basis of National Instrument data acquisition card and PC. The software is based on LabVIEW. The measurement results were compared with results obtained from simulation.
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 145--148
PL W artykule opisano system pomiaru rozproszonego do monitorowania on-line współczynnika strat dielektrycznych i pojemności w aparatach HV. W metodzie wykorzystano Dyskretną Transformatę Fouriera. W celu poprawy dokładności i skuteczności DFT, dokonywana jest seria pomiarów. Wyniki badań laboratoryjny[...]
EN This paper presents a distributed measuring system for on-line monitoring of dielectric loss factor tan δ, and capacitance of HV apparatus. The method employs the Discrete Fourier Transform (DFT) which is performed on the scaled down analog voltage and current signals obtained using digital signal p[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 319-324
PL Zaproponowano algorytm analizy widmowej umożliwiający określanie składowych harmonicznych. Najpierw wydzielana jest obwiednia przy wykorzystaniu wąskopasmowej transformaty Hilberta. Następnie obliczane jest widomo obwiedni i składowych harmonicznych metodami interpolacyjnymi. Wreszcie parametry inte[...]
EN An envelope spectrum analysis-based algorithm for harmonics and interharmonics estimation is proposed. First the envelope is extracted with narrow band Hilbert transform. Then the spectrum of the envelope and the harmonic components are calculated with windowing and interpolation method. Finally the[...]
11
58%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono podsystem czujników do pomiaru sygnałów magnetycznych od pojazdów, oparty na pomiarze indukcji magnetycznej. Do tego celu zastosowano zestaw czujników magnetycznych pracujących bezprzewodowo, który pozwala na monitorowanie ruchu pojazdów na lotniskach, w portach i punktach k[...]
EN The work describes the sensor subsystem for the magnetic signals of vehicles based on measuring the magnetic flux density as well as denoising unit. For this purpose a set of wireless magnetic sensors is used that allows to monitor the movement of vehicles at airports, seaports and border check-poin[...]
12
58%
Electronics and Telecommunications Quarterly
EN The increase of DFT and DCT DFT (Discrete Fourier Transform) and its derivative DCT (Discrete Cosine Transform) are the transforms most often used in DSP (Digital Signal Processing), especially in data communications for signal compression [1, 2, 3, 4]. DFT and DCT algorithms have been modified and[...]
13
58%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL Niniejszy artykuł przedstawia porównanie dokładności estymacji parametrów dla sygnału wieloharmonicznego. Artykuł jest rozszerzeniem rozważań zawartych w pracy [1]. Autorzy poszerzyli poprzednie badania wykonane dla klasycznej metody DFT i interpolowanej dwupunktowej metody DFT o kolejny algorytm – [...]
EN This paper compares the accuracy of the multi-frequency stator phase current spectrum estimation. This is as a development of considerations made in [1]. In this paper, the authors added to previous results for the classic Discrete Fourier Transform method and the two-point interpolated DFT method ([...]
14
58%
Demonstratio Mathematica
EN We use a theorem of Lam and Leung to prove that a submatrix of a Fourier matrix cannot be Hadamard for particular cases when the dimension of the submatrix does not divide the dimension of the Fourier matrix. We also make some observations on the trace-spectrum relationship of dephased Hadamard matr[...]
15
51%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 2 202--211
EN Hitherto many schemes based on the fuzzy system have been protected by a three-phase transmission system, but not by a six-phase transmission system. This paper sets out a novel protection scheme based on DFT-FIS approach for detection/classification of shunt faults in a six-phase transmission syste[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last