Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa UE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 27--38
2
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 1 41-44
PL Jest sprawą oczywistą i powszechnie znaną, że brak prawidłowego wywiązywania się państwa członkowskiego z obowiązków wynikających z dyrektyw UE (a w zasadzie sformułowanych w całym prawie europejskim) może mieć rozmaite negatywne skutki (w tym sankcje sensu stricto). Sprawa ta w ostatnich latach jes[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 87-88
PL Regulacje prawa wspólnotowego związane z postępowaniem z odpadami mają swoją historie i w chwili obecnej są już mocno rozbudowane. Pierwsze przepisy rangi dyrektyw pojawiły się w początkach lat 70-tych i dziś tworzą cały system aktów, stopniowo realizujących pewne wytyczne zawierane w aktach program[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 59-60
PL W marcowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego" ukazał się mój artykuł pt. "Inwestycja z rozmachem". Pisząc go miałem nadzieję, że będzie to ostatnia informacja o przeroście inwestycji nad potrzebami. Nadzieje, niestety, były płonne.
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Efektywne wykorzystanie energii pierwotnej jest równie ważnym zagadnieniem jak rozpoznanie i efektywne wydobycie surowców będących jej źródłem, pozwala także dłużej korzystać z dostępnych zasobów energetycznych. Strategiczne cele UE ujmują zagadnienia efektywnego gospodarowania energią z rosnącą uw[...]
EN Efficient use of primary energy is the other aspect of the efficient extraction of energy resources. This topic is the main theme of the latest EU directive on energy efficiency - EED (Energy Efficiency Plan). It results in specific tasks provided for the Member States; the assessment of its impleme[...]
6
100%
Recykling
2008 nr 11 31-31
PL Na jesieni 2008 r. ma zostać opublikowana nowa dyrektywa ramowa o odpadach, która w dwa lata po wejściu jej w życie zastąpi trzy dyrektywy. Jedną z nich jest regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9).
7
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 86-87
PL Do 1986 r. Wspólnota Europejska opierała swoją działalność w dziedzinie ochrony środowiska na przepisach Traktatu o Wspólnocie Europejskiej, odnoszących się tych zagadnień w sposób pośredni.
8
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 91-92
PL Postanowienia dyrektywy ramowej są w pierwszym rzędzie uszczegóławiane w odniesienia do postępowania z odpadami niebezpiecznymi, czemu służą przepisy dyrektywy nr 91/689 z 12 grudnia 1989 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych.
9
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 95-96
PL Najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące odpadów, składowanie ich uznają jako zło konieczne, możliwe jednak do stosowania. Jednak po wcześniejszym ich przetworzeniu oraz wyczerpaniu możliwości ich gospodarczego wykorzystania.
10
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 64-65
PL W końcu ubiegłego roku opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące wymagań jakościowych stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zastąpiło ono rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz woda w kąpi[...]
11
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 6 192-193
12
100%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 1 64--67
PL Ekosystemy i zlewiska w całej Europie są ze sobą powiązane, dlatego plany oczyszczania ścieków i ochrony środowiska wodnego na poziomie krajowym są niewystarczające. UE i organizacje międzynarodowe podjęły próbę stworzenia wspólnego wieloletniego planu zmiany prawodawstwa i modernizacji sieci. Jakie[...]
13
100%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 1 58--63
PL Rynek ciepła, zwłaszcza ten obejmujący scentralizowane systemy ciepłownicze, czekają duże zmiany determinowane wymaganiami unijnej polityki energetyczno-klimatycznej. Dotyczą one unowocześniania technologii wytwarzania ciepła (np. poprzez zwiększanie udziału kogeneracji), poprawy efektywności jego w[...]
14
100%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 2 52--55
PL Aktualne prognozy wskazują, że Unia jest w stanie osiągnąć w 2020 r. przewidywalny cel w zakresie efektywności energetycznej. Komisja nie zamierza zatem proponować nowych działań w tym okresie, wzywa natomiast państwa członkowskie do wzmożenia bieżących wysiłków w celu zapewnienia wspólnej realizacj[...]
15
100%
Przegląd Budowlany
16
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 2 27--29
17
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 89-91
PL Ogólne zasady postępowania z odpadami określone zostały przede wszystkim w dyrektywie Rady nr 75/442 z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, obowiązującej w chwili obecnej w wersji ustalonej w generalnym zarysach dyrektywą Rady nr 91/156 z 18 marca 1991 r. Dyrektywa określa główne wymagania dotyczące [...]
18
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 93-94
PL Zagadnienia związane ze spalaniem odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej regulowane są przez postanowienia dyrektywy Rady nr 89/369 w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych oraz dyrektywy Rady nr 89/429 w sprawie zmniejszania zanieczy[...]
19
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 5 96-98
PL Problematyka opakowań i odpadów z nich powstałych jest zagadnieniem złożonym. Z punktu widzenia Unii Europejskiej, dla potrzeb regulacji na poziomie ponadkrajowym, na plan pierwszy wysuwają się co najmniej dwa aspekty: zapewnienie właściwego funkcjonowania wspólnego rynku oraz odpowiedni poziom ochr[...]
20
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 6 52-58
PL W ostatnim czasie nastąpiło uporządkowanie procesu inwestycyjnego. Obecnie lokalizacje składowisk uzyskuje się zawsze na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania, której elementem składowym jest koncepcja programowo przestrzenna rozwiązania składowiska i Ocena Oddziaływania na Środo[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last