Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 nr 13 177-182
PL W artykule omówiono zastosowanie MES w procesie projektowania siłomierza tensometrycznego. Zadaniem, jakie należało rozwiązać, był wybór, spośród kilku zaproponowanych, optymalnego elementu odkształcalnego (tj. elementu, którego odkształcenia są miarą siły). Zaprojektowany siłomierz został następnie[...]
EN In this paper the application of FEM in design of the dynamometer was presented. A task to perform, was to choose the optimal strain element of the dynamometer. In the next step, the dynamometer was constructed. It was shown, that the dynamometer has good sensitivity and linearity. Additionally, the[...]
2
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 1 179--185
EN The article presents achieved results of research focused on the influence of various factors modification on cutting forces at longitudinal turning of steel C 45 using two tools with different shape and geometry at constant values of feed and depth of cut. The individual components of cutting force[...]
3
88%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 5 171--173
EN In this paper, a custom measuring system for propulsion units of multi-rotor UAV is presented. Designed solution provides measurements of thrust, rotational speed and power consumption of popular electric propulsion systems consisting of BLDC motor, electronic speed controller (ESC) and various prop[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1578-1581
PL Napięcie mięśniowe jest zjawiskiem odruchowym powstającym w wyniku działania stale przypływających bodźców do mięśni. Wzmożone napięcie mięśniowe powstaje zarówno przy uszkodzeniach drogi piramidowej (spastyczność), jak i układu pozapiramidowego (sztywność). Wzmożone napięcie mięśniowe typu spastycz[...]
EN The increased muscle tone is a result of damage of the piramidal tract (spasticity) as well as extrapiramidal system (rigidity). Spasticity is a serious problem both for a patient and a doctor. Due to the fact that spasticity is mainly observed in lower limbs, a patient has difficulty walking. Up t[...]
5
75%
Nowa Elektrotechnika
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 359--367
PL Zespół ds. Energetyki i Dynamiki Maszyn Rolniczych od 1998 roku prowadzi prace związane z opracowaniem nowej generacji pojazdów transportowych dla rolnictwa i leśnictwa. Prace badawcze obejmowały zarówno badania laboratoryjne i stanowiskowe, testy drogowe i poligonowe kolejno montowanych układów ham[...]
EN Since 1998, the Power and Dynamics of Agricultural Machines Group (PIMR-BE) has carried out the development of a new generation of transport vehicles for agriculture and forestry. Research works covered laboratory and stationary tests, road tests of subsequently mounted the braking systems in test v[...]
7
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca zawiera niektóre z doświadczeń zdobytych w trakcie konstruowania i budowy dynamometrów o zakresach pomiarowym od +/- 0.1N do +/- 10N przeznaczonych do realizacji różnych zadań badawczych. Opisano konstrukcję dynamometru z siłownikiem magnetoelektrycznym i regulatorem PID. Instrumenty tego rodz[...]
EN The paper compiles the expertise in the area of design and construction of compensating dynamometers with the measuring range from +/- 0.1 N to +/- 10 N for research applications. The dynamometer with a magnetoelectric actuator and a PID controller is described in more detail. It allows force measur[...]
8
63%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
PL Program regresji z uwarunkowaniem w wybranym punkcie wzorcownia wykorzystano dla generowania funkcji regresji siłomierza tensometrycznego firmy FUTEK skalowanego przy pomocy dynamometru wzorcowego o zakresie 0-600 N (R.S.Z. i Z. MECHANIKÓW Poznań, Patent No 13263) oraz multimetru do pomiaru prądu st[...]
9
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 996--1000
PL W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję wykonanej od podstaw kompaktowej hamowni silnikowej. Przedstawione zostały założenia konstrukcyjne, sposób dokonywania pomiaru momentu obrotowego, układ przetwarzania sygnału, a także metoda akwizycji danych pomiarowych wykonana za pomocą środowiska La[...]
EN This paper presents the design and implementation of compact engine dynamometer. The design intent, the torque measuring system, the signal processing system, and the data acquisition system were done with NI LabVIEW. On the test bench was mounted Honda NHX 110 engine - single cylinder, four-stroke,[...]
10
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1074--1077
PL W artykule przedstawiono model hamowni z pasem ciernym, który wykonano w środowisku Adams. Opracowany model poddano weryfikacji numerycznej ukierunkowanej na analizę reakcji dynamicznych hamowni pojawiających się w przypadku przyłożenia obciążenia zewnętrznego mniejszego oraz większego od mocy badan[...]
EN In the paper the model of the engine test bench with band brake is presented. The model is subject to numerical verifications focused on the analysis of the dynamic reactions of the bench occurring in the case of application of the external load of smaller or bigger than the power of the tested engi[...]
11
63%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 9 139--141
PL W artykule przedstawiono projekt, który zrealizowano w bardzo krótkim czasie. W trakcie realizacji projektu zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono stanowisko do badania maszyn elektrycznych. W skład stanowiska wchodzą hamownia wraz z układem zasilania, ława montażowa, układ pomiarowy, pulpit sterow[...]
EN The article presents a project that was realized in a very short period of time. During the project, a test stand for testing of electrical machines was designed, built and activated. The test stand was made up of dynamometer with power supply system, bench mounting, measuring system, control panel [...]
12
63%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of this study was to determine the muscles with the lowest strength in nonaffected (non-A) and affected upper limb (A), to assess differences between men and women and to correlate these values with age in patients after stroke. Methods: Sixty hospitalized in Neurorehabilitation War[...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 7823--7832, CD2
PL W pracy przedstawiono proces tworzenia i funkcjonowania stanowiska dynamometrycznego w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na kierunki badań prowadzonych na stanowisku, co w znacznym stopniu określa zakres i rodzaje możliwych zagrożeń. Przeanalizowane zostały aspekty szeroko pojętego [...]
EN The paper presents the process of creation and functioning of the dynamometer in the context of security threats. Drew attention to the directions of research at the position, which largely determines the scope and types of possible threats. They have been analyzed in aspects of the wider security i[...]
14
63%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 1 30--34
PL W artykule zaprezentowano typy hamowni z podziałem na silnikowe i podwoziowe, zarówno inercyjne, jak i obciążeniowe. Opisano ich zalety i wady oraz możliwości ich wykorzystania w diagnostyce silników samochodowych oraz badaniach laboratoryjnych. Opisano proces projektowania hamowni obciążeniowej z p[...]
EN Many types of dynos with the division into engine and chassis dynos as well as inertial and load dynos are presented in this paper Their advantages, disadvantages and possibilities of their usage in car engine diagnostics and laboratory examinations are also described. On the basis of the theoretica[...]
15
63%
Silniki Spalinowe
PL Minione stulecie było okresem intensywnego rozwoju wyczynowych silników spalinowych. W pierwszej połowie wieku zmiany te wywołał szybki rozwój technologiczny, jaki nastąpił w wyniku obu wojen światowych. Studia nad silnikami z okresów od 1914 do 1918 oraz między 1939 i 1944 rokiem są równie interesu[...]
EN The past century has seen significant developments in the high performance internal combustion engine. These changes were driven in the first 50 years by accelerated technology due to two World Wars. A study of the engines in the period 1914-1918 and 1939 to 1944 is interesting in so much as many of[...]
16
63%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Programowanie manualne maszyn technologicznych jest realizowane poprzez przyciski umiejscowione na panelach operatorskich. Stosowane narzędzia umożliwiają jednoczesny ruch tylko jedną osią maszyny. Skutkuje to nieefektywnym i nieintuicyjnym sterowaniem jej ruchem. Obecnie w robotyce stosowane jest p[...]
EN Manual programming of machine tools is realized by buttons located on control panels. Currently used tools allow simultaneous movement in only one axis of the machine resulting in inefficient and unintuitive motion control. In robotics special teaching programing is used which allows the robot to me[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 119-124
PL W pracy zestawiono i krótko scharakteryzowano wybrane metody badań pojazdów prowadzące do oceny mocy jednostek napędowych. Główną uwagę skupiono na metodach powszechnie dostępnych, a więc opartych o tańszy, ale często również mniej precyzyjny sprzęt, które opierają się na analizie procesu rozpędzani[...]
EN The paper summarizes and briefly characterizes selected test methods leading to estimation of the vehicle’s engine power. The main attention has been focused on methods widely available, and therefore based on less expensive, but often less precise equipment, which is set on an analysis of the proce[...]
18
63%
Obróbka Metalu
2018 nr 3 30--35
PL Powszechnie wiadomo, że obróbka skrawaniem jest podstawową techniką wytwarzania części maszyn. Z biegiem lat zauważalna jest intensyfikacja procesów obróbki, co więcej – coraz częściej obrabiane są materiały trudnoskrawalne, np. stopy niklu i tytanu. Z tego powodu proces ich skrawania nie do końca j[...]
EN It is well known that machining is the basic technique for manufacturing machine parts. Over the years, the machining processes have intensified, and what is more, the machining of difficult-to-cut materials, such as nickel and titanium alloys, has become more and more popular. For this reason, the [...]
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 3 (111) 175--179
PL W artykule przedstawiono projekt, który zrealizowano w bardzo krótkim czasie. W trakcie realizacji projektu zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono stanowisko do badania maszyn elektrycznych. W skład stanowiska wchodzą hamownia wraz z układem zasilania, ława montażowa, układ pomiarowy, pulpit sterow[...]
EN The article presents a project that was realized in a very short period of time. During the project, a test stand for testing of electrical machines was designed, built and activated. The test stand was made up of dynamometer with power supply system, bench mounting, measuring system, control panel [...]
20
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 708--715
PL W artykule przedstawiono porównanie wyników badań emisji przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach eksploatacji z pomiarami zrealizowanymi na hamowni silnikowej. Badania na dynamicznym stanowisku hamulcowym przeprowadzono zgodnie z wcześniej przygotowaną procedurą odzwierciedlającą warunki rzeczywi[...]
EN The article’s main objective is to evaluate the reliability of a procedure for simulating vehicle work in real conditions at a dynamometer by comparing the results of emission tests carried out during vehicle work in real conditions with results of emission tests at a dynamometer. The dynamometer te[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last