Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 458
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Drgania stropów spowodowane są przez czynniki zewnętrzne (np. przez poruszające się wózki widłowe). Odczuwalność tych drgań przez użytkowników jest uzależniona od okresu drgań stropu oraz przyspieszeń stropu jakie wywołują masy ruchome. Nie tylko stropy użyteczności publicznej powinno być sprawdzone[...]
EN The vibrations of floors can arise from external sources such as road, rail traffic and other machine or even pedestrian traffic. Human perception of vibration is in one sense very sensitive. The criterion is likely to be set at a low level. Some vibration and accelaration of the floor can cause des[...]
2
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Punktem wyjścia były założenia ogólne, dotyczące konstrukcji wagonika oraz sposobu jego mechanicznego rozrządzania w systemie torowej pajęczyny estakadowej. W referacie opisano działania związane z wizualizacją przejazdu pojedynczego wagonika, zmieniającego kierunek jazdy. W tym celu wykorzystano na[...]
EN General assumption was concentrated on the visualisation of the trolley design and the manner of its mechanical controlling in the MISTER system when the single trolley changes the direction of journey. We used computational tools of the type CAX (Unigraphics and Adams), taken into account the conta[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule wskazano niektóre z możliwych przyczyn pogorszenia stabilności rozwiązywania równań dynamicznych modeli przenośnika taśmowego. Przedstawiono również metody poprawy działania modeli poprzez odpowiedni sposób podziału trasy taśmy na odcinki oraz dyskretyzacji parametrów ciągłych cięgna.
EN In article some of possible causes of worsening the stability of solving of dynamical equations of belt conveyor models was indicated. Methods of improvement of models working by means suitable way of segmentation of the belt and the strand continuous parameters discretisation was presented.
4
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracach wielu autorów mechanizm Bennetta przedstawiony jest jako przykład niespójności wzorów służących do obliczania ruchliwości mechanizmów. Na podstawie klasycznych wzorów na ruchliwość mechanizmów przestrzennych jego ruchliwość jest ujemna (-2). Często mechanizm ten jest przedstawiany jako mec[...]
EN Works of many authors present Bennett Mechanism as an example of inconsistency of models for calculating degrees of freedom. Based on the classic equations, spatial mechanism's degree of freedom is negative (-2). Frequently, such a mechanism is presented as one with overconstraints ofunspecified na[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Zbadano problem radialnych drgań grubościennej osłony kulistej obciążonej udarowo wewnętrznym ciśnieniem impulsowym. Założono, że materiał osłony jest sprężyście nieściśliwy. Przy takim uproszczeniu uzyskano zamknięte analityczne rozwiązali zagadnienia dynamiki osłony kulistej w ramach liniowej teor[...]
EN The problem of radial vibration of a thick-walled spherical casing, loaded with an internal pressure, which is a time function, is studied. We assumed that the material of the casing is incompressible. Furthermore, the linear elasticity theory is applied in the considerations. By means of these simp[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono metodę analizy dynamiki mechanizmów zwrotniczych samochodów osobowych z zawieszeniem McPhersona. W analizie uwzględniono występowanie tarcia suchego w wybranych parach kinematycznych mechanizmów. Ruch członów opracowanego modelu fizycznego opisano równaniami Lagrange'a, a w [...]
EN This work is concerned with a method of forward dynamics of front guiding linkages of passenger cars with McPherson suspension. The analysis takes into account dry friction in joints of the linkages. Equation of motion have been derived using Lagrange formulae. The forces of friction are determined [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model przestrzenny samochodu oraz układu napędowego działającego na tylne koła samochodu. Uwzględniono podatność zawieszeń i opon. Układ napędowy modelowano jako ciąg ciał o bezwładności rotacyjnej, połączonych elementami sprężysto-tłumiącymi. Przyjęto model Dugoffa-Uffelmanna [...]
EN The paper present a computer model which enables vibrations of body, suspensions, wheels and drive system of a vehicle to be taken into account. The equations of motion are obtained by application of homogeneous transformation matrices. A Dugoff-Uffelmann model is used in order to describe contact f[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca dotyczy modelowania dynamiki pojazdu szynowego z zastosowaniem mieszanych metod elementów skończonych i układów wieloczłonowych (UW). Podatna cysterna wchodząca w skład pociągu modelowana jest jako superelement w środowisku programu ANSYS i następnie włączana do analizy w środowisku programu A[...]
EN In the paper the dynamics of the prototype train vehicle with flexible cistern filled with liquid was analysed using mixed ADAMS RAIL, FLEX/ANSYS environment. The model of bogies and details of non-linear suspension was built in ADAMS using templates. The friction and contact forces in the bogies we[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono model matematyczny A-ramy służącej do przemieszczania ładunku z pokładu statku lub platformy na inną jednostkę pływającą. Otrzymany model umożliwia analizę statyczną i dynamiczną ramy. Do dyskretyzacji konstrukcji zastosowano metodę sztywnych elementów skończonych. Uwzględniono[...]
EN This paper presents a mathematical model and computer program which allow to analyze forces, displacements and stresses of an A-frame, a unit for transferring loads on ships, drilling platforms and quays. The model presented can be applied both to static and dynamic analysis of the frame. In order t[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono modele do analizy prostoliniowego ruchu pojazdów. Modele te znajdują zastosowanie w optymalizacji dynamicznej procesów rozpędzania i hamowania. Równania ruchu samochodu wyprowadzono z równań Lagrange'a. Opracowano płaski model samochodu o dziewięciu stopniach swobody, z któr[...]
EN This paper presents the methodology of creating such models for analysing the linear car motion and devoted to the dynamic optimisation of accelerating and braking. The equations of the car motion have been derived from the Lagrange equations for the calculated kinetic and potential energy. A flat m[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca poświęcona jest analizie drgań wymuszonych wirującego koła kolejowego z niewyważeniami o ciągłym rozkładzie masy. Wymuszenie przyjmuje się w postaci wirujących skupionych sił radialnej i stycznej przyłożonych w punkcie odpowiadającemu punktowi styku koła z szyną. Odpowiedzi układu, którego mod[...]
EN The work concerns the analysis of excited vibrations of a rotating railway wheel with unbalanced continuously distributed mass. Excitation is assumed in the form of the rotating radial and tangent forces acting in the wheel-rail contact point. The responses of the system, which mathematical model co[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem pracy jest analiza efektów dynamicznych związanych z asymetrią układu wózek - tor. Asymetria ta może być powodowana zarówno asymetrią: charakterystyk elementów podatnych, parametrów geometrycznych bezwładnościowych. W pracy zaproponowano model matematyczny układu dwuosiowy wózek - tor uw[...]
EN The main topic of this article is analysis of dynamic behaviour with a non-symmetric railway vehicle - track system model. The non-symmetry can result from (e.g.) vehicle design, wear, damage of springs and/or dampers, and a non-symmetric load distribution. In this paper we present the equations of [...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wydajność intermodalnych i interoperapełnych przewozów istotnie zależy od właściwości stosowanej techniki kolejowej, w szczególności od własności biegowych taboru kolejowego. Techniczno-eksploatacyjne parametry wagonów specjalnych są wyznaczone dynamicznymi charakterystykami ruchomych części. W osta[...]
EN Approaches to new generation freight car bogies creation through complex modernization of existing designs are considered. The special attention is given to improvement of spring suspension characteristics. Results of specialized cars dynamic response researches are submitted.
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie opisano wyniki symulacji oddziaływań dynamicznych pojazdu szynowego z torem w obecności anomalii mechanicznych. Anomalie są definiowane jako odchylenia wartości parametrów układu od ich wartości nominalnych a także jako odchylenia charakterystyk względem ich postaci nominalnych. Różne fo[...]
EN In the paper are described results of simulation of rail vehicle-track interaction in the presence of mechanical anomalies. The anomalies are defined in a system as parameters values deviations against their nominal values. Also, they can be defined as physical characteristics deviations with regard[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono matematyczny model zawieszenia UIC do wagonów towarowych ukierunkowanych na charakterystyki poprzeczną I wzdłużną. Charakterystyki te wpływają na dynamikę poprzeczną pojazdu. Uwzględniono geometrię układu i tarcie suche w węzłach, które wywiera silny wpływ na stateczność ru[...]
EN This paper presents a mathematical model of the UIC link suspension for freight wagons with the emphasis on longitudinal and lateral characteristics of the linkage. These characteristics influence running properties of the vehicle as far as its lateral dynamics is concerned. The attention of the pap[...]
16
80%
Logistyka
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodykę badań pozwalającą na ocenę wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na bezpieczeństwo ruchu wojskowych pojazdów kołowych. Rozważania dotyczą kwestii bezpieczeństwa ruchu związanych z dynamika pojazdów. Efekty wymierne obejmują zwiększenie bezpieczeństwa poj[...]
EN This paper refers to issues related to the safety of military wheeled vehicles. The paper contents include a reference analysis of research studies conducted using military wheeled vehicles. Experimental and simulation research results, contained under this publication contents, are the basis for th[...]
17
80%
Konstrukcje Stalowe
2010 nr 5 30-32
18
80%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 2 4-8
EN A mountain landscape is characterized by a highest dynamics resulting from a diversified shaping, natural values, changeable conditions and individual characterological features of the observer. The phenomenon of space-time continuum and the velocity of the changes occurring while moving about in th[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
1998 z. 41 3-175
PL Praca dotyczy modelowania i symulacji ruchu samochodu. Przedstawiono w niej sposób tworzenia modeli dynamiki pojazdu dwuosiowego. Na ich podstawie badano ruch samochodu oraz towarzyszące mu zjawiska dynamiczne. Dużą uwagę zwrócono na eksperymentaIną weryfikację zbudowanych modeli oraz moż[...]
EN This paper deals with the modelling and simulation of car motion. The way in which the dynamic models of a biaxial vehicle were created, is presented. It was the basis on which car motion and the accompanying dynamic phenomena were examined. Careful consideration was given to the experimental verifi[...]
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 530-533
PL Przedstawiono wyniki wstępnych analiz rezultatów eksperymentu dotyczącego wpływu zarysowania konstrukcji żelbetowych na ich charakterystyki dynamiczne. Dwie identyczne ramy żelbetowe poddano działaniu serii zwiększających się wymuszeń kinematycznych na stole wstrząsowym, powodujących stopniowo postę[...]
EN The paper presents selected early results of an experiment in which the effect of cracking on dynamic characteristics of reinforced concrete frames was studied in detail. Two identical RC frames have been subjected to a series of kinematic excitation with increasing intensities on shaking table, whi[...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last