Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika gazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2003 T. 24, z. 2 151-164
PL Przedmiotem badań są parametry charakteryzujące pulsacyjny przepływ przez złoże reaktora typu TBR układów tworzących piany o różnej trwałości. Badania wykonano dla układów, w których fazą gazową były: argon, azot i hel, fazą ciekłą natomiast wodne roztwory alkoholi: metanolu, etanolu, izopropanolu. [...]
EN The subject of the research are the parameters characterising pulsing flow through a TBR bed of a specific class of systems, namely, the systems forming foams of various stability. The investigations have been carried out for the systems in which argon, nitrogen and helium were the gas phases and wa[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Dynamika gazów zajmuje się przepływem gazu z dużą prędkością. Parametrami stanu są ciśnienie, gęstość i temperatura. Zajmujemy się gazem doskonałym w sensie termodynamicznym, którego równaniem stanu jest równanie Clapeyrona. Zajmiemy się przepływem jednowymiarowym, dla którego parametry przepływu są[...]
3
88%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The processes of coal metamorphism and the role of its structure in dangerous gas-dynamic phenomena are considered. The coal structural transformation model in metamorphism processes has been suggested. It has been cleared, that a maximal dispersion of physicochemical properties is also characterist[...]
4
75%
Research Bulletin / Warsaw University of Technology, Institute of Aeronautics and Applied Mechanics
1999 nr 9 163-170
EN The correlation between DSM method and finite-difference schemes is revealed. The possibilities of refining upon properties of kinetically-consistent scheme are investigated. To validate corollaries, the calculations were carried out using ID and 2D tests.
5
63%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, nr 2 128-141
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością powierzchni roboczych pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chen[...]
EN In the paper a model of a piston ring pack motion on an oil film has been analysed. The local oil film thickness can be compared to height of the combined roughness of mating surfaces of piston rings and cylinder liner. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical mathem[...]
6
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga oraz model elastycznego kont[...]
EN In the paper, the author analyses a model of a ring pack motion on an oil film. The local thickness of the oil film can be compared to the height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical mathemat[...]
7
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono kompleksowy model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczną chropowatością pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano model przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga [8,9] oraz model elastyczneg[...]
EN In the paper a complex model of a piston ring pack motion on an oil film has been presented. The local thickness of the oil film can be compared to height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical[...]
8
63%
Engineering Transactions
EN Using analytic solutions for one-dimensional plane boundary value problems related to the launching of solids by detonation products (DPs) of high explosives, algebraic formulae which define the displacement and velocity of a metal plate launched by expanding DPs from an openfaced sandwich (OFS) are[...]
9
63%
Silniki Spalinowe
PL Pakiet pierścieni tłokowych stosowany jest by zapewnić dynamiczne uszczelnienie gazowe pomiędzy tłokiem a gładzią cylindrową. Z działaniem pakietu pierścieni związane są następujące poniżej wymienione zjawiska fizyczne: dynamika przepływu gazu przez szczeliny złożenia: tłok-pierścienie-cylinder, sma[...]
EN A set of piston rings is used to form a dynamic gas seal between the piston and cylinder wall. Many physical phenomena are associated with ring pack operation, such as: inter-ring gas dynamics for blow-by and blow-back behaviour, hydrodynamic action in the gap between the ring land and cylinder line[...]
10
63%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 2 201-223
PL W pracy obszernie omówiono problemy związane z obliczeniami rozwijania poduszek powietrznych w przypadku gdy istotny jest początkowy okres tego procesu. Przedstawiono istniejące do tej pory modele procesu napełaniania poduszki, Zaproponowano nowy model procesu napełaniania. Na kilku prostych geometr[...]
EN New model of the simulation of the airbag inflation process, taking into account the influence of the airbag environment on the folding process, have been proposed. Equations describing a new model and the used numerical schemes were presented. The differences of the airbag fabric skin motion during[...]
11
63%
Archive of Mechanical Engineering
2003 Vol. L, nr 3 303-329
PL W pracy przedstawiono model ruchu zestawu pierścieni tłokowych przemieszczających się po filmie olejowym. W modelu uwzględniono siły gazowe działające na poszczególne pierścienie. Analizowano ruch pierścieni przy ich pełnym i częściowym zwilżeniu. Pokazano wpływ prędkości obrotowej silnika, profilu [...]
EN The motion of the ring pack of oil film covering the cylinder liner has been considered. In the paper, equations, a numerical method, algorithm of solution and results of numerical simulations of this phenomena have been presented. The model presented takes into account hydrodynamic, spring and gas [...]
12
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 3 164--170
EN In the paper a comprehensive model of a piston ring pack motion on an oil film has been presented. The local thickness of the oil film can be compared to height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the emp[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2013 z. 251 3--205
PL Rozprawa dotyczy procesów przepływowych w układzie tłok-pierścienie-cylinder (TPC) silnika spalinowego. W jednym z początkowych rozdziałów dokonano przeglądu publikacji na temat zjawisk fizycznych towarzyszących funkcjonowaniu pierścieni tłokowych, metod modelowania oraz metod badań empirycznych roz[...]
EN This work deals with the modelling and simulation of the tribological system piston-rings-cylinder of an internal combustion engine. The initial part of the work includes a relevant bibliography study of piston rings operation and presents methods of its modelling. As a conclusion, the aims and scop[...]
14
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowano metodę szacowania maksymalnych wartości ciśnień działających na nachyloną ściankę przy odbiciu silnych fal uderzeniowych w całym zakresie nieregularnego oddziaływania. Uzyskano dobrą zgodność z wynikami obliczeń numerycznych podanych w monografii [3] oraz danymi eksperymentów White'a [14][...]
EN A method of estimating the maximum values of pressure acting on an inclined wall when reflecting the strong shock waves has been elaborated in the whole range of irregular interaction. A good agreement has been obtained with the results of numerical computations given in the monograph [3] and with t[...]
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Otrzymano po raz pierwszy kompletne rozwiązania lokalnej teorii odbicia fali uderzeniowej od nachylonej ścianki w dwóch charakterystycznych obszarach: w pobliżu punktu S połączenia fali Macha ze ścianką oraz w otoczeniu punktu potrójnego T nieregularnej konfiguracji fal. Ustalono poprawne linie prze[...]
EN A complete solutions to the local theory of shock wave reflection at an inclined wall have been obtained for the first time in two particular regions. One is the region near the Mach stem confluence S point with the wall and the other in the vicinity of the triple point T of an irregular shock-wave [...]
16
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wykorzystując równania rozwiniętej teorii machowskiego odbicia, opracowano topologię obszarów występowania możliwych konfiguracji fal na płaszczyźnie danych początkowych. Otrzymano nowe linie graniczne typu linii dźwięku i linii Macha. Odkryto nowy typ nieregularnej konfiguracji z odbitą falą rozrze[...]
EN Using the equations of developed theory of Mach's reflection, topology has been elaborated of the areas of appearance of possible wave configuration on the initial data plane. New boundary lines of sound line and Mach's line type were obtained. A new type of no regular configuration with reflected d[...]
17
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przeprowadzono analizę wybuchu sferycznego ładunku materiału wybuchowego w nieograniczonej atmosferze. Dla produktów detonacji wykorzystano równanie stanu Jonesa, Wilkinsa i Lee'go. Zbadano przydatność różnych równań stanu do opisu właściwości powietrza w warunkach propagacji fal uderzeniowych. Uzys[...]
EN Analysis of detonation of spherical explosive in unlimited atmosphere has been carried out. The Jones, Wilkins and Lee equations of state have been used for detonation products. The usefulness of different equations of state for description dependencies for pressure and the trajectory equation for b[...]
18
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Opracowano metodę szacowania obciążeń płyty generowanych wybuchem kontaktowym skondensowanego materiału wybuchowego. Problem propagacji powybuchowej fali uderzeniowej w przestrzeni ograniczonej dwiema sztywnymi płaszczyznami zredukowano do rozwiązania trzech zagadnień cząstkowych: rozwiązania proble[...]
EN A method of estimating the rigid surface loading generated by the contract explosion of a condensed explosive charge has been elaborated. The problem of propagation of an explosive generated shock wave in the zone bounded by two rigid plates has been reduced to solving three subproblems: the propaga[...]
19
51%
Journal of KONES
PL Sformułowano zagadnienie oraz opracowano metodę całkowania równań ruchu problemu rozprzestrzeniania się fali detonacyjnej w ładunku materiału wybuchowego (MW). Do opisu produktów detonacji zastosowano równanie stanu Jonesa, Wilkinsa i Lee'go. Korzystając z samopodobieństwa zagadnienia, równania ruch[...]
EN Formulation of the propagation problem of the detonation wave in an explosive charge has been presented, and the solution method of the equations of motion has been worked out. The Jones, Wilkins and Lee equation of state has been used for detonation products. On the strength of a self-similarity of[...]
20
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 277-284
PL W referacie przedstawiono model ruchu pakietu pierścieni tłokowych po filmie olejowym o grubości porównywalnej z sumaryczna, chropowatością, pierścieni i gładzi cylindrowej. Zaadaptowano podmodel przepływu oleju w szczelinie o chropowatych ściankach Patira i Chenga [3, 4] oraz podmodel elastycznego [...]
EN In the paper a model of a ring pack motion on an oil film has been analysed. The local thickness of the oil film can be compared to height of the combined surface roughness of a cylinder liner and piston rings. Equations describing the mixed lubrication problem based on the empirical mathematical mo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last