Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono przebieg i rezultaty badań dynamicznych, mających na celu weryfikacje wyników analiz numerycznych wariantów penetratora pocisku podkalibrowego o konstrukcji segmentowej. Badania strzelaniem przeprowadzono 30.06.2011r. na poligonie w Nowej Dębie.
EN The results of the experimental verification for new APFSDS-T projectile with segmented penetrator were presented in this paper. The firing test was carrying out on the artillery range in Nowa Dęba. The aim of these tests was the verification of APFSDS-T projectiles (with segmented penetrators) [...]
2
75%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 12 185-195
PL Referat przedstawia rezultaty testów z obciążeniem dynamicznym konstrukcji ze stalowej blachy falistej pełniącej rolę przepustu kolejowego. Dokonano pomiarów przyspieszenia w zasypce, balaście oraz konstrukcji ze stalowej blachy falistej, a także odkształceń stalowej blachy falistej. Przyspieszeniom[...]
EN The paper presents results of dynamic load testing of a corrugated steel structure serving as a railway underpass. Acceleration in the backfill and ballast and corrugated steel structure as well as deformations in the corrugated steel were measured. Acceleration gages were installed in the embankmen[...]
3
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 385--394
PL W referacie przedstawiono projekt aplikacji sterującej wieloosiową platformą do badań dynamicznych. Autorzy skupili się na opracowaniu panelu operatora, który umożliwia wygenerowanie określonych wymuszeń. Stanowisko zostało przygotowane w celu badania m.in.: stabilizacji układów.
EN This paper presents control application design for multiaxis platform used in dynamic testing. The authors focused on development of the operator panel, which is used to generate specified extortions. The stand has been prepared in order to study, inter alia, systems stability.
4
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawione zostało zastosowanie funkcji inetrancji, jako metody analizy wyników pomiarów dynamicznych uzyskanych z młotka modalnego oraz akcelerometrów. Prezentowane przykłady pokazują możliwość zastosowania metody w celu uzyskania wniosków z analizy diagnostycznej. Proponowana metoda [...]
EN The paper introduces basics of a dynamic diagnostic method using the inertance function, in which analysis results are derived from acquisition data obtained from a modal hammer and accelerometers during dynamic testing. The presented examples show the applicability of the method for obtaining concl[...]
5
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 237--246
PL Ocenie poddano wpływ konstrukcji nawierzchni kolejowej, w szczególności podkładów kolejowych na propagacje drgań w podtorzu kolejowym przy obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Badania przeprowadzono na torze doświadczalnym o nawierzchni kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych ze sp[...]
EN Assessment of railway track construction, in particular sleepers impact on propagation of vibrations in railway railroad bed with a load of train Pendolino type ED 250. The tests were carried out at railway tracks with sleepers and primers with USP. The impact of propagation of vibration isolation i[...]
6
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedyskutowano wyniki dynamicznych badań wytrzymałościowych trzech rodzajów drewna konstrukcyjnego: brzozy, sosny i osiki podczas monotonicznego i cyklicznego ściskania w temperaturach: pokojowej, podwyższonej i w obniżonej. Wycięte walcowe próbki były obciążane wzdłuż i w poprzek włókien o[...]
EN The dynamic strength testing results of three kinds of the structural woods, i.e. birch, pine and aspen in a monotonic and cyclic compression at room temperature as well as in lowered and elevated temperatures are discussed in this paper. The cut out cylindrical specimens were loaded along and acros[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące badań statycznych oraz dynamicznych obiektów mostowych przeprowadzonych zgodnie z zaleceniami normy PN-85/S-10030 oraz Erocodu 1. Wyniki tych pomiarów uzyskane z badań odbiorczych służą nie tylko do weryfikacji modelu obliczeniowego zastosowanego w fazie p[...]
EN The article presents the problems of static and dynamic testing of bridges carried out in accordance with the recommendations of standards PN-85/S-10030 and Erocode 1. The results of the measurements obtained from the acceptance tests are used not only to verify the computational model used in the d[...]
8
63%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 255--262
PL W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bra[...]
EN This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve[...]
9
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem prezentowanych badań było zastosowanie zmodernizowanego młota rotacyjnego do dynamicznych prób rozciągania oraz wyznaczenie wpływu prędkości odkształcenia na krzywe rozciągania blach ze stali DP 600, DP800 i stopu Al 6061T4 z prędkościami odkształcenia 300 – 1000 s-1. Poważnym problemem badań [...]
EN The aim of this research was to apply a rotary hammer to dynamic tension testing and to determine the effect of deformation velocity (ranging from 300 to 1000 s-1) on the stress-strain curves for sheets made from steel DP600, DP800 and alloy Al 6061T4. The costs and the lack of uniform standards, wh[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL W czasie badań mierzono częstotliwości, amplitudy i przyspieszenia drgań. Badania wykazały, że pomierzone częstotliwości drgań są zbliżone do obliczonych. Stwierdzono, że cechą charakterystyczną kładki jest jej duża pobudliwość dynamiczna. Badania wskazują na konieczność przeprowadzania analizy dyna[...]
EN The paper presents results of testing of a footbridge of complex static scheme, with composite deck. The characteristic feature of the composite deck is its small mass and stiffness. During the testing vibration frequencies, amplitudes and accelerations were measured. Frequencies obtained from testi[...]
11
63%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 3 117-120
PL Przedstawiono właściwości dynamiczne wybranego kompozytu poliamidu 6 z włóknem szklanym. Dokonano analizy wpływu temperatury i częstotliwości na moduł zachowawczy i tangens kąta stratności mechanicznej. Wyznaczono współczynnik przesunięcia aT na podstawie równania WLF.
EN Many composites having a polymer matrix are obtained by physical modification. The aim of polymer physical modifcation is receiving its determined properties, mainly physical ones, by plastic state filler adding to the polymer. Obtaining required properties of the composite depends not only on the t[...]
12
63%
Kompozyty
PL Przeanalizowano wpływ zawartości włókna szklanego na dynamiczne właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie polipropylenu. Badaniom poddano kompozyty o zawartości 30 i 50% włókna szklanego. W celach porównawczych badano też dynamiczne właściwości mechaniczne osnowy kompozytu. W ramach badań określ[...]
EN The effect of glass fibre content on dynamical properties of polypropylene composites has been examined. Within the confines of the work the annealing influence on the properties has also been determined. Polypropylene and its composites filled with 30 and 50% of glass fibre have been tested. The in[...]
13
63%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 374-377
PL Polimerowe kompozyty włókniste, wykorzystywane w konstrukcjach inżynierskich w formie wielowarstwowych laminatów, charakteryzują się dużą wrażliwością na obciążenia udarowe. Obciążenia te, nawet wówczas gdy nie prowadzą do powstania złomu, powodują powstawanie w materiale mikropęknięć, co skutkuje s[...]
EN Fibrous polymer composites in the form of multilayer laminates show high sensitivity to any impact loads. Even if we assume that the loads do not lead to fracture they definitely cause microcracks formation, which in turn result in the loss of laminate strength. The strength values of the material a[...]
14
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 3 80-83
PL Ze względu na szybkie tempo robót budowlanych w różnych warunkach gruntowych, wymagane jest stosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych nowych technologii oraz szybkich i pewnych metod kontroli. Jednym ze sposobów oceny nośności i osiadań fundamentów palowych jest badanie dynamiczne pali. Istotnym [...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 3 3213--3225
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dynamicznych samochodu ciężarowego, które wykonano podczas wybranych standardowych testów drogowych przeznaczonych do określania właściwości jezdnych pojazdów. Badany samochód był wyposażony w zestaw aparatury pomiarowej rejestrujący wybrane parametry ruchu niez[...]
EN The article presents the results of truck dynamic tests performed during selected standard road tests. The tested vehicle was equipped with a set of test devices which recorded selected motion parameters necessary for the characterisation of the vehicle’s response to driver’s control signals. In ord[...]
16
63%
Przegląd Budowlany
17
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 72--73
PL W artykule przedstawiono zakres badań zrealizowanych na segmencie walidacyjnym o długości ~3 m będącym wycinkiem docelowej kompozytowej, powłokowej kładki pieszo-rowerowej. Wykonane testy statyczne i dynamiczne pozwoliły na ocenę pracy konstrukcji i potwierdziły przyjęte na etapie projektowania zało[...]
EN Paper presents the scope of tests carried out on the validation segment around 3 m long that is a piece of target shell composite foot-and-cycle bridge. Static and dynamic tests allowed to evaluate structure behavior and confirmed design assumptions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last