Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Structure and Environment
EN The paper presents an algorithm of structure calculation model adjustment by the values of free oscillations frequencies of structures, obtained as a result of experimental research. It is considered that the experimental test of a construction can obtain some values of the natural frequencies of th[...]
2
88%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 3 221--227
EN Strain gage sensing is widely used method for measurements conducted during dynamic tests. This article describes electrical resistance strain gages performing force measurement during the tests of main and nose landing gear of medium-lift civil aircraft. It is the most common method used for measur[...]
3
88%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 505--512
EN The main aim of this study is to carry out dynamic simulations of structural response of reinforced concrete bridge loaded with a moving heavy vehicle. Computational dynamics analysis was conducted using LS-DYNA computer code. The selected bridge was a reinforced-concrete structure located on the U.[...]
4
75%
Diagnostyka
2007 nr 2(42) 83-92
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikacji własności dynamicznych konstrukcji wsporczej części prasowej maszyny papierniczej poddanej w warunkach eksploatacyjnych działaniu wielu poliharmonicznych wymuszeń dynamicznych. W pierwszej części artykułu omówiono okoliczności wskazujące n[...]
EN The paper presents identification of dynamic properties of a paper machine press part support structure subjected to many polyharmonic excitations during operation. First part of the article contains description of circumstances pointing at possibility of resonant amplification of vibration response[...]
5
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2008 Vol. 8, no 2 129-137
PL Zaprezentowano zastosowanie zmodernizowanego młota rotacyjnego do dynamicznych prób rozciągania blach. Wymuszanie odkształcania za pomocą koła o bardzo dużej energii kinetycznej, o stałej prędkości jest podstawową zaletą w porównaniu do metod opartych na wymuszaniu odkształcenia impulsem fali spręży[...]
EN Modernization and application of flying wheel machine for dynamic testing or sheet metal samples were researched. The machine gives constant velocity of displacement of grips with easy velocity control. The sample shape and dimensions, holders, the measurement system based on single Hopkinson bar we[...]
6
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 158-160
PL Opisano możliwości wykorzystania dynamicznych badań nośności pali prefabrykowanych do przyspieszenia realizacji fundamentów. Podano dwa przykłady zrealizowanych kontraktów dotyczących robót palowych.
EN Advantages one may achieve using dynamic load tests of piles are described, while using foundations made of precast piles. Two examples of realized pile contracts are given.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 97 279-294
PL Przedstawiono charakterystykę badań dynamicznych pali (DLT) w odniesieniu do wielkośrednicowych pali wierconych. Na przykładzie badań przeprowadzonych na kilku obiektach mostowych w Polsce omówiono zależność między wynikami próbnych obciążeń statycznych (SLT) oraz wynikami badań dynamicznych.
EN Characteristic of Dynamic Load Testing with reference to large diameter bored piles is presented. Relation between results of static load (SLT) and dynamic tests (DLT) are discussed based on a few examples of tested piles in several bridge structures.
8
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 6 949--952
PL Wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego towarzyszy wytrącanie się osadów nieorganicznych. Aby zminimalizować ten szkodliwy proces stosuje się odpowiednie inhibitory. Dobór skutecznego inhibitora wymaga przeprowadzenia testów. Omówiono budowę stanowiska do prowadzenia tych testów, uwzględniającą za[...]
EN The lab. stand was built to evaluate the effectiveness of inhibitors preventing scale formation during crude oil and gas extn. The brine was pumped through the stand under variable pressure (50-150 bar), temp. (60-90°C) and flow speed (0.3-3.0 cm3/min) to det. their impact on the tube blocking. An i[...]
9
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W referacie opisano wyniki badań dynamicznych dźwigara kratowego mostu kolejowego. Zastosowany w czasie badań sposób rozmieszczenia akcelerometrów i tensometrów elektrooporowych zapewnił ujawnienie lokalnych postaci drgań w badanym węźle kratownicy. Natomiast zastosowany w czasie badań sposób rozmie[...]
EN The paper describes results of dynamic tests of a truss railway bridge. Placement of the sensors (accelerometers and tensometers) allowed detection of local vibration patterns in a node being subject to the tests. In addition that placement of deflection sensors made possible recording of main natur[...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 4 208-210
PL Porównano wyniki dynamicznych i statycznych badań pali wbijanych w Polsce. Podano, że od kilku lat badania dynamiczne stanowią około 76% wszystkich wykonywanych badań pali. Stwierdzono, że obecnie metody dynamiczne są znormalizowane i stanowią element kontroli nośności fundamentów palowych na świeci[...]
EN The results of static and dynamic load tests performed on piles installed in Poland are compared. As for the dynamic load tests, it is stated that in recent years they have constituted nearly 76% out of all the tests performed on piles. It is also observed that the dynamic methods have been standard[...]
11
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano doświadczenia pracowników Katedry Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w zakresie wykonywania badań mostów pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym.
EN The paper describes the experience of researchers from Roads and Bridges Department of Silesian University of Technology in the range of static and dynamic bridge load tests.
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 12 241-246
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych dla kompozytów na osnowie poliamidu z napełniaczem mineralnym tuf, dodanego w ilości wagowej 10, 15, 25%. Wyznaczenie standar-wej charakterystyki zmęczeniowej w postaci wykresu Wöhlera jest długotrwałe, czasochłonne raz bardzo kosztowne stąd też zosta[...]
EN In this work the results of investigations fatigue test for composites base on PA6 with differ addition powder of tuff were presented. The long-term loading is expensive, difficult to perfo and long-lasting. That's why a simpler and cheaper method is highly desirable. The presen' method of evaluatio[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 46 205-210
PL W artykule przedstawiono metodę pomiaru i obliczania niektórych charakterystyk deformacji mieszanek asfaltowych. Mieszanki badano metodami statycznymi i dynamicznymi. Badanie dynamiczne pozwoliło na określenie modułu zespolonego E*, natomiast badanie statyczne do obliczenia statycznego modułu pełzan[...]
EN In this paper way of measurement and calculation some of characteristics of the asphalt composition deformation is presented. The complex module method has been used to composition fatigue estimation.
14
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 101 79-86
PL W pracy przedstawiono przebieg badań doświadczalnych oraz analizę wyników pod obciążeniem dynamicznym nowo wybudowanego mostu drogowego wykonanego ze stalowych blach falistych. Badany obiekt jest położony w Giman w Szwecji. Wnioski z przeprowadzonych badań mogą być pomocne głównie przy projektowani[...]
EN The paper is was presented the results and analysis of dynamic load tests that were conducting on a new building road bridge in Giman in Sweden made of steel corrugated plates. Conclusions were drawn from the conducted testing can be helpful; mostly at the assessment of behaviour of such type of the[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 11 602--604
PL Podano podstawy teoretyczne metody dynamicznej badania nośności pali oraz opisano metodę CASE obliczania nośności na podstawie pomiaru PDA, pomiaru odkształceń i przyspieszeń w poziomie głowicy badanego pala w trakcie dynamicznego obciążenia pala.
EN The paper presents the basis of the method of dynamic testing bearing capacity of piles and the CASE method for calculating the load capacity based on PDA measurement. The PDA measurement is strain and acceleration determination at the level of the pile’s head during dynamic impact on the pile.
16
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 30--32
PL W artykule przedstawiono sposób badania podwieszeń mostów z wykorzystaniem metod dynamicznych. Badania terenowe przeprowadzono w trakcie realizacji podwieszenia wiaduktu WN-24 k. Poznania, dzięki czemu możliwe było porównanie wartości siły naciągu wskazywanej bezpośrednio przez urządzenia używane w [...]
EN In the article author presents method of investigation of tension forces in stay cable systems using dynamical methods. Research was carried out during stay cable system installation on WN-24 viaduct near Poznań, that is way it was possible to compare tension forces indicated directly by devices usi[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 87-92
PL W artykule przedstawiono sposób pomiaru i obliczania niektórych charakterystyk deformacji mieszanek asfaltowych. Komponenty te, które posiadają cechy materiału lepkosprężystego (lepkoplastycznego), badano metodami statycznymi i dynamicznymi. Badanie dynamiczne pozwoliło na określenie modułu zespolon[...]
EN Way of measurement and calculation some of characteristics of asphalt composition deformation are presented in this paper. The complex module method has been used to composition fatigue estimation.
18
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 46-47
PL Projektanci fundamentów palowych chętnie korzystają z możliwości badań dynamicznych, szczególnie tam,, gdzie badanie statyczne jest trudne do zrealizowania.
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 7 372--376
PL Poddano krytyce stosowane obecnie planowanie i opracowywanie wyników badań przy obciążeniach próbnych. Na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych badań podano propozycje ujednoliconych parametrów dynamicznych, dobrze charakteryzujących badaną konstrukcję.
EN At the beginning, currently used planning and development of results of load testing was subjected to criticism. Then, based on the experience from the conducted tests, suggestions of uniform dynamic parameters well characterizing the tested structure are outlined.
20
63%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 7 57--62
PL W artykule przedstawiono przypadek przystosowania zmechanizowanej obudowy do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu, wprowadzonej na rynek wyłącznie według zharmonizowanych polskich norm. Obudowa została przeniesiona z KWK Murcki-Staszic Ruch ,,Boże Dary” (warunki niezagrożenia wstrząsami górotwor[...]
EN This paper presents a case study of a powered roof support adapted to mining tremors hazard and launched on the market only on the basis of harmonised Polish standards. The powered roof support described herein, was moved from Murcki- Staszic Ruch Boże Dary Mine (no mining tremors hazard) to a longw[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last