Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyfrakcja rentgenowska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Nanokrystaliczne proszki tlenku ceru domieszkowanego Gd (5, 7.5, 10 i 15 mol % Gd203), o wielkościach krystalitów mniejszych niż 17 nm, wytworzono metodą syntezy. Polikrystaliczne próbki uzyskane w procesie jednoosiowego prasowania na gorąco poddano badaniom z wykorzystaniem technik dyfrakcji rentge[...]
EN Gd-doped ceria nanocrystalline powders (5, 7.5, 10 and 15 mol % GdĄ) having grain sizes smaller than 17 nm were prepared by the combustion technique. Polycrystalline samples were obtained by uniaxial hot pressing. The samples were characterized by X-ray diffraction, scanning and transmission electro[...]
2
100%
Chemia Analityczna
PL Przedstawiono prostą metodę jakościowej analizy faz krystalicznych opartą na położeniu charakterystycznych refleksów dyfrakcyjnych czystych substancji. Dzięki specyficznie skonstruowanemu algorytmowi nie są potrzebne dokładne wartości intensywności rozpraszania zarówno dla próbki jak i dla substancj[...]
EN A simple method for qualitative analysis of crystalline phases based on X-ray characteristic diffraction patterns generated by pure substance is reported. Exact values of scattering intensity both of sample and standard substances are not required owing to originally constructed algorithm for comput[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Materiały polikrystaliczne są ciałami stałymi, których własności zależą od takich własności jak skład chemiczny i fazowy, tekstura krystalograficzna, naprężenia własne, rozmiar ziarna itp. Zastosowane procesy technologiczne prowadzą zwykle do zmiany wartości parametrów opisujących te własności, jak [...]
EN Polycrystalline materials are solids which properties depend on such quantities as chemical and phase composition, crystallographic texture, residual stresses, grain size, etc. Applied technological processes lead usually to change the values of the parameters describing the quantities as well as m[...]
4
88%
Polimery
PL Przedstawiono teoretyczne podstawy określania stopnia krystalicz-ności materiałów tworzywowych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (Rtg). Metodą Rtg zbadano wpływ temperatury walców chłodzących (20-70°C) na stopień krystaliczności (SK) wytłaczanej folii PP. Otrzymane dyfraktogramy analizowano rozkładają[...]
EN The degree of crystallinity (S-k) of six samples of an extruded i-PP F-401 film was studied by XRD (D-500 diffractometer and CuKalpha rays) in relation to the temperature (20-70degreesC) of extruder's cooling rolls. The difractograms were decomposed by the M-L method into component curves (Figs. 7-8[...]
5
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this paper was to find whether an ultrasound velocity along a whole tooth reflects variety of its morphology and properties and to compare thc results of ultrasonic measuremcnts with X-ray diffraction data from a large area of tooth. 100 kHz pulses were transmitted in longitudinal directi[...]
6
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań warstw wierzchnich utworzonych na powierzchni stopu NiTi w wyniku niskotemperaturowego azotowania. Warstwy otrzymywano w temperaturze: 573, 623 i 673 K metodą jarzeniową. Strukturę warstw badano, stosując dyfrakcję rentgenowską przy stałym kącie padania wiązki pier[...]
EN In presented work the structure of surface layers obtained on the NiTi alloy after nitriding was reported. The layers were formed using glow discharge technique at low temperature: 573, 623 and 673 K. Thickness, surface ro-ughness, interface roughness and density were calculated using reflectivity m[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 10 664-666
8
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było dostosowanie procedur badawczych pracowni rentgenowskiej do wymagań norm europejskich, wprowadzonych dla potrzeb metod wykorzystujących dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Ponadto przeprowadzono badania na proszkowych próbkach wzorcowych (analiza fazowa), zakupionych w NIST (N[...]
EN The objective of this paper was to adapt the research procedures used in X-ray room to the requirements of the European standards introduced for the needs of the methods using X-ray diffraction. In addition, the tests on powder standard samples (phase analysis) purchased from NIST (National Institut[...]
9
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2007 Vol. 41 101-105
PL Syntezowano trójboran litu (LiB3Os) stosując różne materiały wyjściowe. Badano wpływ tych materiałów na końcową czystość LiB3O5. Identyfikowano i charakteryzowano produkty syntezy za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz analizy spektroskopowej w podczerwieni (IR). Badania wykazały, że wyjściow[...]
EN Lithium triborate (LiB3O5) was synthesized using different starting materials. The effect of these materials on the phase purity of LiB3O5 was investigated in each case. Identification and characterizations of the products were carried out by powder X-ray diffraction (XRD) and infrared (IR) analyses[...]
10
75%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 12 894--902
PL Artykuł prezentuje możliwości programu SIROQUANT wykorzystującego metodę Rietvelda do analizy składu mineralnego skał zawierających minerały ilaste. Program ten pozwala modelować dyfraktogramy rentgenowskie skał przy założeniu określonego składu chemicznego i ustalonej budowy krystalograficznej faz [...]
EN The paper presents the capabilities of the SIROQUANT program (the Rietveld method) for the analysis of mineralogical composition of clay-reach rocks. The SIROQUANT enables X-ray diffraction patterns modeling with the assumption of chemical composition and crystallographic structure of phases present[...]
11
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In a vacuum Bridgman-type furnace, under an argon atmosphere, directionally solidified sample of Fe-C alloy was produced. The pulling rate was v = 83 μm/s (300 mm/h) and constant temperature gradient G = 33,5 K/mm. The microstructure of the sample was examined on the longitudinal section using an Op[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL ldentyfikacja przestrzennego rozkładu niejednorodności struktury materiału, bez względu na przyczyny ich powstania, stanowi istotny problem badawczy. Jednym z najbardziej efektywnych i nieniszczących narzędzi badawczych w tym zakresie jest technika dyfrakcji rentgenowskiej. W niniejszej pracy zaprez[...]
EN Regardless of the origin of structure irregularities of materials, recognizing its spatial distribution in a sample or constructing elements is a great research problem. One of the most effective and non-destructive tools in this range is the X-ray diffraction technique assisted by appropriate exper[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Technika dyfrakcji rentgenowskiej dostarcza szerokich możliwości stosowania nieniszczącej tensometrii, szczególnie w powłokach materiałowych i warstwach przypowierzchniowych. Polega ona na kontroli naprężeń własnych powstających po różnego rodzaju procesach technologicznych jak i w wyniku eksploatac[...]
EN The use of X-ray diffraction techniques provides the wide possibilities of applying non destructive tensometry, especially for coatin gs and near-surface layers. It consists in control of residual stresses arising after different technologies or exploitation conditions. In this paper the "sin2 ψ[...]
14
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Powłoki natryskiwane plazmowo typu barier termicznych na bazie A1203 i Zr02 zawierające metaliczną warstwę wiążącą badane były metodami dyfrakcji rentgenowskiej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Zaobserwowano występowanie przemian fazowych oraz obecność oddzielnych warstw: a[...]
EN Plasma sprayed coatings of thermal barrier type (TBC) based on A1203 and Zr02 with metallic bondcoat are studied by X-ray diffraction, scanning and transmission electron microscopy. Phase transitions and presence of various layers : amorphous, nano and polycrystalline of equiaxial and columnar shape[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy opisano nowe metody określania gęstosci dyslokacji zdeformowanego metalu odpowiadającej poszczególnym składowym tekstury. Z jednej strony bazują one na dystrybucji opartej na modelu Wilkensa a drugiej na nowej metodzie, którą zastosowano do rozseparowania wkładu wnoszonego do pszerzenia piku[...]
EN Recent X-ray methods for determining dislocation densities in texture components of deformed metals are described. They are based on the Wilkens’ model of a restrictedly random distribution of dislocations and new methods for separating out the respective broadening contributions due to strain and d[...]
16
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Directionally solidified sample of Fe-Fe3C eutectic alloy were produced under an argon atmosphere in a vacuum Bridgman-type furnace to study the eutectic growth with v = 167 μm/s pulling rate and constant temperature gradient G = 33.5 K/mm. Since how the growth texture of eutectic cementi[...]
17
75%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 9--12
EN The paper presents some methods for producing bulk metallic glasses. The study was performed on ternary Mg-based alloys. The Mg65Cu25Y10 glassy alloy was prepared in the form of rods by pressure die casting method of molten alloy into water cooled copper mold. The X-ray diffraction investigations re[...]
18
75%
Environment Protection Engineering
EN Various additives, including cement, quicklime, fly ash, montmorillonite, sepiolite and their proportions were employed to stabilize/solidify artificially prepared soils contaminated simultaneously with two kinds of ions such as Cd2+ and Pb2+. The unconfined compressive strengt[...]
19
75%
Environment Protection Engineering
2017 Vol. 43, nr 4 253--263
EN Algal inhibiting materials were synthesized by the co-impregnation method. Cerium was taken as an algal inhibiting agent with copper/sepiolite utilized as the carrier. The algal growth inhibition was assessed based on the form of presence and distribution of Cu2+ and Ce3+ ions [...]
20
75%
Materiały Ceramiczne
2014 T. 66, nr 3 266--273
PL Niniejsza praca dotyczy wpływu stosunku molowego Al2O3/Fe2O3 (A/F), wykraczającego poza graniczny skład C6A2F w kierunku faz bogatszych w Al2O3, na rodzaj i ilość powstających glinożelazianów wapnia. W pracy uwzględniono także wpływ warunków syntezy na skład glinożelazianów wapnia. Autor wykazał, że[...]
EN The present study concerns with the influence of Al2O3/Fe2O3 (A/F) molar ratios exceeding the borderline composition of C6A2F and tending towards phases with higher Al2O3 content on the type and diversity of calcium aluminoferrites formed. The conditions of synthesis are also taken into account. The[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last